You are here

Kent Merkezinde Faaliyet Gösteren Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Araçsal ve Sembolik Özelliklerin Örgütsel Çekiciliğe Etkisi

The Influence of Instrumental and Symbolıc Attributes on Organizational Attractiveness in Five-Star Urban Hotels

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The competition among businesses to hire the skilled people, along with changing profile of the workers, force today’s businesses to be attractive for existing and prospective human resources. The individual factors affecting organizational factors have been studied for years, recent studies exhibit that these factors can be grouped as “instrumental attributes” and “symbolic attributes. Despite it is commonly accepted that organizational attractiveness is important for hotel businesses in both the related literature and practice, it remains a problem in terms of what factors constitute organizational attractiveness for these businesses. In this regard, the study examines the factors affecting organizational attractiveness of hotel businesses in terms of the instrumental and symbolic attributes framework. The field study has been conducted on two separate sets of participants experienced and inexperienced employee candidates,of five-star hotels located in city centers. The Structural Equation Model was used to explore the relationships between the instrumental and symbolic attributes of hotel businesses and the organizational attractiveness. The findings suggest that there is a difference in the perceptions of experienced and inexperienced prospective employees regarding instrumental and symbolic attributes and organizational attractiveness. Also, it is concluded that instrumental attributes affect organizational attractiveness directly while symbolic attributes have influence on organizational attractiveness through instrumental attributes.
Abstract (Original Language): 
Yetenekli çalışanlara sahip olma konusunda işletmeler arasında yaşanan rekabet ve işgücünün değişen profili, nitelikli işgücünü bulmak ve elinde tutmak isteyen günümüz işletmelerini mevcut ve potansiyel çalışanları açısından “çekici” olmaya zorlamaktadır. Örgütsel çekiciliği etkileyen faktörler alanyazında uzun zamandır araştırılmakla birlikte son dönemde gerçekleştirilen çalışmalar bu faktörlerin araçsal ve sembolik özellikler olarak sınıflandırılabileceğini göstermektedir. Sahip oldukları çeşitli sektörel özellikler konuyu otel işletmeleri için daha da önemli hale getirmektedir. Bu çalışmada otel işletmelerinin araçsal ve sembolik özellikleri ile örgütsel çekiciliği arasındaki ilişkiler, yapısal eşitlik modellemesi kullanılarak deneyimli ve deneyimsiz işgören adayları bağlamında sorgulanmıştır. İstanbul kent merkezinde faaliyet gösteren beş yıldızlı otel işletmelerinin potansiyel işgören adaylarını temsil eden iki ayrı örneklem -turizm öğrencileri ve otel çalışanlarıüzerinde yürütülen araştırmada ulaşılan sonuçlar; deneyimli ve deneyimsiz işgören adaylarının, işletmelerin araçsal ve sembolik özelliklerine ve bununla bağlantılı olarak örgütsel çekiciliklerine ilişkin algılamalarının farklı olduğunu göstermiştir. Otel işletmelerine özgü araçsal özelliklerin örgütsel çekiciliği doğrudan; sembolik özelliklerin ise ancak araçsal özellikler aracılığı ile etkilemekte olduğu, araştırmada ulaşılan bir diğer sonuçtur.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Aaker, J. L. (1997), “Dimensions of Brand Personality”, Journal of Marketing Research,
34, 347-356.
Acito, F. ve J. D. Ford (1980), “How Advertising Affects Employees”, Bussiness Horizons,
February, 53-59.
Aiman-Smith, L., T.N. Bauer ve D.M. Cable (2001), “Are You Attracted? Do You
Intend to Pursue? A Recruiting Policy-Capturing Study”, Journal of Business and
Psychology, 16(2), 219-237.
Airey, D. ve A. Frontistis (1997), “Attitudes to Careers in Tourism: An Anglo Grek
Comparison”, Tourism Management, 18(3), 149-158.
Akoğlan Kozak, M. ve İ. Kızılırmak (2001), “Türkiye’de Meslek Yüksekokulu Turizm-
Otelcilik Programı Öğrencilerinin Turizm Sektörüne Yönelik Tutumlarının Demografik
Değişkenlere Göre Değişimi: Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz Teknik Üniversitesi
Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama”, Anatoli Turizm Araştırmaları Dergisi, Bahar(
12), 9-16.
Aksoy, L. ve A. Özsomer (2007), Marka Kişiliği Tanımının Türkiye’de Geçerliliği,
İstanbul: TÜBİTAK. Proje No. 105K153.
Ateg, M., I-M. Andersson, ve G. Rosen (2009), “Change Processes for Attractive
Work in Small Manufacturing Companies”, Human Factors and Ergonomics in Manufacturing,
19(1), 35–63.
Belt, J. A. ve J. G. Paolillo (1982), “The Influence of Corporate Image and Specificity
Of Candidate Qualifications on Response to Recruitment Advertisement”, Journal
of Management, 8,105-112.
Carbery, R., T. N., Garavan, F. O'Brien, ve J. McDonnell (2003), “Predicting Hotel
Managers' Turnover Cognitions”, Journal of Managerial Psychology, 18(7/8), 649-
679.
Carless, S. A. ve J. Wintle (2007), “Applicant Attraction: The Role of Recruiter
Function, Work-Life Balance Policies and Career Salience”, International Journal of
Selection and Assessment, 15(4), 394-404.
Cho, S., R. H. Woods ve M. Sciarini (2006), “How Hospitality Sutudents Develop
