You are here

KEMANDA SOL EL PARMAK NUMARALARININ TÜRKÜ DÜZENLEMELERİNDE İNCELENMESİ ve ÖNERİLER

EXAMINATION AND SUGGESTION ON ANALYSIS OF FOLK SONG’S COORDINATIONWITH LEFT HAND FINGER’S NUMBERS IN VIOLIN

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
Importance of Italian schools is important in the history of Violin art. Towards the end of XVII century, in Italy Lukka (F.Ceminiani), Bergamo (P.Lokatelli) Paduya (C.Bassani), Florence (F.Veracini), Pirano (C.Tartini), Venice (A.Vivaldi), Bologna (C.Torelli), Toskonya (P.Nardini) violin schools started to be prominent. In 18 century P.Lokatelli, F.Ceminiani, L.Mozart and other musicians presented information about violin education on their book concerning with techniques and methods. Precious scientific knowledge about left hand technique’s finger numbers in violin has been presented in these books. In this work, there have been researches, examination and suggestions have been performed about the analysis of folk song’s coordination with left hand finger’s numbers in violin. This study includes some folk songs particularly composed for violin and piano which make a big contribution to public music and help violin performing to have a new repertory. The purpose of the study and the importance of folk musician’s regulations specified in the left hand and left-hand technique to examine the finger numbers, and based on the information given on the finger on the investigation and to present recommendations on this issue. Consequently; in this study some folk song arrangements have been searched and given some examples from sheet music for a “Bunch Folk Song for Violin and Piano’ by Burhan Huseyin, “Folk Song Melodies For Violin and Piano’ by Mehmet Efe and “Anatolian Melodies For Two Violin” by Şinasi Çilden.
Abstract (Original Language): 
Keman sanatı tarihinde İtalyan okullarının önemi büyüktür. XVII. yüzyılın sonlarında İtalya’da Lukka (F.Ceminiani), Bergamo (P.Lokatelli), Paduya (C.Bassani), Florensya (F.Veraçini), Pirano (C.Tartini), Venedik (A.Vivaldi), Bologna (C.Torelli), Toskanya (P.Nardini) vb. keman okulları öne çıkmaya başlamışlardır. 18. yüzyılda P.Lokatelli, F.Ceminiani, L.Mozart gibi müzisyenlerin keman eğitimi hakkındaki kitaplarında birçok teknik ve yöntemlerle ilgili bilgiler sunulmuştur. Bu kitaplarda kemanda sol el tekniği, parmak numaraları hakkında değerli bilimsel açıklamalar verilmiştir. Çalışmada bu konu araştırılmış, mevcut olan Türkü Düzenlemeleri analizinde sol el parmak numaraları incelenmiş ve öneriler sunulmuştur. Araştırmada Halk Müziğine katkı sağlayan ve keman yorumculuğuna da yeni bir repertuar kazandırılmasına yardımcı olan özellikle Keman ve piyano için düzenlenmiş türkü parçaları incelenmiştir. Çalışmanın amacı; türkü düzenlemelerindeki sol el parmak numaralarını incelemek ve belirtilmiş olan müzisyenlerin görüşleri açısından araştırmak, bu konuda öneriler sunmaktır. Sonuç olarak; çalışmada Keman ve Piyano için türkü düzenlemelerinin yer aldığı Burhan Hüseyin’e ait “Keman ve Piyano İçin Çok Seslendirilmiş Türkü Demeti”, Mehmet Efe’ye ait “Keman ve Piyano İçin Türkü Ezgileri”, Şinasi Çilden’e ait “İki Keman İçin Anadolu Ezgileri” nota kitaplarından bazı türkü düzenlemeleri araştırılmış ve örnekler verilmiştir.

REFERENCES

References: 

Çilden, Şinasi, İki Keman İçin Anadolu Ezgileri, Müzik Eğitimi Yayınları, 63 s.
Ankara. 2008
Efe, Mehmet, Keman ve Piyano için Türk Ezgileri, Müzik Eğitimi Yayınları, 53 s.
Ankara. 2009
Mozart, Leapold, Versuch einer gründlichen Violinschule, 1756
Hüseyin, Burhan, Keman ve Piyano için Çok seslendirilmiş Türkü Demeti, Nota
Yayıncılık, İstanbul 2007
Hüseynova, Lale, Anadolu Türküleri ile Azerbaycan Halk Mahnılarının Benzer Özellikleri ve bu Türkülerin Keman Eğitimi ve Yorumculuğunda Yer
Alması, Kültürümüzde Türkü Sempozyumu, Sivas, 22-25 Ekim 2011
Hüseynova, Lale, Tarihi Gelişim Sürecinde Keman, Gaziosmanpaşa Üniversitesi,
Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi 2, Tokat. 2007, s.
115-125
Uçan, Ali ,(2005). Keman Ders Kitabı Lise 1, Ankara, Saray Matbaacılık, 215 s
Uçan, Ali ,(2005). Keman Ders Kitabı Lise 3, Ankara, Saray Matbaacılık, 246 s.
Yampolski, İzrail, Keman tekniklerinin temelleri, Moskova, “Müzik” Yayınevi,
1977.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com