You are here

Toplam Kalite Yönetiminin Kavramsal Boyutu: Kalitenin Düşünsel Temelleri Üzerine Bir İnceleme

The Conceptual Dimensions of Total Quality Management: An Essay on The Philosophical Roots of Quality

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
This paper aims to find out the philosophical roots of quality. In this context, we have firstly looked for them in the natural structure, and/or rules of the objective world in which the human being lives. In fact the World has been offering unlimited development opportunities to him. In other words both of its inspiring, and convertible nature encouraged the progressive efforts of people. Secondly, we sought them in the environmental perceptions of human, and/or its cognitions. In fact human is the core of quality development because of its natural capabilities, and peripheral conditions. For this reason the mankind followed up the exellent knowledge by which every idea is transfrormed to the exellent products. On the other hand humankind not only shaped things, but also gave him an ethical sense that’s strongly associated with his/her own virtues, and/or values of community in which he/she live.
Abstract (Original Language): 
Kalitenin düşünsel kökleri ilk olarak insanın içinde yaşadığı nesnel dünyada, onun doğal yapı ve/veya yasalarında aranmıştır. Nesnel dünya insana geliştirme anlamında sonsuz fırsatlar sunmaktadır. O hem bir esin kaynağı olarak hem de sürekli dönüşebilirliği ile insanın geliştirme çabalarını özendirmektedir. Diğer taraftan kalite geliştirmenin merkezinde, hem kendi doğal yönelimleri hem de içinde var olduğu çevresel şartlar nedeni ile insan vardır. Gerçekte insan, nesnel dünyayı dönüştürebilecek donanıma da sahiptir. Bir başka ifade ile kalitenin düşünsellikten nesnelliğe dönüşmesi onun yetenek bilgi ve becerisi ile mümkün olmaktadır. İnsan nesnelere bir biçimsellik kazandırmanın yanında ürettiklerine ahlaki bir anlam da katmaktadır. Bu bağlamda kalitenin yöneldiği amaç kendi çağının sosyal/ahlaki değerleri ile yakından ilgilidir. Diğer taraftan kalite geliştirme örgütler açısından stratejik önem taşımaktadır. Örgütlerin görece üstünlükleri önemli ölçüde, kalitenin düşünsel boyutu ile ilgilerinin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.
341‐354

REFERENCES

References: 

