You are here

İç Faiz Oranı Mı Çekiyor, Dış Faiz Oranı Mı İtiyor? Sıcak Paranın Belirleyicilerine Yönelik Bir Uygulama: Türkiye Örneği

Does Domestic Interest Rate Pull or Foreign Interest Rate Push ? An Application Regarding the Determinants of Hot Money: The Case of Turkey

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
This paper empirically investigates the effects of two pull factors (real interest rate and current account deficit in Turkish economy) in addition to a push factor (US real interest rate) on hot money flows towards Turkey. For this purpose, bound test, ARDL analysis and Toda-Yamamoto causality analysis are performed. Empirical analyses are carried out with quarterly data covering the period from 1992:1 to 2014:4. According to the results of ARDL analysis, the impact of domestic interest rates on hot money flows is positive. Moreover, it is detected that current account deficit and foreign interest rates affect hot money flows negatively. The empirical findings demonstrate that the pushing power of foreign interest rates on capital flows exceeds the pulling power of domestic interest rates on capital flows. Additionally, empirical results indicate that there are bidirectional causality among hot money flows and domestic interest rates; and among hot money flows and current account deficit.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada Türkiye'deki reel faiz oranları ile cari açık gibi iki çekici unsura ilaveten ABD reel faiz oranları gibi itici bir unsurun Türkiye'ye yönelik sıcak para akımları üzerindeki etkileri sınır testi, ARDL analizi ve Toda-Yamamoto nedensellik analizi yöntemleriyle ampirik olarak incelenmektedir. Ampirik analizler 1992:1¬2014:4 dönemini kapsayan üçer aylık verilerle gerçekleştirilmiştir. ARDL analizinden elde edilen sonuçlara göre, iç faiz oranlarının sıcak para akımları üzerindeki etkisi pozitif yönlüdür. Bununla birlikte, dış faiz oranları ile cari açık değişkenlerinin sıcak para akımlarını negatif yönde etkilediği tespit edilmiştir. Ampirik bulgular dış faiz oranlarının sermayeyi itici gücünün iç faiz oranlarının sermayeyi çekici gücünden daha yüksek olduğunu göstermektedir. Nedensellik analizi sonuçlarına göre ise hem sıcak para ve iç faiz oranları arasında hem de sıcak para ve cari açık arasında iki yönlü nedensellik ilişkisi mevcuttur.

REFERENCES

References: 

