You are here

DAVRANIŞ BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMANIN YERİ VE FELSEFESİ

THE IMPORTANCE AND PHILOSOPHY OF RESEARCH IN BEHAVIOURAL SCIENCE

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Science being try to understand the whole is an explanation activity the events in nature interms of observations repeats and experiments by absuletely laws. In thes study the importance of Educational Science within Science Philosphy and its struggle to get Universal Science characterictics with positive and rational applications as natural science. In addition, the handicap done in research area by educational researches has been started to talk as an ironic views.
Abstract (Original Language): 
Bütünü anlama çabası olan bilim, gözlem, yineleme ve deneylerle doğada olanı kesin yasalarla açıklayabilme etkinliğidir. Bu çalışmada Davranış Biliminin Doğa bilimleri gibi pozitivist ve rasyonel uygulamalarla evrensel bilim özelliğini kazanma savaşımı ve bilim felsefesi içindeki yeri tartışılmıştır. Ayrıca davranış araş-tırmacılarının araştırma sahasında içinde düştükleri handikap ironik bir veri tablo-suyla dile getirilmeye çalışılmıştır.

REFERENCES

References: 

Balcı, Ali., (1997), Sosyal Bilimlerde Araştırma (Yöntem Teknik ve İlkeler), Ankara.
Baloğlu, Burhan., (1997), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemi, Der Yayınları, İstanbul
Boratav, Korkut., (8 Ocak 1997), Sosyal Bilimlerin Geleceği, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bilimsel Toplantı.
Berman, Marshall., (1992), (Çev. Ümit Altuğ) “Modernlik-Dün, Bugün ve Yarın”, Birikim. Sayı: 34, Şubat.
Bulutay, Tuncer., (1986), Bilimin Niteliği Üzerine Denemeler. Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yayını, no. 3, Ankara.
Coyner, Sandra., (1996), (Ed. Serpil Çakır ve Necla Akgökçe) “Bir Akademik Disiplin Ola-rak Kadın Araştırmaları”, (Çev:Belkıs Kümbetoğlu), Kadın Araştırmalarında Yöntem, Sel Yay. İstanbul.
Demir, Ömer., (1997), Bilim Felsefesi, Vadi yayınları, Ankara
Demirel, Özcan., (2000), Karşılaştırmalı Eğitim, Pegema Yayıncılık, Ankara
Doğan, Özlem., (1998), “Doğa Bilimleri-sosyal Bilimler Ayırımı Üzerine”, Toplum ve Bi-lim, 76, Bahar.
Heidegger, Martin., (1998), (Çev: Hakkı Hünler), Bilim Üzerine İki Ders, Paradigma Ya-yınları, İstanbul
Hodge, M.H., A Literary Guide For Psychologists. American Psychologist, 17, 3, 1962.
Kağıtçıbaşı, Çiğdem.,(1990), “Psikoloji, Kültür ve Sosyal Değişme”, Toplum ve Bilim, 48/49, Kış-Bahar, İstanbul.
Kıncal, Remzi Y., (2001), Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Eser Ofset, Erzurum
Murphy, W. John., (1995), (Çev: Hüsamettin Aslan), Postmodern Toplumsal Analiz ve Postmodern Eleştiri, Eti Kitapları, İstanbul.
Özakpınar, Yılmaz., (2000), Psikolojinin Kavramsal Yapısı, Ötüken yayınları, İstanbul
Özakpınar, Yılmaz., (1999), “Psikolojinin İnsan Tasarımı” (Edt:Arkonaç, Sibel,A), Psikolo-jide Yeni Tartışmalar, Alfa Yayınları, İstanbul
Ströker, Elisabeth., (1995), (Çev: Doğan Özlem), Bilim Kuramına Giriş, Gündoğan Ya-yınları, Ankara
Ünal, Işıl-Özsoy, Seçkin, (1998), “Toplumsal Bilimlerdeki Yeni Açılımlar Işığında Türki-ye’de Davranış Bilimleri”, 4. Ulusal Davranış Bilimleri Kongresi. (Sunulan Bildi-ri), Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
Yıldırım, Cemal., (1991), Bilim Felsefesi, Üçüncü Basım, Remzi Kitabevi, İstanbul.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com