You are here

DEĞERLER VE DEĞER YİTİMLERİ AÇISINDAN ABDÜLHAK ŞİNASİ HİSAR’IN ESERLERİ

WITH REGARD TO VALUES AND LOSS OF VALUES WORKS OF ABDÜLHAK ŞİNASİ HİSAR

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Abdülhak Şinasi is a representative avant-garde of Turkish modernist-novels. Hisar, as a humor error cites in his novels, memoir / essays, memoir / biographies and review articles some topics as “poetry, the sensitivity, self-sacrifice, kindness, benevolence, compassion, wisdom, spirituality, love, concern with inner world” and he usually identified them especially with past. In time, at the perceptions some values are lost. The values left their places to “deprived of poetry, insensitivity, pedantry, ignorance, distrust, contempt, being unfaithful, magnitude and ignorance, humbug, and materialism”.
Abstract (Original Language): 
Türk romancılığının öncü modernist ismi Abdülhak Şinasi Hisar, romanlarında, anı/denemelerinde, anı/biyografilerinde ve inceleme yazılarında bir insani yanılgı olarak geçmişle özdeşleştirilen şiiriyet, duyarlılık, fedakârlık, nezaket, iyilikseverlik, acıma, bilgelik, maneviyat, sevgi, iç dünyaya önem verme gibi kimi değerlerin zamanla yitirilip yerlerini şiirsizlik, duyarsızlık, bilgiçlik, cahillik, güvensizlik, küçümseme, vefasızlık, kadirbilmezlik, riyakârlık ve maddiyatçılığa bıraktığı algısına yer vermektedir.
103
125

REFERENCES

References: 

Eaglaton, Terry, Edebiyat Kuramı, Ayrıntı Yayınları, İstanbul 2003.
Galip, A., Tartışılan Roman, Algı Yayın, Ankara 2007.
Hisar, Abdülhak Şinasi, Ali Nizamî Beyin Alafrangalığı ve Şeyhliği, YKY, İstanbul
2005.
Hisar, Abdülhak Şinasi, Ahmet Hâşim: Şiiri ve Hayatı, YKY, İstanbul 2006.
Hisar, Abdülhak Şinasi, Boğaziçi Mehtapları, 5. Baskı, YKY, İstanbul 2010.
Hisar, Abdülhak Şinasi, Boğaziçi Yalıları, 2. Baskı, YKY, İstanbul 2010.
Hisar, Abdülhak Şinasi, Çamlıca’daki Eniştemiz, 2. Baskı, YKY, İstanbul 2008.
Hisar, Abdülhak Şinasi, Fahim Bey ve Biz, 3. Baskı, YKY, İstanbul 2008.
Hisar, Abdülhak Şinasi, Geçmiş Zaman Fıkraları, YKY, İstanbul 2006.
Hisar, Abdülhak Şinasi, Geçmiş Zaman Köşkleri, YKY, İstanbul 2006.
Hisar, Abdülhak Şinasi, Kitaplar ve Muharrirler III, (Yayına hzl. Necmettin
Turinay), YKY, İstanbul 2009.Kantarcıoğlu, Sevim, Edebiyat Akımları, Platon’dan Derrida’ya, Paradigma
Yayınları, İstanbul 2009.
Kudret, İhsan-Handan İnci, Cevdet Kudret’e Mektuplar, Ümit Yayıncılık, Ankara
1995.
Toros, Taha, “75 Yaşında Öldüğünde Cebinde Bakiyesi 66 Lira Gösteren Bir
Banka Cüzdanı Bulundu Tek Kuruşu Yoktu”, Milliyet, İstanbul
02.05.1983c.
Toros, Taha, “Abdülhak Şinasi Hisar’ın Temizlik Tutkusu Bir Hastalık
Düzeyindeydi”, Milliyet, İstanbul 27.04.1983a.
Toros, Taha, “Maziyi Mazi Olmaktan Kurtarmış, Hayali Cihan Değer Hatıraların
Ölümsüz Ressamı”, Milliyet, İstanbul 28.04.1983b.
Toros, Taha, “75 Yaşında Öldüğünde Cebinde Bakiyesi 66 Lira Gösteren Bir
Banka Cüzdanı Bulundu Tek Kuruşu Yoktu”, Milliyet, İstanbul 02.05.1983f.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com