You are here

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

ANALYSIS OF THE ATTITUDES OF TEACHER CANDIDATES’ TOWARDS TEACHING PROFESSION COURSES (BALIKESİR UNIVERSITY SAMPLE)

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author Name
Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to determine the teachers' attitudes towards the teaching profession courses in. To this end, teachers' attitudes towards the teaching profession courses were tested in terms of various variables. "Attitude Scale Towards Teacher Profession Courses in General" which was developed by Ekici (2008) was used. Teacher candidates attending Necatibey Balıkesir University, Faculty of Education, Primary Education Department constitute the study group. The data were collected from fourth-grade students (n=470) in the different departments of primary education departments ( Elementary Teacher Education, Elementary Mathematics Education, Science Education, Social Sciences Education, Early Childhood Education). Descriptive method was used in this study. As a result of this research, it was found that in the attitudes of the teacher candidates’ attitudes towards teaching profession courses, there was a significant difference according to the variables in terms of the departments in which they were attending and the teaching type. In general, it was found that the positive attitude percentage was not higher than the negative attitude percentage in none of the attitudes towards teaching profession courses.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin geneline yönelik olarak tutumlarının belirlenmesidir. Bu amaçla, öğretmen adaylarının öğretmenlik meslek bilgisine yönelik tutumları çeşitli değişkenler açısından incelenmiştir. Araştırmada verilerin toplanması için Ekici (2008) tarafından geliştirilen “Öğretmenlik Meslek Bilgisi Derslerinin Geneline Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi ilköğretim bölümüne (Sınıf Öğretmenliği, Matematik Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği) devam eden öğretmen adayları (n=470) oluşturmaktadır. Veriler, ilköğretim bölümünde farklı bilim dallarına devam eden dördüncü sınıf öğretmen adaylarından toplanmıştır. Araştırmada betimsel yöntem kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğretmen adaylarının öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin geneline yönelik olarak tutumlarında öğrenim gördükleri bilim dalı ve öğretim türü değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Genel olarak öğretmen adaylarının, öğretmenlik meslek bilgisi derslerine yönelik tutumlarının hiçbirinde olumlu tutum yüzdesinin olumsuz tutum yüzdesinden büyük olmadığı görülmüştür.

REFERENCES

References: 

Alkan, C. (2000). Meslek ve Öğretmenlik Mesleği. İçinde Sönmez, V. (Ed) Öğretmenlik
Mesleğine Giriş. s. 191-230. Ankara: Anı Yayıncılık.
Aşkar, P., Erden, M. (1987). Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği. Çağdaş
Eğitim, 121(12): 8-11.
Çakır, Ö., Erkuş, A., Kılıç, F. (2000). Mersin Üniversitesi 1999-2000 Yılı Öğretmenlik
Meslek Bilgisi Programının (ÖMBP) Çeşitli Değişkenler Açısından
Değerlendirilmesi. Mersin Üniversitesi Araştırma Fonu Saymanlığı EF
(ÖÇ) 2000-1 Nolu Araştırma Projesi.
Çapri, B., Çelikkaleli, Ö. (2008). Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe İlişkin Tutum
ve Mesleki Yeterlik İnançlarının Cinsiyet, Program ve Fakültelerine Göre
İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(15):33–53.
Çeliköz, N., Çetin, F. (2004). Anadolu Öğretmen Lisesi Öğrencilerinin Öğretmenlik
Mesleğine Yönelik Tutumlarını Etkileyen Etmenler. Milli Eğitim Dergisi,
162. [Online]: http://yayim. meb.gov.tr/dergiler/162/celikoz-cetin.htm.
Çetin, F. (2009). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Meslek Bilgisi Derslerine
Yönelik Tutumları. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim
Fakültesi Dergisi, 25, 58-64.
Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt-Sayı: 13-2 Yıl: 2011
192
Çetin, Ş. (2006). Öğretmenlik Mesleği Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi (Geçerlik ve
Güvenirlik Çalışması). Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi
Dergisi, 18, 28-37.
Ekici, G. (2008). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Meslek Bilgisi Derslerine Yönelik
Tutumları ile Öğrenme Biçimlerinin Değerlendirilmesi. Yüzüncü Yıl
Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1):111-132. [Online]:
http://efdergi.yyu.edu.tr.
Erden, M. (1995). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Sertifikası Derslerine Yönelik
Tutumları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 99-105.
Erkuş, A., Sanlı, N., Bağlı, M. T., Güven, K. (2000). Öğretmenliğe İlişkin Tutum
Ölçeği Geliştirilmesi. Eğitim ve Bilim, 25(116):27-32.
Karagözoğlu, G. (1987). Yükseköğretime Geçişte Öğretmenlik Mesleğine Yönelme.
Öğretmen Yetiştiren Kurumların Dünü-Bugünü-Geleceği Sempozyumu.
Ankara.
Karaca, E. (2006). Öğretimi Planlama ve Değerlendirme Dersine Yönelik Bir Tutum
Ölçeği Geliştirme. Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,
Sayı (16):213-230.
Karasar, N. (1999). Bilimsel Araştırma Yöntemi. 9. Basım. Ankara: Nobel Yayın
Dağıtım.
Kavcar, C. (1987). Yüksek Öğretmen Okulunun Öğretmen Yetiştirmedeki Yeri.
Öğretmen Yetiştiren Kurumların Dünü-Bugünü-Geleceği Sempozyumu,
s.39 Ankara.
Küçükahmet, L. (1999). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. 2. Basım. İstanbul: Alkım
Yayınevi.
Otacıoğlu, S. G. (2010). Müzik Öğretmeni Adaylarının Okul Deneyimi II Uygulama
Dersine İlişkin Tutumları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.
Sayı, 28. 81-90.
Önen, A.,S., ve Koçak C. (2011).Öğretmenlik Mesleğinde İlk Adım…Eğitim Bilimine
Giriş Dersine Yönelik Öğrenci Tutumlarının Belirlenmesi. Pamukkale
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.29 (1):59-72.
Özdemir, S. Yalın, H.İ. (1999). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. 2. Basım. Ankara:
Nobel Yayın.
Özkılıç, R., Bilgin, A. ve Kartal H. (2008). ÖğretmenlikUygulaması Dersinin Öğretmen
Adaylarının Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. İlköğretim- Online,
7(3), 726-737, 2. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr.
Semerci, Ç. (1999). Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutum Ölçeği. Eğitim ve Bilim,
23 (111):51-55.
Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt-Sayı: 13-2 Yıl: 2011
193
Semerci, N., Semerci, Ç. (2004). Türkiye’de Öğretmenlik Tutumları. Fırat Üniversitesi
Sosyal Bilimler Dergisi, 14(1):137-146.
Varış, F. (1988). Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Yayınları.
Yapıcı, M. ve Yapıcı, Ş. (2004). Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimi I Dersine
İlişkin Görüşleri. İlköğretim-Online, 3(2):54-59.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com