You are here

BENLİK-KAVRAMI VE BENLİĞİN GELİŞİMİ BİLEN BENLİĞE GEREKSİNİM VAR MI?

SELF-CONCEPT & ITS DEVELOPMENT: NEED FOR A CONSCIOUS SELF-CONCEPT

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
In this study, parts of self and ego and the theoretical approaches put forward on the formation of the self to introduce the elements and the factors affecting the development. In addition, the various descriptions of the major scientific paradigms of self-concept, and sum up in a fiction, "I or Self as Knower" how much support can contribute to the formation and discussed. Because the "Me or Self as Known” and self-esteem or personal power over others, which is responsible for the formation of destructive aggression and self-object experiences reviewed. As a result, “I or Self as Knower " subject is to discussed how to move.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, benlik ve benliğin bölümleri ve oluşumu üzerine ortaya konulan kuramsal yaklaşımları, benliğin ögeleri ve gelişimine etki eden faktörleri tanıtmak. Ayrıca, belli başlı bilimsel paradigmaların benlik-kavramı konusundaki çeşitli açıklamalarını bir kurgu içinde özetlemek ve “Bilen Benlik” oluşumuna ve desteklenmesine ne kadar katkı sağlayabileceğini tartıştık. Çünkü “Bilinen Benliğin” kişisel güç ve benlik saygısının ya da başkaları üzerinde yıkıcı saldırganlığın oluşumundan sorumlu olan kendilik nesnesi deneyimlerini inceledik. Sonuç olarak “Bilen Benliğin” özne konumuna nasıl taşınabileceğini tartışıldı.

REFERENCES

References: 

Bacanlı, H. (1997). Sosyal ilişkilerde benlik: kendini ayarlama psikolojisi. Ankara:
MEB Eğitim Dizisi: 14
Briere, N. M., Vallerand, R. J. (1989). Effect of private self-consciousness and success
outcome on causal dimensions, The Journal of Social Psychology,
130: (3), 325-331.
Clinebell, H. J. (1963). Philosophical-religious factors in the etiology and treatment
of alcoholism, Quarterly Journal of Studies on Alcohol, 24, 473 - 488.
Combs, A. W., Synng, G. (1959). Individual behavior, New York.
Cüceloğlu, D. (1991). İnsan ve davranışı. 1. Baskı, Remzi Kitabevi, İstanbul.
Epstein, S. (1973). The self-concaept revisited or a theory. Amaricam Psychologist,
28, 404-416
Feist, J. (1990). Theories of personality. Holt, Rinehart and Winston.Inc, Chicago.
Franzoi, S. L. (1996). Social psychology. Holt, Rinehart and Winston.Inc, Chicago.
Fromm, E. (1941). Escape from freedom. Rinehart & Co., New York.
Hartmann, H. (1995). Ego psychology and the problem of adaptation. İnternational
Universities Pres İnc.Madison, Connecticut.
Heidegger, M. (1976). Brief über den Humanismus. Wegmarken, GA. Bd. 9. Frankfurt
am Main: Vittorio Kolstermann.
James, W. (1963). The varieties of religious experience. University Boks, New
York.
Kara, H. (2009). Bilinç, benlik ve ölüm farkındalığı: bilincin biyolojik düzeyi ve
ötesi. Psikiyatri Online, Makale No:74 Çarşamba, 07 Ocak 2009 16:44.
Kohut, H. (1977). The restoration of the self. International Universities Pres.Inc.
Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt-Sayı: 12-2 Yıl: 2010
37
Lasch, C. (1979). The culture of narcissism. American Life In the Age of
Diminishing Expectations, New York: Warner Boks.:71–103.
Markus, H. (1983). Self-knowledge: An expanded viev, Journal of Personality, 51.
Markus, H.R., Zajonc, R.B. (1985). The cognitive perspective in social psychology.
In the Handbook of Social Psychology (Vol. I, 3rd Ed.), ed.: G. Lindzey &
E. Aronson, pp. 137-230, Random House.
May, R. (1987).Yaratma cesareti. (çev: Alper Oysal), Metis Yayınları, İstanbul
Mead, H. (1968). Mind, self and society. University of Chicago Pres.
Nasby, W. (1989). Private self-consciousness, articulation of the self schema, and
recognition memory of trait adjectives, Journal of Personality and Social
Psychology, 56: (1), 117-123.
Nelson-Jones, R. (1982). Danişma psikolojisi kuramlari. (Çeviri ed.: F. Akkoyun),
basıldığı yer adı yok, orijinalinin basım yeri: Cassel Educational Limited.
Özen, Y. (2003). Özel Ben-Bilinçliliği, Genel Ben-Bilinçliliği. Bilge Adam Dergisi,
C:4, s: 60-65.
Rogers, C. (1961). On Becoming a Person: A Therapist's View of Psychotherapy.
London: Constable. ISBN 1–84529–057–7
Rosenberg, M. (1989). Self-concept research: A historical overview. Social Forces,
68: (1), 34-44.
Roland, A. (1996). Cultural Pluralism and Psychoanalysis: The Asian and North
American Experience Routledge 29 West 35th Street N.Y.10001
Sayar, K. (2003). Benlik: O Yakın Soru, O Uzak Ülke. Bilge Adam Dergisi, C:2, s:
11-17.
Sayar, K. (2000). Geçmişin bilgeliği bugünün psikoterapileriyle buluşabilir mi? Sufi
psikolojisi örneği. Sufi Psikolojisi (Ed.: K. Sayar) adlı kitabın içinde, ss.
11-40, İst.: İnsan Yay.
Shaver, K.G. (1977). Principles of Social Psychology, Winthrop Publ.Inc.
Wegner, D. M., Vallacher, R. R. (1980). The self in social psychology. Newyork:
Oxford University Pres.
Wicklund, R. A. (1975). Objective self-awareness. Advances in Experimental Social
Psychology, 8, 223–275.
Wylie, R. (1968). The present status of self theory. In Borgatta, E. R., and Lambert,
W. W. (eds.), Handbook of Personality Theory and Research. McNally,
Chicago.
* * * *

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com