You are here

GİRİŞİMCİLİK, BİLGİ TOPLUMU VE ÜNİVERSİTELERİN DEĞİŞEN ANLAMI

ENTREPRENEURSHIP, KNOWLEDGE-BASED SOCIETY AND THE CHANGING MEANING OF UNIVERSITIES

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Knowledge has become an industrial component itself in the process of globalization and the recent competitive developments have forced entrepreneurial individuals and organizations to be more active and innovative. Entrepreneurship, innovativeness, competition and risk-taking concepts are often discussed, in its changing context, at the universities which have important roles on creating knowledge, directing the community with the knowledge, regional development and contributing to quality of life in the cities. The academic competition between universities has become a global academic competition with the integration of entrepreneurship and innovation to higher education and this transition has triggered the change of universities today. The differentiating structure of universities especially with the policies implemented after 1980 is questioned in this study. The meaning and content of increased competition between universities are examined with regard to the academics, students and other segments of the society. Interdisciplinary and transdisciplinary approaches, academic freedom, Bologna process and lifelong learning issues are also included in the article in relation to the changing process of universities.
Abstract (Original Language): 
Rekabetçi politikaların oldukça önemli olduğu günümüzde küreselleşme süreci içinde bilginin kendisi bir endüstri haline gelmiş ve gelişmeler girişimci bireyleri ve kurumları daha aktif ve yenilikçi olmaya zorlamıştır. Bilgiyi oluşturma, bilgiyle toplumların gelişmesini yönlendirme, bölgesel kalkınma ve kentlerin yaşam kalitesine katkıda bulunma konularında önemli roller üstlenen üniversitelerde de yenilikçilik, girişimcilik, risk alma, rekabet gibi kavramların sıklıkla tartışılır olduğu ve üniversitelerin anlamlarının yeniden sorgulandığı görülmektedir. Girişimciliğin ve yenilikçiliğin yükseköğretim alanına entegrasyonu ile üniversiteler arası akademik rekabet küresel akademik rekabete dönüşmekte ve bu dönüşüm günümüz üniversitelerinin değişimini tetiklemektedir. Bu çalışmada üniversitelerin özellikle 1980 sonrası uygulanan politikalar ile farklılaşan yapısı sorgulanmakta, üniversiteler ile girişimcilik ve yenilikçilik kavramlarının iç içe geçişi irdelenmektedir. Üniversitelerin giderek daha girişimci hale gelmesinin ve üniversiteler arasında artan rekabetin akademisyenler, öğrenciler ve toplumun diğer kesimleri için anlamı ve içeriği incelenmektedir. İnterdisipliner ve transdisipliner yaklaşımlar, akademik özgürlük, Bologna süreci ve yaşam boyu öğrenim konuları da üniversitelerin değişim süreci ile bağlantılı olarak çalışmada yer almaktadır.

REFERENCES

References: 

Austin, A.E., Higher Education in Developing World: Changing Contexts and Institutional Responses, Greenwood Publishing, USA, 2002
Baumann M., The Future of Universities and the Fate of Free Inquiry and Academic Freedom, Social Research, Sayı: 76, 2009
Brint S., Creating the Future: New Directions in American Research Universities, Minerva, Sayı:43, 2005
Fulya SINACI
|204|
ERÜSOSBİLDER
XL, 2016/1
Clark, R., Creating Entrepreneurial University: Organizational Pathways of Transformation, Oxford, IAU Press, Pergamon, 1998
Elwell F., Weber M., Macrosociology: The Study of Sociocultural Systems, Presentation, 2011
Erickson H.L., Stirring the Head, Heart, and Soul-Redefining Curriculum and Instruction, California Corwin Press, 1995
Farell L., Girişimcilik Üzerine Dersler Röportajı, Power Dergisi, Kasım, 1997
Feces A., The Bologna Process-Governing Higher Education in Europe Through Standardisation, Revista Espanda Education Comparada, Vol:12, 2006
Fishman D., Crossing Borders: Toward a Trans-disciplinary Scientific Identitiy, Studies in Higher Education, Sayı:27, 2002
Göksan T.S., Soner Uzundurukan S., Keskin N., Yaşam Boyu Öğrenme ve Avrupa Birliği'nin Yaşam Boyu Öğrenme Programları, 1.İnşaat Mühendisliği Eğitimi Sempozyumu, Antalya, 2009
Gümüş A., Kurul N., Üniversitelerde Bologna Süreci Neye Hizmet Ediyor?, Eğitim Sen Yükseköğretim Bürosu, 2011
Hakala J., The Future of Academic Calling? Junior Researchers in the Entrepreneurial University, High Education, Sayı:57, 2009
Jacobs H.H., Planning For Curriculum Integration, Integrating the Curriculum, Association for Supervision and Curriculum Development, 1991
Nealon J.T., The Economics of Academic Freedom or Plato’s P&T Commitee, South Atlantic Quaterly, 108-4, Duke University Press, 2009
Odabaşı Y., 21.Yüzyıl’ın Üniversite Modeli Olarak Girişimci Üniversiteler, Değişim Çağında Yükseköğretim, Global Trendler-Paradigmal Yönelimler, İzmir:Yaşar Üniversitesi Yayını, 2007
Odabaşı Y., Değişimin ve Dönüşümün Aracı Olarak Girişimci Üniversite, Üniversitelerde Stratejik Planlama Paneli, Akdeniz Üniversitesi, 2005
Parellada F.S., Bertran J.C., The Responses of Higher Education Institutions to Global Challenge: Innovative Universities and Human Resources Development, Higher Education in Europe, Sayı:24, 1-74., 1999
Girişimcilik, Bilgi Toplumu ve Üniversitelerin Değişen Anlamı
|205|
ERÜSOSBİLDER
XL, 2016/1
Pınarcıoğlu M., CP558 New Modes of Intervention in Planning Ders Notları, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, 2011
Polster C., The Future of the Liberal University in the Era of the Global Knowledge Grab, Kluwer Academic Publishers, Netherlands, 2000
Steiner G., Posch A., Higher Education for Sustainability by Means of Transdisciplinary Case Studies: An innovative Approach for Solving Complex Real World Problems, Journal of Cleaner Production, Sayı:14, 2006
Ülgener, F.S., İktisadi Çözülmenin Ahlak ve Zihniyet Dünyası, Toplu Eserler II, Derin Yayınları, 2006
Yokomaya, K., Entrepreneurialism in Japanese UK Universities: Governance, Management, Leadership and Funding, Higher Education, Sayı:52, 2006

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com