You are here

LİSE ÖĞRENCİLERİNDE SALDIRGANLIK VE DİN İLİŞKİSİ

THE RELATIONSHIP BETWEEN RELIGION AND AGGRESSION AMONG THE HIGH SCHOOL STUDENTS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this work, which aims to reveal the relationship between religiosity and aggression level among the high school student, firstly an information is given about aggression, puberty and religious orientation in adolescence as basic concepts. Then the definition of aggression by social psychologist is included and it is emphasized that aggressiveness is a behavior, all behaviors which can be harmful for someone else deliberately aren’t aggression and the person who is exposed to aggressive behavior wants to avoid harm with these definitions. After that some psychologist’s views on aggression have included and how theorists such as Freud, Bandura evaluate the subject have expressed. For Social Learning Theory aggression, can be strengthened or reduced but in psychanalysis aggression comes from birth and reduces the tension by preventing the accumulation of energy. In addition, the descriptions of adolescence in the literature have included and it has been pointed out that the childhood characteristics begin to be abandoned in this period, it is difficult to keep up with the changes that take place in the body, and the teenager is in constant conflict with himself and on the one hand with his surroundings. Besides in this period, the changes that occur both effect the religious development and are effected by religion. After given information about basic concepts like this some studies on aggression and religious orientation, aggression and solving problems, aggression and violence in the schools have been examined and their findings have included. After this theoretical background has been constructed in this way, three hypotheses have been put forward which are to be tested in terms of the purpose and the problem of the research. Hypothesis I: “There is a statistically significant difference in terms of demographic variables such as age, gender, grade, school type, achievement status, health status, socio-economic status, parent-child relationship, mother education status, and father education status.” Hypothesis II: “There is a statistically significant difference in terms of that demographic variables in the religious orientation.” Hypothesis III. “There is a statistically significant difference between sub-dimensions of religiosity and sub-dimensions of aggression.” Questionnaire used in the research has two parts. The first is to gather information about the demographic characteristics of participants. The second consists of two different scales. These scales are “Buss-Perry Aggression Questionnaire” and “Ok-Religious Orientation Scale” in the Likert-type. Buss-Perry Aggression Questionnaire has four sub-scales. Physical aggression sub-scale consists of nine items about physical harm to others. Anger sub-scale consists of seven items about emotional dimension of aggression; Hostility sub-scale has 8 items to measure the cognitive dimension of it and verbal sub-scale has five items about hurting others by words. In total, there are 29 items in the questionnaire and its alpha coefficient is ,871. The religious orientation of participants is determined by Ok-Religious Orientation Scale. Scale focuses on cognitive, emotional and behavioral which compose the attitude in the social psychology. The scale evaluates a person’s general opinion about religion in cognition dimension; how much the person is effected by the religion in emotion dimension and how much the values lead a person in the behavior dimension. Later Ok has added relational which is in the center of religion as fourth dimension to the scale. The scale has 8 items and its Cronbach alpha coefficient is ,90. The sample of the study consists of 157 students studying in different schools in Kayseri. The questionnaire collected from students is evaluated in SPSS 22. In application, quantitative analyses methods (means, percentages, correlations, t‐test and ANOVA) were used in analyzing the data. Age range of participants is 14-19. For gender, the rate of female students is 55,4%. In terms of school type, the proportion of participants is 56,7% from Anatolian School. In terms of health status, the proportion of those who perceive their situation as "good" comes first with 73.9%. In terms of economic situation, it is seen that the ones who evaluated their economic status as "moderate" are in the first place with 47,1%. It was observed that 89.8% of the students were living with their parents when the parents' union status was examined. When the education level of the parents is considered, much of the students are in the primary education level (50.3%) and the father education level (30.6%) According to the results obtained in the research, it was determined that there was no meaningful difference between aggressiveness and religious orientation with different variables, and there were significant relations between sub dimensions of religious orientation scale and sub dimensions of aggression scale. The findings were discussed based on the relevant literature and the possible solution proposal was expressed.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma, lise öğrencilerindeki saldırganlık düzeyi ile dindarlık ilişkisini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda öncelikle temel kavramlar olan saldırganlık, ergenlik ve ergenlikte dini yönelim konularında teorik bilgiler sunulmuştur. Araştırmanın örneklemi, Kayseri İli Melikgazi İlçesi sınırlarındaki farklı okul türlerinde öğrenim gören 157 ortaöğretim öğrencisinden oluşmaktadır. Çalışmada katılımcıların saldırganlığa yönelik eğilimleri dört alt ölçek ve 29 maddeden oluşan “Buss-Perry Saldırganlık Ölçeği” ile, katılımcıların dini eğilimleri de dört alt ölçek ve 8 maddeden oluşan “Ok-Dini Yönelim Ölçeği” ile elde edilmiştir. Araştırmada kullanılan “Buss-Perry Saldırganlık Ölçeği” nin alfa katsayısı ,871, “Ok-Dini Yönelim Ölçeği” alfa katsayısı ise ,806 olarak tespit edilmiştir. Anket tekniği ile elde edilen verilerin analizinde SPSS 22 paket program kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS yardımıyla frekans dağılımı, aritmetik ortalama, t-testi, anova ve korelasyon analizi kullanılmıştır. Araştırmada farklı değişkenlerle saldırganlık ve dini yönelim arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı, dini yönelim ölçeğinin alt boyutları ile saldırganlık ölçeğinin alt boyutları arasında anlamlı ilişkilerin var olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular ilgili literatür temelinde tartışılmış ve olası çözüm önerileri dile getirilmiştir.
75
96

REFERENCES

References: 

