You are here

SERMAYE PİYASASINDA MESLEKİ ve ETİK KURALLAR ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
For stock exchange markets to work smoothly, it is invaluable that investors be advised by well-trained and experienced professionals. No matter how good and traditional a system it might be to monitor stock-exchange markets by public authorities, this system falls short to ensure the necessary trust and transparency in the markets.Besides the public monitoring, then, internal auditing and professional rules are also needed in the system. Professional rules, enforced by professional institutions and societies by way of disciplining the members, fall somewhere between the laws and ethical standards. Professional instititons and societies, in fact, cannot be considered to have been functioning only in the context of positive law. The ever-increasing stock-exchange activities make it necessary to monitor and audit the markets through a system mainly based on transnational professional institutions in coordination with other states. The Association of Capital Market Intermediary Institutions of Turkey has the authority in Turkey both to determine the companies that will operate in the stock exchange market and audit these companies; and those who break the professional rules face sanctions by Capital Market Board and The Association of Capital Market Intermediary Institutions of Turkey. Some of the professional rrules can be argued to have been enforced effectively in the Turkish stock-exchange market and this has led to satisfactory results to some extent. Despite this progress,however, it would be incorrect to argue that professional rules are completely respected or followed in the Turkish stock exchange market.
Abstract (Original Language): 
Sermaye piyasasının güven içinde çalışması için öncelikle tasarruf sahiplerinin, iyi işleyen bir piyasada iyi yetişmiş meslek mensupları tarafından doğru şekilde bilgilendiril-mesi gerekir. Sermaye piyasasının kamu otoriteleri tarafından hukuk kurallarına göre denet-lenmesi klasik bir sistem ise de bu piyasada güven ve açıklığı sağlamak bakımından bu denetim yetersiz kalmaktadır. Bunun yanı sıra öz düzenleyici kuruluşların denetimine ve meslek kurallarına da ihtiyaç vardır. Meslek kuralları, hukuk kuralları ile ahlak kuralları arasında yer alır ve meslek kuruluşları tarafından disiplin cezası niteliğinde yaptırımlara bağlanır. Bu bakımdan meslek kurallarını saf pozitif hukuk kuralı olarak kabul etmek mümkün değildir. Uluslar arası sermaye piyasası faaliyetlerinin artması sermaye piyasala-rında denetim ve gözetim faaliyetlerinin uluslarüstü meslek kurallarına dayalı olarak diğer devletlerle koordinasyon içinde yapılmasını gerekli kılmaktadır. Türkiye’de sermaye piya-sası meslek kurallarını belirleme ve denetleme yetkisi TSPAKB’dedir. Sermaye piyasası meslek kurallarına aykırı davranışların yaptırımı SPK ve TSPAKB tarafından uygulanan idari para cezaları ve disiplin cezalarıdır. Türk sermaye piyasasında meslek kurallarından bazıları etkili şekilde uygulanmakla birlikte genel olarak Türk sermaye piyasasında meslek kurallarının iyi işlediğini söylemek mümkün değildir.