You are here

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sınavlarda Kopya Çekilmesine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Primary Schoool Teacher Canditates’ Opinions On Cheating in Exams

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to examine opinions of primary school teachers candidates about what kinds of actions or activities are being considered as cheating. In this study, students are the cheating at the exams shapely need which they heard and their shapely cheating reason has been investigated. The research was conducted on senior students studying in Çanakkale Onsekiz Mart University Faculty of Education Primary School Teaching Programme. Out of a population of 194 students 179 were selected to constitute the sample. In the study a scale developed by the researcher has been used. Obtained data has been estimated statistically and necessary interpretation has been done. Results of the study indicated that 43% of the primary school teacher candidates had never attempted to cheat in the exams and that 35% of the cheaters thought that the questions had been tempting them to cheat.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmada sınıf öğretmeni adaylarının kopya çekmeye ilişkin görüşleri incelenmiştir. Araştırmada öğrencilerin sınavlarda kopya çekmeye duydukları ih-tiyaç ve kopya çekme sebepleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırma Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi sınıf öğretmenliği anabilim dalı dördü-ncü sınıf öğrencileri üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın evrenini oluşturan 194 öğrenciden 179 öğrenci örneklem olarak alınmıştır. Araştırmada araştırmacı tarafın-dan geliştirilen ölçek kullanılmıştır. Elde edilen veriler, istatistikî olarak değer-lendirilip gerekli yorum ve açıklamalar yapılmıştır. Araştırma sonucunda sınıf öğretmeni adaylarının, yaklaşık %43’ ünün hiçbir zaman kopya çekmeye teşebbüs etmediği, kopya çeken öğrencilerin de %35’ inin soruların kopya çekmeyi teşvik ettiğini düşündüğü ortaya çıkmıştır.
FULL TEXT (PDF): 
148-165

REFERENCES

References: 

Akdağ, M. ve Güneş, H. (2002). Kopya çekme davranışları ve kopya çekmeye ilişkin tutumlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 8, 31, 330-343.
M. K. Demir, S. Arcagök/ EÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1) (2013), 148-
165
163
Aydoğan, İ. (2008). Küreselleşme ve etkisi: Rus ve Kırım tatar öğrencilerinin tutum ve davranışlarının analizi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 25, 2. 107-118.
Çelikten, M. ve Çelikten, Y. (2007). Televizyon programlarında çizilen öğrenci, öğretmen ve yönetici profilleri. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 23, 2. 369-378.
Çetin, Ş. (2007). Üniversite öğrencilerinin kopya çekme davranışlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Milli Eğitim, 175, 129-142.
Dirik, M. Z. (1997). Türk eğitim sisteminde sınavlarda kopya çekme sorunu-2. Tü-rkiye, Türk Cumhuriyetleri ve Asya Pasifik Ülkeleri Uluslar Arası Eğitim Sempozyumu, Elazığ.
Dündar, S, Yapıcı, Ş. ve Topçu, B. (2008). Üniversite öğrencilerinin bazı kişilik özelliklerine göre sınav kaygısının incelenmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 28, 1, 171-186.
Ercan, L. (2003). Sınıf yönetiminde yeni yaklaşımlar, (Ed. Leyla Küçükahmet). An-kara: Nobel Yayın Dağıtım.
Güney, N., Erten, C., Atalan, D. ve Çok, F. (2006). Ergenlikte risk almanın televiz-yon üzerinden incelenmesi. Türk HIV (AIDS) Dergisi. 9, 1, 17-22.
Kaymakcan, R. (2002). İlahiyat öğrencilerinin kopya çekmeye karşı yaklaşımları. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 5, 121-138.
Külahçı, Ş. (1996). Kopya çekme sorunu (Fırat Üniversitesi örneği). II. Ulusal Eğitim Sempozyumu (18-20 Eylül 1996), Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, İstanbul.
Oksal, B. ve Bilgin, A. (1999). Üniversitede kopya sorunu. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 1, 85-90.
Özgüngör, S. (2008). Üniversite öğrencilerinde öğretmene ilişkin algıların ve öğrenci özelliklerinin kopya çekme davranışlarıyla ilişkisi. Eğitim ve Bilim. 33, 149, 68-79.
Selçuk, Z. (1995). Bir eğitim ve rehberlik sorunu: Okullarda kopya çekme. Eğitim Yönetimi, 3, 397-418.
Semerci, Ç. (2004). Tıp fakültesi öğrencilerinin kopya çekmeye ilişkin tutum ve görüşleri, F.Ü. Sağlık Bilimleri Dergisi, (18), 3, 139-146.
Semerci, Ç ve Sağlam Z. (2005). Polis adaylarının sınavlarda kopya çekmeye ilişkin tutum ve görüşleri. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15, 2, 163-177.
Tan, Ş (2001). Sınavlarda kopya çekmeyi önlemeye yönelik önlemler. Eğitim ve Bilim, 22, 32-40.
M. K. Demir, S. Arcagök/ EÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1) (2013), 148-
165
164
Tayfun, A. ve Yazıcıoğlu, İ. (2008). Öğrencilerin kopya hakkındaki görüşleri üzerine bir araştırma. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6, 3, 375-393.
Yeşilyaprak, B ve Öztürk, B. (1997). Üniversite öğrencilerinin kopya çekmeye yönelik tutumları. Eğitim Yönetimi, 2, 227-240.
Yıldırım, K. (1998). Eğitimde kopya çekme problemi. VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (9-11 Eylül 1998), Cilt II. Konya: Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com