You are here

Türk Yönetim ve Organizasyon Yazınında Mobbing: Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildirileri ve Lisasüstü Tezler Üzerine Bir İnceleme

Mobbing In The Turkish Management and Organization Literature: A Research On The Congress Of Management And Organization Reports And Graduate Thesis

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Mobbing was first examined in 1984 by Heinz Leymann as health and safety element in the workplace in the form of psycho-social issues. For over twenty years, mobbing has been encountered as an organizational problem in the whole world and related practices has increased day by day. Mobbing continues to create wearing effects on both employees and organizations. The purpose of mobbing is to leave the victims out of the job by creating systematically and repeatedly restless and hostile environment an organization. In this study, the theoretical framework of mobbing was examined and the concept of mobbing was scanned through Google Ngrams statistics; moreover, the theme of mobbing on the Turkish Management and Organization's literature was investigated over the reports of Management and Organizations' congress and the graduate thesis in YOK electronic thesis archive.
Abstract (Original Language): 
Mobbing il k olarak 1984'te Heinz Leymann tarafından işyerinde sağlık ve güvenliğin bir unsuru olarak psiko-sosyal konular şeklinde incelenmiştir. Yirmi yılı aşkın bir süredir, tüm dünya'da rastlanan ve örgütsel bir sorun halini alan mobbing uygulamaları gün geçtikçe artmaktadır. Mobbing hem çalışanlar hem de örgütler üzerinde yıpratıcı etkiler oluşturmaya devam etmektedir. Mobbing'in amacı örgüt içinde sistemli ve tekrarlı olarak huzursuz ve düşmanca bir ortam yaratarak, kurbanların işten ayrılmalarını sağlamaktır. Bu çalışmada mobbing'in kuramsal çerçevesi çizilmiş, Google Ngrams istatistikleri aracılığıyla mobbing kavramı taranmış ve Türk Yönetim/Organizasyon yazınında mobbing teması, Yönetim ve Organizasyon Kongreleri bildirileri ve YÖK Elektronik Tez Arşivinde yer alan lisansüstü tezler üzerinden incelenmiştir.
269
286

REFERENCES

References: 