Agenor,
P
. R. (1998), "The Surge in Capital Flows: Analysis of 'Pull' and 'Push' Factors", International Journal of Finance and Economics, 3, 39-57.
Ahmed, A. D. (2012), "Debt Burden, Military Spending and Growth in Sub-Saharan Africa: A Dynamic Panel Data Analysis" Defence and Peace Economics, 23(5), 485¬506.
Akçay, S.
(2011)
, "Causality Relationship Between Total R&D Investment and Economic Growth: Evidence From United States", Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(1), 79-92.
Alp, A. (2000), Finansın Uluslararasılaşması: Finansal Krizler, Çözüm Önerileri ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
Altınkemer, M. (1998), "Capital Flows and Central Bank's Policy Response", CBRT. Research Department, 1-31.
Aslan, N. (1997), Uluslararası Özel Sermaye Akımları: Portföy Yatırımları ve Sıcak Para Hareketleri, İstanbul: Türkmen Kitabevi.
Baek, I. (2006), "Portfolio Investment Flows to Asia and Latin America: Pull, Push or Market Sentiment?", Journal of Asian Economics, 17, 363-373.
Balkan, E., F. G. Biçer ve A. E. Yeldan
(2002)
, "Patterns of Financial Capital Flows and Accumulation in the Post-1990 Turkish Economy",
http://academics.hamilton.edu/economics/home/workpap/02_02.pdf (Erişim:
20.12.2010)
Barışık, S. ve A. Ersin (2007), "Türkiye'de Uluslararası Sermaye Hareketleri Faiz İlişkisi: (1992-2005 Dönemi VAR Analizi)", TİSK Akademi, 2007/I, 199-218.
Başar, S., H. Aksu, M. S. Temurlenk ve Ö. Polat (2009), "Türkiye'de Kamu Harcamaları ve Büyüme İlişkisi: Sınır Testi Yaklaşımı", Atatürk Üniversitesi SBE
Dergisi, 13(1), 301-314.
Berksoy, T. ve B. Saltoğlu. (1998), Türkiye Ekonomisinde Sermaye Hareketleri. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, Yayın No: 1998-58.
Bolat, S., M. Belke ve O. Aras (2011) "Türkiye'de İkiz Açık Hipotezinin Geçerliliği: Sınır Testi Yaklaşımı" Maliye Dergisi, 161, 347-364.
Calvo, G. A., L. Leiderman ve C. M. Reinhart (1996), "Inflows of Capital to Developping Countries in the 1990s", Journal of Economic Perpectives, 10 (2), Spring, 123-139.
Çulha,
A
. A. (2006),"A Structural VAR Analysis of the Determinants of Capital Flows into Turkey", Central Bank Review 2, 11-35.
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ
Demir, M. ve E. Sever (2009), "Kısa Vadeli Sermaye Hareketlerinin Nedenleri, Etkileri ve Sermaye Hareketliliğinde Devletin Rolü: Türkiye Üzerine Bir İnceleme", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, C.8 S.29, 214-239.
Engle, R. ve C. W. J. Granger (1987), "Cointegration and Error-Correction: Representation, Estimation and Testing", Econometrica, 55(2), 251-276.
Erataş,
F
. ve D. Öztekin (2010), "Kısa Vadeli Sermaye Akimlarinin Belirleyicileri: Türkiye Örneği", Ekonomi Bilimleri Dergisi, 2(2), 57-64.
Fernandez-Arias, E. (1996), "The New Wave of Private Capital Inflows: Push or Pull?", Journal of Development Economics, 48, 389-418.
Fernandez-Arias, E. ve P. J. Montiel (1996), "The Surge in Capital Inflows to Developing Countries: An Analytical Overview", World Bank Economic Review, 10,
51 - 77.
IMF. International Financial Statistics.
İnandım, Ş. (2005), Kısa Vadeli Sermaye Hareketleri ile Reel Döviz Kuru Etkileşimi: Türkiye Örneği. TCMB Uzmanlık Yeterlilik Tezi. Ankara.
İpek, E. (2013), Türkiye'ye Yönelik Finansal Sermaye Akımlarının Tasarruf ve Yatırım Üzerine Etkisi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Balıkesir Üniversitesi SBE, Balıkesir.
Kara, S. U. (2007), The Determinants of Capital Flows: The Turkish Evidence, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi SBE, Ankara.
Keskin, N. (2008), Finansal Serbestleşme Sürecinde Uluslararası Sermaye Hareketleri ve Makroekonomik Etkileri: Türkiye Örneği, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi SBE, İzmir.
Kıran, B. (2007), Türkiye'de Reel Döviz Kuru ile Kısa ve Uzun Vadeli Sermaye Hareketleri İlişkisi, Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, 22 (1), 269-283.
Kim, Y. (2000), "Causes of Capital Flows in Developing Countries", Journal of International Money and Finance, 19, 235-253.