AĞLAMAZ, T. (2006). Lise Öğrencilerinin Saldırganlık Puanlarının Kendini Açma
Davranışı, Okul Türü, Cinsiyet, Sınıf Düzeyi ve Ailenin Aylık Gelir Düzeyi
Açısından İncelenmesi. Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
AVCI, A. (2010). Eğitimde Şiddet Olgusu Lise Öğrencilerinde Şiddet, Saldırganlık ve
Ahlaki Tutum İlişkisi (Küçükçekmece İlçesi Örneği). İstanbul: Marmara
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayımlanmamış Doktora Tezi).
BAUMEİSTER, R. F., & VOHS, K. D. (2007). Encyclopedia of Social Psychology (Cilt 1).
Los Angeles: Sage Publications.
BERKOWITZ, L. (1989). Frustration-Aggression Hypothesis: Examination and
Reformulation. Psychological Bulletin, 106(1), 59-73.
CENGİZ, S. (2010). Ergenlerde Saldırganlık ve Problem Çözme. Ankara: Gazi Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
DEMİRTAŞ MADRAN, H. A. (2012). Buss-Perry Saldırganlık Ölçeği’nin Türkçe
Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi(23), 1-6.
EROĞLU, S. E. (2009). Saldırganlık Davranışının Boyutları ve İlişkili Olduğu Faktörler:
Lise ve Üniversite Öğrencileri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma. Konya: Selçuk
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayımlanmamış Doktora Tezi).
GÜRSU, O. (2011). Ergenlik Döneminde Psikolojik Sağlık ve Dindarlık İlişkisi. Konya:
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayımlanmamış Doktora Tezi).
HAIR, J., ANDERSON, R. E., TATHAM, R. L., & BLACK, W. C. (1998). Multivariate
Data Analysis With Readings (5 b.). USA: Prentice Hall.
HASKAN AVCI, Ö., & Yıldırım, İ. (2014). Ergenlerde Şiddet Eğilimi, Yalnızlık ve Sosyal
Destek. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(1), 157-168.
HÖKELEKLİ, H. (2005). Din Psikolojisi. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.
KAFALI, H. (2005). Lise Öğrencilerinde Dini İnanç ve Tutumların Sosyal İlişkilere Etkisi
Ergani Örneği. Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
KAĞITÇIBAŞI, Ç., & CEMALCILAR, Z. (2014). Dünden Bugüne İnsan ve İnsanlar.
İstanbul: Evrim Yayınları.
KARATAŞ, Z. (2008). Lise Öğrencilerinde Öfke ve Saldırganlık. Çukurova Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(3), 277-294.
KARSLI, N. (2011). Öfke Kontrolü ve Dindarlık İlişkisi (Erzurum Örneği). Erzurum:
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayımlanmamış Doktora Tezi).
| 94 |
Mustafa ULU & Mehmet İKİS
ERÜSOSBİLDER
XLI, 2016/2
CC: BY-NC-ND 4.0
KOÇ, M. (2005). Din Psikolojisi Araştırmalarında Ergenlik Dönemi Üzerine Türkçe
Yapılan Çalışmalarla İlgili Bir Literatür İncelemesi. Sakarya Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi Dergisi, 7(12), 41-69.
KULA, T. (2012). Ergenlerde Öfke Duygusu; Benlik Algısı, Tanrı Algısı, Suçluluk ve Utanç
Duyguları Açısından Bir Değerlendirme (Diyarbakır Örneklemi). Ankara: Ankara
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayımlanmamış Doktora Tezi).
KURTOĞLU, E. (2009). Lise Öğrencilerinde Gözlenen Saldırganlık Düzeylerinin
Otomatik Düşünceler, Cinsiyet ve Sınıf Düzeyi Açısından İncelenmesi. Samsun:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayımlanmamış Yüksek
Lisans Tezi).
LEVENSON, M. R., ALDWIN, C. M., & D'MELLO, M. (2013). Ergenlikten Orta
Yetişkinliğe Dini Gelişim. R. F. Paloutzian, & C. L. Park içinde, Din ve Maneviyat
Psikolojisi: Temel Yaklaşımlar ve İlgi Alanları (s. 299-332). Ankara: Phoenix.
MANSTEAD, A. S., & HEWSTONE, M. (1996). The Blackwell Encyclopedia of Social
Psychology. Oxford: Sage Publications.
NAİR, B. (2014). Ergenlerin Saldıganlık Davranışlarının Bazı Değişkenler Açısından
İncelenmesi. Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
OK, Ü. (2011). Dinî Tutum Ölçeği: Ölçek Geliştirme ve Geçerlilik Çalışması. Uluslararası
İnsan Bilimleri Dergisi, 8(2), 528-549.
OSMANOĞLU, C. (2014). Din Eğitiminin Gelişimsel Temeli Olarak İnanç.
Bilimname(27), 177-206.
PALA, Ö. F. (2003). Saldırganlık Eğilimi-Dindarlık İlişkisi Üzerine Bir Çalışma. Erzurum:
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayımlanmamış Yüksek Lisans
Tezi).
PEKER, H. (2010). Din Psikolojisi. İstanbul: Çamlıca Yayınları.
ŞAHAN, M. (2007). Lise Öğrencilerinde Saldırganlığı Yordayan Bazı Değişkenlerin
İncelenmesi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
YAKUT, S. (2012). Lise Öğrencilerinde Dindarlık-Şiddet Eğilimi İlişkisi. Isparta:
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayımlanmamış
Yüksek Lisans Tezi).
YAVUZER, H. (2014). Çocuk Psikolojisi. İstanbul: Remzi Kitabevi.
YILMAZ, M. (2010). Ergenlerde Şiddetin Önlenmesinde Din Eğitiminin Rolü. Erzurum:
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayımlanmamış Doktora Tezi).
YÖRÜKOĞLU, A. (1998). Çocuk Ruh Sağlığı. İstanbul: Özgür Yayınları.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com