You are here

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZNEL İYİ OLMA VE KARAR VERME STİLLERİNİN İNCELENMESİ

A RESEARCH ON SUBJECTIVE WELL-BEING AND DECISION MAKING OF TEACHER CANDIDATES

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to investigate the relationship between subjective well-being and decision making of the teacher candidates in terms of different variables. The domain of this research is the teacher candidates who are studying at Selcuk University in 2007-2008 academic year. The target population of the study is 600 students who are chosen, by cluster sampling method, among the teacher candidates who are studying in education, vocational education and technical education faculties of the university. Decision making style scale, subjective wellbeing scale and personal information form were used to collect research data. In the data analysis, according to the type of the data, correlations (r), t test, one-way analysis of variance were used. In the case of F values were significant; Tukey test was used to find which groups caused the difference. In terms of various variables significant differences were found between well-being and decision making styles of the teacher candidates as the results of these analyses. According to the findings some suggestions has been made.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının öznel iyi olma ile karar verme stilleri arasındaki ilişkiyi ortaya çıkararak öznel iyi oluş ve karar verme stillerini farklı değişkenler açısından incelemektir. Araştırmanın çalışma evrenini 2007–2008 öğretim yılında Selçuk Üniversitesinde öğrenim görmekte olan öğretmen adayları oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise, üniversitenin eğitim, mesleki eğitim ve teknik eğitim fakültelerinde öğrenim görmekte olan öğretmen adaylar arasında oranlı küme örneklemi yöntemiyle seçilen 600 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırma verilerini toplamak için karar verme stilleri ölçeği, öznel iyi olma ölçeği ve kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde, korelasyon (r), t testi, tek yönlü varyans analizi yapılmıştır. F değerlerin anlamlı olması durumunda farkın hangi gruplardan kaynaklandığını bulmak için Tukey Testi uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda öğretmen adaylarının öznel iyi olma ile karar verme stilleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Diğer taraftan öğretmen adaylarının öznel iyi oluşları ve karar verme stillerinde çeşitli değişkenler açısından anlamlı farklıklar görülmüştür. Elde edilen bulgular çerçevesinde önerilerde bulunulmuştur

REFERENCES

References: 