Kont, B. (1998), "Sermaye Girişleri ve Makroekonomik Etkileri: Türkiye Deneyimi (1990-1996)", Ed. Vildan Serin, İktisat Politikası (Seçme Konular, Para Politikası, Maliye Politikası ve Uluslararası İktisat Politikası), İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım Ltd. Şti., 685-739.
Mara, P., J. Vanneste ve V. P. Andre (2009), "Portfolio and Short-term Capital Inflows to the New and Potential EU Countries: Patterns, Determinants and Policy Responses",
AĞUSTOS 2016
217
https://www.uantwerpen.be/images/uantwerpen/container1244/files/TEW%20-
%20Onderzoek/Working%20Papers/RPS/2009/RPS-2009-018.pdf (Erişim: 27.08.2015).
Narayan, P.K. ve R. Smyth (2006), "What Determines Migration Flows From Low-Income To High-Income Countries? An Empirical Investigation Of Fiji-US Migration 1972-2001", Contemporary Economic Policy, 24(2), 332-342.
Ng, S. ve P. Perron (2001), "Lag Length Selection and the Construction of Unit Root Tests with Good Size and Power", Econometrica, 69(6), 1519-1554.
Pappas, A. P. (2011), "The Short-term Determinants of Capital Flows for a Small Open Economy: The Case of Greece", Review of Development Economics, 15(4),
699-713.
Pazarlıoğlu, M. V. ve E. Gülay (2007), "Net Portföy Yatırımları ile Reel Faiz Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği-1992:I - 2005:IV", Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(2), 201-221.
Pesaran, M. H., Y. Shin ve R. J. Smith (2001), "Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships", Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326.
Phillips, P. C. B. ve P. Perron (1988), "Testing For a Unit Root in Time Series Regression" Biometrika, 75(2), 335-346.
Reinhart, C. (2006), "What is Next For Financial Globalization: Some Perspective Gained From the Experience of Capital Flows to Emerging Market Economies", Conference on Financial Globalization and Integration, European Central Bnk, Frankfurt, 17-18 Temmuz, Almanya.
Seyidoğlu,
H
. ve G. Altınay (2008), "Sıcak Para Akımları ve Büyüme Hızları", Uluslararası Sermaye Hareketleri ve Gelişmekte Olan Piyasalar Sempozyumu, 24¬27 Nisan, Balıkesir.
Shahbaz, M., Shabbir M. S. ve Butt, M. S. (2013) "Does Military Spending Explode External Debt in Pakistan?" Defence and Peace Economics, 2-24.
Söylemez, A. O. ve A. Yılmaz (2012), "Türkiye Ekonomisinde Finansal Serbestleşme Döneminde Uluslararası Sermaye Girişi - Büyüme İlişkisi", MPRA, Paper No. 52271,
1-19.
Şengül, S. ve İ. Tuncer (2006), "Türkiye'de Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme: 1960-2000", İktisat İşletme ve Finans Dergisi, 21(242),69-80.
Tan, J., J. Mansor ve S. Tamat (2013), "Short-Term International Capital Flows: Empirical Evidence from China", Jurnal Pengurusan, 38, 53 - 61.
218
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ
Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı, Ekonomik ve Sosyal Göstergeler, http://www.kalkinma.gov.tr/Pages/EkonomikSosyalGostergeler.aspx, (Erişim:
20.04.2015).
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Elektronik Veri Dağıtım Sistemi, http://evds.tcmb.gov.tr/cbt.html, (Erişim: 20.04.2015).
TCMB. (2005), TCMB Para Politikası Raporu 2005-I.
Tezcanlı, M.V., S. K. Bayraktar, O. Erdoğan, H.Görgünay, E. Tan ve E. Uytun (1994). Uluslararası Sermaye Hareketlerinde Portföy Yatırımları ve Türkiye. İstanbul: İMKB Araştırma Yayınları. No:3.
Toda, Y. H. ve T. Yamamoto
(1995)
, "Statistical Inference In Vector Auto Regressions With Possibly Integrated Process", Journal of Econometrics, 66, 225¬250.
Vita, G. D. ve K. S. Kyaw (2008),"Determinants of Capital Flows to Developing Countries: a Structural VAR Analysis", Journal of Economic Studies, 35(4), 304 -
322.
Yeldan, E. (2002), "Neoliberal
Küreselleşm
e İdeolojisinin Kalkınma Söylemi Üzerine Değerlendirmeler", Praksis 7, 19-34.
Zhao, Y. (2014), Essays on International Capital Flows, Currency Crises and Exchange Rate Regimes, Doktora Tezi, University of Groningen, Groningen.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com