You are here

Bazı Geometrik Kavramların Öğrenilmesine 4 MAT Öğretim Yöntemi ve Öğrenme Stilinin Etkisi

The Affect Of 4 Mat Teaching Technique And Learning Styles On Learning Some Geometrical Concepts

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
In this research, the affect of 4 MAT teaching model in mathematic course about geometric concepts over sixth grade students academic success and the affect of learning styles on students successes are aimed to search. By this aim the some geometrical concepts has been taught to the students by using 4 MAT teaching model and constructive learning model. The sample of study consist of total 39 sixth year secondary school students who are at the state school which is found in middle Anatolia region. These two classes were randomly separated into experimental and control groups. Nonequivalent control group design, one of the a quasi-experimentalmodel and survey model were used in this study which has been carried out for 5 weeks in the second semester of 2009-2010 academic year. The data of this study was obtained from geometrical success test, structured interview and Kolb Learning Style Inventory. In order to test research quantitative data ANCOVA, T-test, Kruskall Wallis, Mann Whitney U test were used. On the other hand, qualitative data is analyzed by describing. According to analyzing result of qualitative data most of the students expressed positive thoughts on applying 4 MAT teaching technique on learning some geometrical concepts. But in analyzing result of quantitative data it is found out that this technique has no meaningful affect on students’ success .We reached the conclusion of students’ dominant learning styles have affect learning these geometrical concepts.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, altıncı sınıf düzeyinde bazı geometrik kavramların öğrenilmesine 4 MAT öğretim yöntemi ve öğrenme stilinin etkisini belirlemektir. Bu amaçla öğrencilerin baskın olan öğrenme stilleri belirlenerek, bazı geometrik kavramlar öğrencilere 4 MAT öğretim ve yapılandırmacı öğrenme yöntemi kullanılarak aktarılmıştır. Çalışmanın grubunu İç Anadolu Bölgesinde bir ilçede bulunan ilköğretim okulundaki 39 altıncı sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. 2009-2010 öğretim yılının ikinci döneminde 5 hafta süreyle gerçekleştirilen çalışmada, yarı deneme modellerinden biri olan “eşitlenmemiş kontrol gruplu model” ve tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın verileri Geometri Bilgi Testi, Yapılandırılmış Görüşme ve Kolb Öğrenme Stili Envanteri’nden elde edilmiştir. Araştırmada nicel verilerin test edilmesine yönelik olarak, ANCOVA, t-testi, Kruskall Wallis, Mann Whitney-U testi kullanılmıştır. Nitel veriler ise betimsel olarak analiz edilmiştir. Nitel verilerin analiz sonuçlarına göre bazı geometrik kavramların öğrenilmesinde 4 MAT öğretim yönteminin uygulanmasına ilişkin öğrencilerin büyük bir kısmı olumlu görüş ifade etmişlerdir. Fakat nicel verilerin analizi sonucunda bu yöntemin öğrenci başarısına anlamlı bir etkisinin olmadığı görülmüştür. Öğrencilerin benimsedikleri öğrenme stillerinin ise bu kavramların öğrenilmesinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