Abbey, A., Andrews, F. M., Halman, L. J. (1992). Infertility and subjective wellbeing:
The mediating roles of self-esteem, internal control, and
interpersonal conflict. Journal of Marriage & the Family, 54, 408-417.
Avşaroğlu, S. (2007). Üniversite öğrencilerinin karar vermede özsaygı, karar verme
ve stresle başaçıkma stillerinin benlik saygısı ve bazı değişkenler açısından
incelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Aydın, G. ve Tezer, E. (1991). İyimserlik, Sağlık Sorunları ve Akademik Başarı
İlişkisi, Psikoloji Dergisi. 7 (26):2-9.
Campbell, A. (1976). Subjective measures of well-being. American Psychologist,
31, 117–124.
DeNeve, K.M., Cooper,H. (1998). The happy personality: A meta analysis of 137
personality traits and subjective well being, Psychological Bulletin, 124, 2,
197-229.
Deniz, M.E. (2002). Üniversite Öğrencilerinin Karar Verme Stratejileri ve Sosyal
Beceri Düzeylerinin TA-Baskın Ben Durumları ve Bazı Özlük Niteliklerine
Göre Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi.
Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Diener, E. (1984). Subjective Well-Being. Psychological Bulletin, 95 , 3, 542-575.
Diener, E. (2000). Subjective well-being. The science of happiness and a proposal
for a national index. American Psychologist, 55(1), 34–43.
Diener, E. (2000). Subjective well-being. The science of happiness and a proposal
for a national index. American Psychologist, 55(1), 34–43.
Diener, E., Diener, C. (1996). Most people are happy. Psychological Science, 7,
181–185.
Ersever, H.Ö. (1996). Karar Verme Becerileri Kazandırma Programının ve Etkileşim
Grubu Deneyiminin Üniversite Öğrencilerinin Karar Verme Stilleri
Üzerindeki Etkileri. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Ankara: Ankara Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Grob, A., Wearing, A. J., Little, T. D., Wanner, B., Euronet, (1996). Adolescents’
well-being and perceived control across 14 sociocultural contexts. Journal
of Personality and Social Psychology, 71(4), 785–795.
Hampton, N. Z., Marshall, A. (2000). Culture, gender, self-efficacy and life
satisfaction: A Comparison between Americans and Chinese People with
Spinal Cord injures. Journal of Rehabilation. 66, 2, 21-29.
Hintikka, J. (2001). Religious attandance and life satisfaction in the Finnish general
population. Journal of Psychology and Theology. 29, 2, 158
Kelley, T. M., Stack, S. S. (2000). Thought Recognition, Locus of Control and
Adolescent Well-Being. Adolescence. 35,139
Köse, A. (2002). Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birinci Sınıf Öğrencilerinin Cinsiyet
ve Algılanan Sosyo-ekonomik Düzey Açısından Psikolojik İhtiyaçları
ve Karar Verme Stratejilerinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans
Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Kuşdil E., Bayram, N., Aytaç, S., Bilgel, N. (2004). Çalışma Yaşamında Bireylerin
Yaptıkları İşe İlişkin Duygularının İş Stres Tepkileri Üzerine Etkisi,
İş,Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Cilt :6-Sayı:1.
Kuzgun, Y. (1992). “Karar Stratejileri Ölçeği: Geliştirilmesi ve Standardizasyonu”.
VII. Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmaları. Ankara: Türk Psikologlar
Derneği. s, 161-170.
Kuzgun, Y. (2006). Meslek Gelişimi ve Danışmanlığı, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
Lucas, R.E, Diener, E., Suh, E. (1996). Discriminant validity of well-being
measures. Journal of Personality and Social Psychology, 71, 616–628.
Mroczek, D. K., Kolarz, C.M (1998). The effect of age on positive and negative
affect: A Developmental perspective on happiness. Journal of Personality
and Social Psychology. 75, 5, 1333-1349.
Nunnally, J. (1978). Psychometric theory. New York: McGraw- Hill.
Philips, S. D., Pazienza, N. J., Ferin, H.H. (1984). Decision-Making styles and problem
solving appraisal. Journal of Counseling Psychology, 31, 4, 497-502.
Ryff, C. D., Keyes, C. L. M. (1995). The structure of psychological well-being
revisited. Journal of Personality and Social Psychology, 69, 719–727.
Schmutte, P. S., Ryff, C. D. (1997). Personality and well-being: Reexamining
methods and meanings. Journal of Personality and Social Psychology,
73(3), 549–559.
Scott, S., G., Bruce, R. A. (1995). Decision Making Style, the development and of a
new measure. Educational and Psychological Measurement. Vol.55, no.5.
818-831.
Scott, S.G., Bruce, R.A. (1995). “Decision Making Style: The Development and
Assessment of a New Measure”. Educational and Psychological
Measurement. Vol: 55. 818-831.
Taşdelen, A. (2002). Öğretmen Adaylarının Farklı Psiko-sosyal Değişkenlere Göre
Karar Verme Stilleri. Yayınlanmamış Doktora Tezi. İzmir: Dokuz Eylül
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Taşdelen, A. (2002). Öğretmen adaylarının farklı psikososyal değişkenlere göre
karar verme stilleri. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü
D.E.Ü.B.E.F, İzmir.
Tuzgöl Dost, M. (2004). Üniversite öğrencilerinin öznel iyi oluş düzeyleri Yayımlanmamış
Doktora Tezi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Hacettepe Ünv., Ankara.
Vitters, J. (2001). Personality Traits and subjective well-being emotional stability,
not extraversion, is probably the important predictor. Personality and
Individual Differences. 31, 6, 903-914.
Wood, W., Rhades, N., Whelan, M. (1989). Sex differences in positive well-being:
A Consideration of emotional style and marital status. Psychological
Bulletin. 106, 2, 249-264.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com