Bilgel, N., Aytaç, S., Bayram N. (2004). "Çalışma Yaşamında Yeni Bir Baskı Aracı: Mobbing," Proje No: T-2003/38), Bursa.
Bozbel S. & Palaz S. (2007). "İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) ve Hukuki Sonuçları," Tisk Akademi,(I):66-81.
Cemaloğlu, N. (2007). "Örgütlerin kaçınılmaz Sorunu: Yıldırma," Bilig, 42: 111-126.
Chappell D.
&
Di Martino V.
(2000)
. Understanding violence at work. Violence at Work. ILO Report. 2nd ed. Geneva, p.3-24.
Cobb, E. P. (2012). Workplace Bullying: A Global Health and Safety Issue, Working Paper,
http://ilera2012.wharton. upenn.edu/refereedpapers/cobbellen.pdf.
Davenport, N. Schwartz, R.
D.
, Ellioit, G. P. (2003). Mobbing İşyerinde Duygusal Taciz (İstanbul: Sistem Yayıncılık) (Çev.: Osman Cem Önertoy).
Einarsen ve Skogstad, A. (1996). "Bullying at Work: Epidemiolo-Gical Findings in Public and Private Organizations", European Journal of Work and Organizational Psychology, 5, 185¬201.
Einarsen, S., Matthiesen, S. B. ve Skogstad, A. (1998)."Bullying, Burnout and Well-Being Among Assistant Nurses", Journal of Occupational Health and Safely - Australia and New
Zealand, 14, 563-568.
Groeblinghoff, D., ve Becker, M. (1996). "A Case of Mobbing and the Clinical Treatment of Mobbing Victims," European Journal of Work and Organizational Psychology, 5/2: 277-94.
Güngör, M. (2008) Çalışma Hayatında Psikolojik Taciz, İstanbul, Derin Yayınevi.
Hoel, H., Rayner, C. ve
Cooper
, C. L. (1999). "Workplace Bullying", International Review of Industrial and Organizational Psychology, 14: 195-230.
Jennifer, D., Cowie, H ve Ananiadou, K. (2003). "Perception and Experience of Workplace Bullying in Five Different Working Populations", Aggressive Behavior, 2, 489-496.
Johnston, J. A. (2004). "Those Who Can, Do. Those Who Can't, Bully," Health and Safety for Beginners, http://www .hsfb.co. ukl Downloads/Those%20who%20can, %20do.%20%20Those%20who%20cant,%20bully.pdf (Erişim tarihi: 10 Nisan 2014)
Keashly, L., Trott, V. and Maclean, L. M. (1994). Abusive Behavior in The Workplace: A
Preliminary Investigation, Violence And Victims, 9(4), 341-357.
Lane, A. L. (2013). Antecedents to Mobbing, Theses, Dissertations and Capstones. Marshall
University, Paper 497., http://mds.marshall.edu/cgi/view content. cgi? article=1498&context=etd.
283
NİSAN
201
5 I
Leymann H. (1990). "Mobbing and psychological terror at work places," Violence Vict,
5(2):119-26.
Leymann H. (1993 ). "Mobbing" . Hamburg: Rowohlt.
Leymann, H. (1996). "The Content and Development of Mobbing at Work," European Journal of Work and Organizational Psychology, 5/2: 165-84.
Lewis, D. (1999). "Workplace bullying interim findings of a study in further and higher education in Wales," Int J Man power. 20(1/2):106-19.
Leymann, H., Gustafsson, A. (1996). "Mobbing at Work and Dvelopment Post-Traumatic Stress Disorder," European Journal of Work and Organizational Psychology, 5/2: 251-75.
Mcmahon, L. (2000). "Bullying and Harassment in the Workplace," International Journal of Contemporary Hospitality Management, 12/6: 384-7.
Niedl, K. (1996). "Mobbing and well-being: Economic and personnel development implications," European Journal of Work and Organizational Psychology, 5, 239-249.
Özdemir, M., Açıkgöz, B. (2007). "Mobinge Maruz Kalanların Tepki Seviyelerinin Ölçümü," XV. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, 25-27 Mayıs, Sakarya Üniversitesi İ.İ.B.F., Sakarya.
Özdemirci, A., Doğan, B. (2012). "İdeoloji, Söylem ve Kurumsallaşma: Kurumsal Bir Alan Olarak Yönetim ve Organizasyon Yazını Örneği," XX. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, 24-26 Mayıs, Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F., İzmir.
Özen Ş., Kalemci A. (2009). "Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi'nin Doğuşu, Kurumsallaşması ve Alana Etkileri," 4(1), 79-112.
Özler E. D., Atalay C.G., Şahin D. M. (2008). "Mobbing'in Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma," Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Aralık,
22, 37-60.
Özyer, K. & Orhan, U. (2012). "Akademisyenlere Uygulanan Psikolojik Tacize Yönelik Ampirik Bir Araştırma," Ege Akademik Bakış,12/4:511-518.
Rayner, C.
(1997)
. "The Incidence of Workplace Bullying," Journal of Community & Applied Social Psychology, 7: 199-208.
Randall, P. (1997). "Adult Bullying: Perpetrators and victims". London: Roudledge.
Reichert, E. (2002). "Workplace Mobbing: A new Frontier fort he Social Work Profession, Professional Development:," The International Journal of Continuing Social Work Education, Vol. 5 No. 3, 7.
Quine L. (2002). "Workplace bullying in junior doctors: questionnaire survey," BMJ,
324(7342): 878.
Sheehan, M. (2004). "Workplace Mobbing: A Proactive Response", http://www.lindas.internetbasedfamily.com/f/MobMS.pdf (Erişim: 13.04.2014)
Tınaz, P. (2006). İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing), 1.Baskı, İstanbul, Beta Basım Yayın.
284
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ
Üsdiken, B. & Pasadeos Y. (1993). "Türkiye'de Örgütler ve Yönetim Yazını." Amme İdaresi
Dergisi, 26(2), 73-93.
Yıldız,
S
. (2007). İşyerinde istismar davranışlarının psikososyal boyutu ve bir uygulama. Yayımlanmamış doktora tezi, Uludağ Üniversitesi, Bursa.
Yılmaz,
A.
, Derya , Ö.E. ve Mercan, N. (2008). "Mobbing ve Örgüt İklimi İle İlişkisine Yönelik Ampirik Bir Araştırma" Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7(26): 334-357.
Zapf, D.,
Knorz
, C., Kulla, M. (1996). "On the Relationship between Mobbing Factors and Job Content: The Social Work Environment and Health Outcomes.," European Journal of Work and Organizatianal Psychology, 5: 215-237.
Zapf, D. (1999). "Organizational, Work Group Related and Personal Causes of Mobbing/Bullying at Work". International Journal of Manpower, I, 70-85.
Zapf, D., Gross, C. (2001). Conflict Escalation and Coping with Workplace Bullying: A Replication and Extension, European Journal of Work and Organizational Psychology, Vol.
10, No. 4.
Zapf, D. ve Einarsen, S. (2003). "Individual Antecedants of Bullying: Victim and Perpetrator in the Workplace", International Perspectives in Research and Practice,(Eds.) S. Einarsen, H. Hoel, D. Zapf, and C.L. Cooper. London / New York: Taylor and Francis, pp. 165-184.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com