You are here

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA BEDEN EĞİTİMİ DERSİ KILAVUZ KİTABININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EVALUATION OF THE GUIDE BOOK OF PHYSICAL EDUCATION CLASSES IN THE DIRECTION OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this research, competency level of education and training of the physical training guide books, implemented in the 2006-2007 acedemic year, have been researched in the direction evaluation of physical education teachers. 451 physical education teachers who work in elementary schools form the study group. To determine the opinions of the participants survey screening model is used. About the guidance book, in the views of physical education teachers (X=3,61), because of the surplus total of the classrooms (x=3.37) and teachers run courses according to old system without depending the guide book (x=3.15). Hence, subject headings and subheadings of the guide book should be held more understandable and simply to facilitate practibility of the guide book in physical education lessons, physical education field and facility should be made sufficient and provided the equipment, to reduce the number of crowded classes in schools necessary works are needed in conclusion of the research.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmada, 2006-2007 eğitim-öğretim yılında uygulamaya konulan beden eğitimi kılavuz kitabının beden eğitimi öğretmelerinin görüşleri doğrultusunda değer-lendirilmesi yapılarak eğitim ve öğretimdeki yeterlik düzeyi araştırılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu ilköğretim okullarında görev yapan 451 beden eğitimi öğretmeni oluşturmaktadır. Katılımcıların görüşlerini belirlemek amacıyla Survey-tarama modeli kullanılmıştır. Kılavuz kitapla ilgili olarak beden eğitimi öğ-retmenlerinin görüşlerinde sınıf mevcutlarının fazla olması (X=3,61), okulların sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik yapılarından dolayı kitapta belirtilen etkinlikleri yeterince uygulayamadıkları (X= 3,37) ve öğretmenlerin ders sırasında kılavuz kitaba bağlı kalmadan eski sisteme göre ders işledikleri (X= 3,15) gibi sonuçlar ortaya çık-mıştır. Bundan dolayı kılavuz kitabın konu başlıkları ve alt başlıkları daha anlaşılır ve sade bir şekilde düzenlenmesi gerektiği, kılavuz kitabın beden eğitimi derslerinde uygulanabilirliğini kolaylaştırmak için dersin uygulandığı saha ve tesislerin yeterli hale getirilmesi ve araç-gereçlerin sağlanması, okullardaki kalabalık sınıflardaki sa-yının azaltılması için gerekli çalışmalara ihtiyaç olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

REFERENCES

References: 

Aşıcı, M. (2010). Türkçe dersinin işlenişinde aşamaların teorik temelleri ve ders ki-taplarındaki uygulamalarla karşılaştırılması, 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 20-22 Mayıs 2010, Fırat Üniversitesi, Elazığ, 110, 114.
Ayvacı H. Ş., Ernas, S. (2009). Öğretmen kılavuz kitaplarının yapılandırmacı kurama göre öğretmen görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi, Balıkesir Üniver-sitesi, Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 3 (2), 212-225.
Başoğlu, B. (1995). Ankara ili devlet liselerinde görev yapan beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin mesleki sorunları üzerine bir araştırma, Yüksek lisans te-zi, Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Bilir, P. (2008). Yeni beden eğitimi öğretim programı ve köy enstitülerinde beden eğitimi derslerinin yapılandırmacı öğretim yaklaşımı açısından değerlendi-rilmesi, Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 6 (3), 145-150.
Çoban, B., Karakaya, Y. E., Coşkuner, Z. (2010). İlköğretimde beden eğitimi dersin-de kullanılan öğretmen kılavuz kitaplarının sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre değerlendirilmesi, 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 20-22 Mayıs 2010, Fırat Üniversitesi, Elazığ, 421.
Ertürk, S. (1972). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Yelken Tepe Yayınları.
Gülcan, G., Türkel, M., Parabakan, Y., Şölen, F., Albayrak, A. (2003). Türkiye’de ilköğretimin dünü, bugünü ve yarını, İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
Güven, S. (2008). Sınıf öğretmenlerinin yeni ilköğretim ders programlarının uygula-masına ilişkin görüşleri, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Dergisi, 177, 234.
Kaya, O., Murathan, T., Murathan F. (2010). İlköğretim öğrencilerinin beden eğitimi dersine ilişkin tutumları, 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 20-22 Mayıs 2010, Fırat Üniversitesi, Elazığ, 428.
Köksalan, B., Güneş, M. (2010). İlköğretim 5. sınıf sosyal bilgiler dersi bölgemizi tanıyalım ünitesi kazanımları ile ders kitabında önerilen etkinliklerin uygun-luğu, 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 20-22 Mayıs 2010, Fırat Üniversitesi, Elazığ, 84.
Köseoğlu, F., Atasoy, B., Kavak, N., Akkuş, H., Budak, E., Tümay, H., Kadayıfçı, H., Taşdelen, U. (2003). Yapılandırmacı öğrenme ortamı için bir fen ders kita-bı nasıl olmalı?, Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt-Sayı: 13-1 Yıl: 2011
142
Milli Eğitim Bakanlığı. (2005). Talim ve terbiye kurulu başkanlığı, 2005/80 nolu genelge.
Milli Eğitim Bakanlığı. (2006). Tebliğler dergisi. Sayı: 2589. (Online erişim: 05.01.2010).
Milli Eğitim Bakanlığı. (2007). Beden eğitimi dersi (1-8. sınıflar) öğretim programı ve kılavuzu, Ankara.
Milli Eğitim Bakanlığı. (2010). Talim ve terbiye kurulu başkanlığı. (Online erişim: 05.07.2010).
Özyürek, L. (1981). Öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim programlarının etkinli-ği, Ankara Üniversitesi, Ankara: Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları.
Sever, S. (2005). 2004 öğretim programında türkçe öğretimi anlayışı. Eğitimde yan-sımalar: VIII Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, 177.
Tekışık H. H. (2005). Yeni ilköğretim programlarının uygulanmasına öğretmenlerin hazırlanması, Eğitimde yansımalar VIII, Yeni İlköğretim Programlarını De-ğerlendirme Sempozyumu, 14-16 kasım 2005, Erciyes Üniversitesi, Eğitim fakültesi, Kayseri.
Ünlü, H., Aydos, L. (2007). İlköğretim okullarında görev yapan beden eğitimi öğret-menlerinin kullandıkları öğretim yöntemleri, Niğde Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 1 (1).
Yılmaz G., Gündüz N. (2008). Ankara merkez ilköğretim okullarında görevli beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme tekniklerinin uygu-lanışına ilişkin görüşleri, Ankara Üniversitesi Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 6 (3), 103-111.
Yolcu, İ. (1992). Eğitimin bütünlüğü içinde beden eğitimi ve sporun yeri ve önemi, 1. Eğitim Kurumlarında Beden Eğitimi ve Spor Sempozyumu, 19-21 aralık 1999, Ankara: Milli Eğitim Basımevi, 69.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com