About Learning, (2008). 4 MAT 4 Geometry Materials Resources, About Learning Inc., Wauconda. http://www.geometry-teaching.com/index.php/research-results (Erişim Tarihi: 05.02.2010).
Altun, M. (2004). Matematik Öğretimi. (6-8. Sınıflar), Alfa Yayıncılık, Bursa.
Altun, M. (2005). Matematik Öğretimi (1-5.Sınıflar) , Aktüel Yayıncılık, İstanbul.
İ. Mutlu, M. Okur / EÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2),(2012), 25-48
45
Altun, S. ve Büyükduman, İ. (2007). Yapılandırmacı Öğretim Tasarımı Uygula-masına ilişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri Bir Örnek Olay İncelemesi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 7(1), 7-39.
Arlien, M. and Hodenfield, C. (2007). 4 MAT 4 Algebra The System Of Mathematics , Editör Dr. Bernice McCarthy, About Learning Inc., Wauconda.
Arlien, M. and Hodenfield, C. (2010). 4 MAT 4 Geometry Activity Book , Editör Dr. Bernice McCarthy, About Learning Inc., Wauconda.
Aşkar, P. ve Akkoyunlu, B. (1993). Kolb Öğrenme Stili Envanteri, Eğitim ve Bilim Dergisi, 17(87) , 37-47.
Bahar, H.H., Özen, Y., ve Gülaçtı, F. (2009). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Cinsiyet ve Branşa Göre Akademik Başarı Durumları İle Öğrenme Stillerinin İncelenmesi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 42(1) , 69-86.
Boydak, H.A. (2008). Öğrenme Stilleri, Beyaz Yayınları, İstanbul, 95-104.
Bümen, N.T. (2002). Okulda Çoklu Zeka Kuramı, Pegem A Yayıncılık, Ankara, s.1-38.
Büyüköztürk, Ş. (2004). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı, 4. Baskı, Pegem A Yayıncılık, Ankara, 94-100.
Brannigan, G.G. (1985). The Research Interview. A.Tolor (Ed.) Effective Interviewing, Springfield, IL: Charles C. Thomas Pub.
Demirkaya,H. (2003). Coğrafya Öğretiminde 4MAT Öğretim Sisteminin Lise Coğrafya Derslerindeki Başarı ve Tutumlar Üzerine Etkisi, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Dikkartın, F.T. (2006). Geometri Öğretiminde 4 MAT Öğretim Modelinin Öğrenci Başarısı ve Tutumları Üzerine Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.
Gardner, H. (1999). The Disciplined Mind-What All Students Should Understand, Simon&Schuster Inc., New York, 114-248.
Göğün, Y. (2009). İlköğretim Matematik 6. Sınıf Öğretmen Kitabı, Özgün Matbaacılık, Ankara.
Hasırcı, Ö. (2005). Görsel Öğrenme Stillerine Göre Düzenlenen Öğretimin Akademik Başarı ve Kalıcılığa Etkisi, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(2), 299-314.
Hayran, M. ve Özdemir, O. (1995). Bilgisayar İstatistik ve Tıp, Hekimler Yayın Birliği Yayınları, Ankara, s.372.
Hermann, N. (1996). The Whole Brain Business Book, McGraw-Hill, Newyork.
Karasar, N. (2007). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayın Dağıtım, 99-105, Ankara.
Kolb, D. (1984). Experiential learning: Experience as the source of learning and development, Englewood Cliffs, Prentice Hall, 25-104.
İ. Mutlu, M. Okur / EÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2),(2012), 25-48
46
McCarthy, B. (1985). What 4MAT Training Teaches us About Staff Development, Educational Leadership. 42(7), 61-68.
Mc Carthy B. (1990). Using the 4MAT System to Bring Learning Styles to Schools, Educational Leadership, 48 (2) , 31-37.
McCarthy, B. (1997). A tale of four learners: 4MAT’s learning styles, Educational Leadership, 54(6), 46–51.
McCarthy, B. (1987). The 4MAT System: Teaching to Learning Styles with Righ/Left Mode Techniques, Excel Inc., Barrington, p.220.
MEB, (2005). İlköğretim Matematik Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu, 6-8. Sınıflar, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara: MEB Yayınları.
Okur, M. and Bahar, H. H. (2010). Learning style of primary education prospective mathematics teachers; states of trait-anxiety and academic success, Procedia Social and Behavioral Science, 2, 3632-3637.
Öncü, H. (1994). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Matser Basım San. Ve Tic. Ltd. Şti., Ankara.
Öztürk, Z. (2007). Öğrenme Stilleri ve 4MAT Modeline Dayalı Öğretimin Lise Tarih Derslerindeki Öğrenci Başarısına Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Peker, M. (2003). Öğrenme Stilleri ve 4MAT Yönteminin Öğrencilerin Matematik Tutum ve Başarılarına Etkisi, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Peker, M., Mirasyedioğlu Ş. ve Yalın İ. H. (2003). Öğrenme Stillerine Dayalı Öğretimde 4 MAT Öğretim Modeli, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 13(1), 1-14.
Peker, M., Mirasyedioğlu, S. ve Aydın, B. (2004). Matematik Öğretmenlerinin Dikkate Alabilecekleri Öğrenme Stilleri: McCarthy Modeli, Milli Eğitim Dergisi, 163, 72-81.
Senemoğlu, N. (2004). Gelişim, Öğrenme ve Öğretim, Gazi Kitapevi, Ankara, s. 376.
Tarhan, N. (2008). Duyguların Dili, Timaş Yayınları, İstanbul, 31-47.
Tatar, E. (2006). İkili İşlem Kavramı ile İlgili Öğrenme Güçlüklerinin Belirlenmesi ve 4MAT Yönteminin Başarıya Etkisi, Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
Tekin, H. (1977). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Mars Matbaası, Ankara.
Weber, P. and Weber, F. (1990). Using 4MAT to improve Studio Presentations, Educational Leadership, 48(2), 41-46.
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 224-225.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com