Akarsu, B. (1979), Çağdaş Felsefe, İstanbul: M.E.B. Yayınları.
Argote, L. (2006), “Transferring Innovation Across Groups in Organizations:
Evidence from the Field and the Laboratory”, National Science Foundation
Innovation and Discovery, Workshop: May 17‐18.
Aristotales (1979), “Politika’dan İktibas, Macit Gökberk, Felsefenin Evrimi”, (Çev:
Mete Tunçay), İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 167‐176.
Aruoba, O. (1979), “David Hume”, M.E.B Üç Aylık Düşün Bilim Sanat Dergisi, 1(1),
Ekim‐Kasım‐Aralık, 50‐59.
“ASQ”: American Society for Quality.
Bauer, E. J., L. D. Grace ve T. W. Russell (2002), Editors: The Quality Improvement
Handbook, Milwaukee, Wisconsin: ASQ Quality Press.
Bolay, M. N. (1988), İbn‐i Sina, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
Broh, R. A. (1982), “Managing Quality for Higher Profits, David M. Dilts, Five Ways
of Looking at Quality Definitions”, http://www.kfmaas.de/qualidef.html
(Erişim: 06.05.2008)
Brynjolfsson, E. ve H. Mendelson (1993), “Information Systems and the
Organization of Modern Enterprise” Journal of Organizational Computing.
Delin, G. ve S. G. Atterhed, (1992), “Excerpts from a Book Lila (by Robert M.
Pirsig, Published in 1991 by Bantam Books, New York) On Values and Dynamic
Quality”, February 14, The Forsight Group.
“Deming”: Deming, E. W. :”The Father of The Quality Evolution”
http://www.skymark.com./resources/leaders/deming.asp (Erişim:18.08.2008)
Deming, E. W. (2000), “The New Economics For Industry, Government, Education,
Second Edition”, Cambridge, Mass.: MIT Pres.
Dooley, K. (2001), “The Paradigms of Quality: Evolution and Revolution in the
History of the Discipline”, Advances in the Management of Organizational Quality,
Vol. 5, 1‐28, JAI Pres.
Drury, C. (1997),‘Ergonomics and The Quality Movement’, Ergonomics, 40 (3),
249‐264.
Düverger, M. (1999), Sosyal Bilimlere Giriş, (Çev: Ünsal Oskay), 2. basım, Ankara:
Bilgi Yayınevi.
Farabi, E. N. (1985), Eflatun Kanunlarının Özeti, (Çev: Fahrettin Olguner), 1.
baskı,1000 Temel Eser Dizisi:105, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
Farabi, M. (1986), İlimlerin Sayımı, (Çev: Ahmet Ateş), Devlet Kitapları: Şark İslam
Klasikleri, İstanbul: MEB Basımevi.
Feigenbaum, A. V.( 1991), Total Quality Control, Third Edition, Revised, Fortieth
Anniversary Edition, New York: McGraw‐Hill, Inc.
Frank, K. A. ve K. Borman (2004), “Social Capital and the Diffusion of Innovations
Within Organizations: The Case of Computer Technology in Schools”, Sociology of
Education, Vol. 77 (April): 148–171
Gagliardi, P. (2006), Exploring The Aesthetic Side of Organizational Side, The Sage
Handbook of Organizational Studies, Second Edition, Edited by Stewart R. Clegg,
Cynthia Hardy, Thomas B. Lawrence and Walter R. Nord, 701‐724, London: Sage
Publications.
Gasset, J. O. Y. (1979), ’Bir Dizge Olarak Tarih’ (Çev: Selçuk Yönel), M.E.B Üç Aylık
Düşün Bilim Sanat Dergisi, 1(1), Ekim‐Kasım‐Aralık, 91‐105.
Gökberk, M. (1979), Felsefenin Evrimi, İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
Goichon, A.‐M. (1986), İbn Sina Felsefesi ve Orta Çağ Avrupasındaki Etkileri, (Çev:
İsmail Yakıt) İstanbul: Doğuş Yayınevi.
Hicks, H. G. (1979), Örgütlerin Yönetimi: Sistemler ve Beşeri Kaynaklar Açısından,
(Çev: Dr. Osman Tekok vd.) Üçüncü baskı, Ankara: Turhan Kitabevi.
“ISO:ISO 9000”, Definitions, http://www.praxiom.com/iso‐definition.htm,
(Erişim: 08.11.2007).
Ivancevich, J. M.(1994), Peter Lorenzi, Steven J. Skinner, with Philip B. Crosby,
Management, quality and competitiveness, Boston: Irwin.
Miskeveyh İ. ve A. Ebu (1983), Ahlakı Olgunlaştırma, (Çev: Abdülkadir Şener vd.)
Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
Juran, J. M. (2000), “How To Think About Quality”, Josph M. Juran and A. Blanton
Godfrey, co‐editors in chief, Juran’s Quality Handbook, fifth edition, 2.1‐2.18,
international editions, McGraw‐Hill.
Kolarik, W. J. (1995), Creating Quality, Concepts, Systems, Strategies and Tools,
McGraw‐Hill, Inc., International Editions.
Krech, D., R. S., Crutcfield, E. L. Ballachey (1983), Cemiyet İçinde Fert,
(Çev:Mümtaz Turhan), İstanbul: M.E.B. Yayınları.
McGregor, D.(1970), Örgütün İnsan İlişkileri Yönü, (Çev: Doğan Energin), Ankara:
O.D.T.Ü Yayını.
Mann, R. ve S. Nishide (2001), “Impressions From a Quality Tour in Japan: Deming
To Knowledge Management”, Official Newsletter of the New Zealand
Organization for Quality.
Mengüşoğlu, T. (1992), Felsefeye Giriş, Beşinci basım, İstanbul: Remzi Kitabevi.
Morris, H. M. (1985), Yaratılış Modeli, (Çev: Adem Tatlı vd.), Ankara:M.E.G.S.B.
Yayınları.
Nef, J. U. (1986), Sanayileşmenin Kültür Temelleri, (Çev: Erol Güngör), İstanbul:
M.E.B. Yayınları.
Nietzsche, F. (2005), Gezgin ve Gölgesi, (Çev: Mustafa Tüzel), İstanbul: İthaki
Yayınları.
Öğün, A. (1998), “Sosyolojide Meta‐Teorik Yaklaşıma İlişkin Bir İnceleme”,
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 15(1), 137‐145.
Petrides, L. A. (2004),”Knowledgte Management, Information Systems, and
Organizations” Educause Center for Applied Research, Research Bulletin,
2004(20), September.
Phillips, J. (2008)” Innovation Evaluation Framework: The Seven Cs Together”,
Real Innovation.com, August 11,CTQ Media.
Platon (1999), Devlet, (Çev: Sabahattin Eyüboğlu ve M.Ali Cimcoz), İstanbul: İş
Bankası Kültür Yayınları.
Reed, M. (2006), “Organizational Theorizng: a Historicalliy Contested Terrain”, The
Sage Handbook of Organizational Studies, Second Edition, Ed. by Stewart R. Clegg,
Cynthia Hardy, Thomas B. Lawrence and Walter R. Nord, 19‐54, London: Sage
Publications.
Reichenbach, H. (1981), Bilimsel Felsefenin Doğuşu, (Çev: Cemal Yıldırım),
İstanbul: Remzi Kitabevi.
Rhodes, L. A. (2003), “The Profound Knowledge School”, New Horizons for
Learners , Quartterly Journal. http://www.newhorizons.org/trans/rhodes.htm#a
(Erişim:19.09.2008).
Russell, B. (1974), İlim, Cemiyetler ve İnsanlığın Geleceği, (Çev: İlhami Kaya),
İstanbul: Boğaziçi Yayınları.
Schein, E. (1980), Örgüt Psikolojisi, (Çev: Aylin Sağtür ve Şan Öz‐Alp), Üçüncü
baskı, Eskişehir: İşitme Özürlü Çocuklar Eğitim ve Araştırma Vakfı Yayını.
Scheler, M. (1928), Felsefi Dünya Görüşü, Der: Bedia Akarsu (1979), Çağdaş
Felsefe, (çev: Akın Etan), 220‐231. İstanbul: M.E.B. Yayınları.
Spengler, O. (1978), Batının Çöküşü, (Çev: Giovanni Scognamillo), Birinci baskı,
İstanbul: Dergah Yayınları.
Topçu, N. (1968), İradenin Davası, İstanbul: Hareket Yayınları.
Tribus, M. (2003) Yönetimin Virüs Teorisi (Çev: Türker Baş), Kalite Ofisi Yayınları,
No: 6.
Ülgener, S. F. (1981),Zihniyet ve Din, İslam Tasavvuf ve Çözülme Devri İktisat
Ahlakı, İstanbul: Der Yayınları.
Watson A., J. Tony ( 1997), In Search of Management, Culture, Chaos and Control
in Managerial Work, International Thomson Business Press.
Wölfflin, H. (1995), Sanat Tarihinin Temel Kavramları, (Çev: Hayrullah Örs),
Dördüncü basım, İstanbul: Remzi Kitabevi.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com