You are here

Kimya Öğretmen Adaylarının Kaynama Olayı İle İlgili Anlayışları: Bir Olgubilim Çalışması

Prospective Chemistry Teachers’ Understanding of Boiling: A Phenomenological Study

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
This study investigates chemistry prospective teachers’ views regarding boiling phenomenon, and provides a concept analysis on the nature of boiling together with suggestions on how to teach boiling phenomenon in the light of literature and findings of this study. The sample of this study consists of 18 senior prospective chemistry teachers who attend chemistry teacher training program. Data were collected by discussions with the participants. The discussions were specifically focused on prospective teachers’ understanding of “internal pressure” and “vapor pressure” concepts which are often used in defining boiling point. The results showed that students have serious misconceptions on boiling phenomena. Finally, to remediate those misconceptions and to lead conceptual learning, a concept analysis and suggestions for teaching were presented in the light of the findings of this study and the literature.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, kimya öğretmen adaylarının kaynama kavramı ile ilgili anlayışlarının tespit edilmesi ve elde edilen bulgular ile daha önce yapılmış olan araştırmaların sonuçları göz önünde bulundurularak kaynama kavramının öğretimine yönelik bazı önerilerin ve bir kavram analizinin yapılması amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini kimya öğretmenliği programında öğrenim gören 18 son sınıf öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri öğretmen adayları ile yapılan sınıf içi tartışmalardan elde edilmiştir. Tartışmalarda, özellikle, öğretmen adaylarının kaynama noktasını tanımlarken kullandıkları “iç basınç” ve “buhar basıncı” kavramları sorgulanmıştır. Araştırmanın bulguları, öğretmen adaylarının bu kavramlara yönelik anlayışlarının önemli yanılgılar içerdiğini ortaya koymaktadır. Kaynama kavramının anlamlı bir şekilde öğrenilebilmesi ve yanılgıların giderilebilmesi için bu çalışma ve ilgili literatürdeki diğer araştırmaların bulguları ışığında bazı önerilerle birlikte bir kavram analizi yapılmıştır.

REFERENCES

References: 

Beall, H., & Prescott, S. (1994). Concepts and calculations in chemistry teaching and learning. Journal of Chemical Education, 71(2), 111-112.
Bodner, G. M. (1991). I have found you an argument: The conceptual knowledge of beginning chemistry graduate students. Journal of Chemical Education, 68(5), 385-388.
Boz, Y. (2004, Temmuz). Öğrencilerin kaynayan sudaki kabarcıkların yapısını anlamaları. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. Malatya. http://www.pegema.net/dosya/dokuman/174.pdf 19.03.2011.
N. Canpolat,T. Pınarbaşı / EÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), (2012), 78-91
89
Chang, J. Y. (1999) Teachers college students’ conceptions about evaporation, condensation, and boiling. Science Education, 83, 511-526.
Chang, R. (2011). Genel Kimya: Temel Kavramlar (Çev. Ed.: Uyar, T., Asoy, S. & İnam, R., dürdüncü baskıdan çeviri). Ankara Palme Yayıncılık.
Coştu, B., & Ayas, A. (2002, Eylül). Öğrencilerin kaynama olayı ile ilgili düşüncelerinin ve anlamalarının belirlenmesi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. www.fedu.metu.edu.tr/ufbmek-5/b_kitabi/PDF/Kimya/Bildiri/t157d.pdf 02.05.2011.
Hatzinikita, V., & Koulaidis, V. (1997). Pupils’ ideas on conservation during changes in the state of water. Research in Science & Technological Education, 15(1), 53-70.
Janiuk, R. M. (1993). The process of learning chemistry: Areview of the studies. Journal of Chemical Education, 70(10), 828-829.
Johnson, P. (1998). Children’s understanding of changes of state involving the gas state, Part 1: Boiling water and particle theory. International Journal of Science Education, 20(5), 567-583.
Kırıkkaya, E. B., & Güllü, D. (2008). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin ısı-sıcaklık ve buharlaşma-kaynama konularındaki kavram yanılgıları. İlköğretim Online, 7(1), 15-27.
Nakhleh, M. B. (1992). Why some students don’t learn chemistry: Chemical misconceptions. Journal of Chemical Education, 69(3), 191-196.
Nakhleh, M. B. (1993). Are our students conceptual thinkers or algorithmic problem solvers? Identifying conceptual students in general chemistry. Journal of Chemical Education, 70(1), 52-55.
Nakhleh, M. B., & Mitchell, R. C. (1993). Concept learning versus problem solving: There is a difference. Journal of Chemical Education, 70(3), 190-192.
Nurrenbern S. C. & Pickering, M. (1987). Concept learning versus problem solving: Is there a difference? Journal of Chemical Education, 64(6), 508-510.
Osborne, R. J., & Cosgrove M. M. (1983). Children’s conceptions of the changes of state of water. Journal of Research in Science Teaching, 20(9), 825-838.
Pickering, M. (1990). Further studies on concept learning versus problem solving. Journal of Chemical Education, 67(3), 254-255.
Sawrey, B. A. (1990). Concept learning versus problem solving: Revisited. Journal of Chemical Education, 67(3), 253-254.
Yıldırım, A., Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (5.baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com