Perceptions of Potential Employers: A Post-Internet Update”, Cornell Hotel and
Restaurant Administration Quarterly, 47(2), 135-145.
Dermody, M. B. (2002) “Recruitment and Retention Practices in Independent and
Chain Restaurants”, International Journal of Hospitality and Tourism Administration,
3(1), 107-117.
Dermody, M. B., M. Young ve S. L. Taylor (2004), “Identifying Job Motivation Factors
of Restaurant Servers: Insight For The Development of Effective Recruitment
NİSAN 2013 339
and Retention Strategies”, International Journal of Hospitality and Tourism Administration,
5(3), 1-14.
Dündar Akçay, A. (2012), Araçsal ve Sembolik Özellikler Kapsamında Otel İşletmelerinin
Örgütsel Çekiciliği, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
Earle, H. A. (2003), “Building A Workplace Of Choice: Using The Work Environment
To Attract and Retain Top Talent”, Journal of Facilities Management, 2(3), 244-
257.
Gatewood, R. D., M. A. Gowan ve , G. J. Lautenschlager (1993), “Corporate Image,
Recruitment Image, and Initial Job Choice Decisions”, The Academy of Management
Journal, 36(2), 414-427.
Hannon, J. M. (1996), “Organizational Attractiveness in Japan: A Screening Perspective”,
The International Journal of Human Resource Management, 7(2), 489-
507.
Highhouse, S., F. Lievens ve E.F. Sinar (2003), “Measuring Attraction to Organizations”,
Educational and Psychological Measurement, 63(6), 986-1001.
Hjalager, A. (2003), “Global Tourism Career? Opportunities and Dilemmas Facing
Higher Education in Tourism”, Journal of Hospitality, Leisure, Sport and Tourism
Education, 2(2), 26-37.
Hooper, D., J. Coughlan ve M.R. Mullen, (2008), “Structural Equation Modelling:
Guidelines For Determining Model Fit”, The Electronic Journal of Business Research
Methods, 6 (1),53-60.
İnelmen, K., D. Uygur ve I. U. Zeytinoğlu (2009), “Gitmek mi, Kalmak mı?: Beş Yıldızlı
Otel İşgörenlerinin Örgütte Kalma Niyetini Etkileyen Faktörler”, 17. Ulusal
Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, Eskişehir, 447-453.
Keller, K. L. (1993), “Conceptualizing, Measuring, and Managing Customer – Based
Brand Equity”, The Journal of Marketing, 57(1), 1-22.
Kuşluvan, S. ve Z. Kuşluvan (2000), “Perceptions and Attituds of Undergraudate
Tourism Students Towards Working in Tourism Industry in Turkey”, Tourism Management,
21, 251-269.
Lievens, F. Ve S. Highhouse (2003), “The Relation of Instrumental and Symbolic
Attributes to a Company's Attractiveness as an Employer”, Personnel Psychology,
56, 75-102.
Lievens, F., C. Decaesteker, P. Coetsier ve J. Geirnaert (2001), “Organizational Attractiveness
For Prospective Applicants: A Person Organisation Fit Perspectiv”,
Applied Psychology: An International Review, 50 (1), 30-51.
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 340 İİBF DERGİSİ
Lievens, F., G. Van Hoye ve F. Anseel (2007), “Organizational Identity and Employer
Image: Towards a Unifying Framework”, British Journal of Management, 18:
45–59.
Lievens, F., G. Van Hoye ve B. Schreurs (2005), “Examining The Relationship
Between Employer Knowledge Dimensions and Organizational Attractiveness: An
Application İn A Military Context”, Journal of Occupational and Organizational
Psychology, 78, 553–572.
Örs, Mukaddes. (2002), Hastanelerde Çalışan Hekimler ile Hemşirelerin Örgütlerine
Bağlılıklarına ve Örgütlerinin Cazibesine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi:
Antalya İli Örneği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi.
Rynes, S. L. Ve A. E. Barber (1990), “Applicant Attraction Strategies: An Organizational
Perspective”, The Academy of Management Review, 15(2), 286-310.
Sarıışık, M. (2007), “Turizm Sektöründe Meslek Sahibi Olmaya Yönelten Etkenler:
Meslek Yüksekokulu Öğrencilerine Yönelik Bir Çalışma”, Anatoli Turizm Araştırmaları
Dergisi, 18(2),143-160.
Schreurs, B., C. Druart, K. Proost ve K. De Witte (2009), “Symbolic Attributes and
Organizational Attractiveness: The Moderating Effects of Applicant Personality”,
International Journal of Selection and Assessment, 11 (1), 35-46.
Slaughter, J. E. ve G. J. Greguras (2009), “Initial Attraction to Organizations: The
Influence Of Trait Inferences”, International Journal of Selection and Assessment,
17 (1), 1-18.
Slaughter, J. E., M. Zickar, S. Highhouse ve D.C. Mohr (2004), “Personality Trait
Inferences About Organizations: Development of a Measure and Assessment of
Construct Validity”, Journal of Applied Psychology, 89 (1), 85-103.
Szivas, E., M. Riley ve D. Airey (2003), “Labor Mobility into Tourism Attraction and
Satisfaction”, Annals of Tourism Research, 30(1), 64-76.
Şimşek, Ö.F. (2007), Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş: Temel İlkeler Ve Lisrel
Uygulamaları, Ankara: Ekinoks.
Tepeci, M. ve V. J. Wildes (2002), “Recruiting The Best: A Study in Attracting Hospitality
Management Students for Entry-Level Management Positions”, Journal of
Ouality Assurance in Hospitality and Tourism, 3 (1/2), 95-107.
Turban, D. B. ve T. L. Keon (1993), “Organizational Attractiveness: An Internactionist
Perspective”, Journal of Applied Psychology, 78(2),184-193.
Yılmaz, V. ve H. E. Çelik (2009), LISREL ile Yapısal Eşitlik Modellemesi-I. Temel Kavramlar,
Uygulamalar, Programlama, Ankara: Pegem Akademi.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com