You are here

Psikolojik Sözleşme İle İş Tatmini İlişkisine Yönelik Bir Araştırma

A Research Intended For the Relationship Between Psychological Contract and Job Satisfaction in Pubic Sector

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Psychological contract concept refers to perceptions of employees regarding their mutual obligations between themselves and their organizations/ employers. When terms of psychological contract are violated, employees change some of their attitudes and behaviours. The relationship between psychological contract and job satisfaction has not been studied enough especially in public organisations in world literature. This study analyzes questionnaires, which are answered by 431 public employees, according to statistical methods. Findings of the study show very briefly that there are statistically meaningful relationships between psychological contract (and its sub dimensions) and job satisfaction (and its sub dimensions) among public sector employees.
Abstract (Original Language): 
İşgörenlerin örgütlerine/işverenlerine karşı ve örgütlerin/işverenlerin işgörenlerine karşı yerine getirmek zorunda oldukları yükümlülüklere dair işgörenlerin sahip olduğu algılara işaret eden psikolojik sözleşmenin unsurları ihlâl edildiğinde, işgörenlerin bazı tutum ve davranışlarında değişiklik gerçekleşmektedir. Bu çalışmada dünya yazınında özellikle kamu örgütleri bakımından yeterince araştırılmayan psikolojik sözleşme ile iş tatmini ilişkisi, 431 adet kamu işgöreninin cevapladığı anket formları istatistiksel yöntemlerle analiz edilerek ortaya konmaktadır. Araştırmanın bulguları, çok özetle, kamu sektöründe işgörenlerin psikolojik sözleşme düzeyleri (ve alt boyutları) ile iş tatmini düzeyleri (ve alt boyutları) arasında istatistiksel bakımdan anlamlı ilişkiler olduğunu göstermektedir.
205
277

REFERENCES

References: 

Altunışık, R., R. Coşkun, S. Bayraktaroğlu, ve E. Yıldırım (2007), Sosyal Bilimlerde
Araşırma Yöntemleri- SPSS Uygulamalı, Geliştirilmiş 5. Baskı, Sakarya Yayıncılık,
Sakarya.
Bozkurt, Öznur (2009), Yenilikçi Bir Faaliyet Olarak İç Girişimciliğin Çalışanların İş
Tatmini Üzerindeki Etkisi: Sakarya İli İmalat Sanayi Üzerine Bir Alan Araştırması,
Basılmamış Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Cassar, V. (2001), “Violating Psychological Contract Terms amongst Maltese Public
Service Employees: Occurrence and Relationships”, Journal of Managerial Psychology,
Vol. 16, No. 3, 194-208.
Chrobot-Mason, D. L. (2003), ‘‘Keeping the Promise- Psychological Contract Violations
for Minority Employees”, Journal of Managerial Psychology, Vol. 18, No. 1,
22-45.
Clark, A. E. (1996), “Job Satisfaction in Britain”, British Journal of Industrial Relations,
Vol. 34, No. 2, 189-217.
Demiral, Özge (2008), Örgütsel Bağlılığın Sağlanmasında Personel Güçlendirme ve
Psikolojik Sözleşmenin Etkisine İlişkin Bir Araştırma, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi,
Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Dikici, A. Metin (2005), Dönüştürücü Liderliğin İş Tatminine Etkisi- GAP Bölgesi ve
Çevre İllerde Bir Uygulama, Basılmamış Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü.
Downes, Mereedith, Anisya S. Thomas, ve Rodger B. Singley (2002), “Predicting
Expatriate Job Satisfaction: The Role of Firm Internationalization”, Career Development
International, Vol. 7, No. 1, 24-36.
Van Emmerik, I. J. Hetty ve Karin Sanders (2005), “Mismatch in Working Hours and
Affective Commitment: Differential Relationships for Distinct Employee Groups”,
Journal of Managerial Psychology, Vol. 20, No. 8, 712-726.
Feinstein, A. H. ve D. Vondrasek (2001), “A Study of Relationships between Job
Satisfaction and Organizational Commitment among Restaurant Employees”, Journal
of Hospitality, Tourism, and Leisure Science,
.
Freese, Charissa ve René Schalk (2008), “How to Measure the Psychological Contract?:
A Critical Criteria-Based Review of Measures”, South African Journal of
Psychology, Vol. 38, No. 2, 269-286.
EKİM 2013
225
Granrose, Cherlyn Skromme ve Patricia A. Baccili, (2006), “Do Psychological Contracts
Include Boundaryless or Protean Careers?”, Career Development International,
Vol. 11, No. 2, 163-182.
Grant, D. (1999), “HRM, Rhetoric and the Psychological Contract: A Case of ‘Easier
Said Than Done’ ”, The International Journal of Human Resource Management
(UK), Vol. 10, No. 2, 327-350.
Gunlu, Ebru, Mehmet Aksarayli, ve Nilufer Sahin Perçin (2010), Job Satisfaction
and Organizational Commitment of Hotel Managers in Turkey, International Journal
of Contemporary Hospitality Management, Vol. 22, No. 5, 693-717.
Hallier, Jerry ve Philip James (1997), “Management Enforced Job Change and Employee
Perceptions of the Psychological Contract”, Employee Relations, Vol. 19, No.
3, 222-247.
Hess, Narelle ve Denise M. Jepsen, (2009), “Career Stage and Generational Differences
in Psychological Contracts”, Career Development International, Vol. 14, No.
3, 261-283.
Hiltrop, Jean M. (1996), “Managing the Changing Psychological Contract”, Employee
Relations, Vol. 18, No. 1, 36-49.
Judge, Timothy A., Sharon Parker, Amy E. Colbert, Daniel Heler, ve Remus Ilies
(2002), “Job Satisfaction: A Cross-Cultural Review”, Ed: Anderson, Neil - Ones,
Deniz S. - Kepir Sinangil, Handan - Viswesvaran, Chockalingam, Handbook of Industrial,
Work & Organizational Psychology, Volume 2: Organizational Psychology,
SAGE Publications, London, Thosand Oaks, New Delhi, 2nd Edition, 25-52.
Karcıoğlu, Fatih ve Erkan Türker (2010), “Psikolojik Sözleşme İle Örgütsel Bağlılık
İlişkisi: Sağlık Çalışanları Üzerine Bir Uygulama”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve
İdari Bilimler Dergisi, Cilt.24, Sayı.2, 121-140.
Landy, Frank J. ve Jeffrey M. Conte, (2007), Work in the 21st Century: An Introduction
to Industrial and Organizational Psychology, 2. Baskı, Blackwell Publishing.
Larwood, L., T. A. Wright, S. Desrochers, ve V. Dahir (1998), “Extending Latent Role
and Psychological Contract Theories to Predict Intent to Turnover and Politics in
Business Organizations”, Group&Organization Management, Thousand Oaks, Vol.
23, No. 2, 100-123.
Lemire, Louise ve Christian Rouillard (2005), “An Empirical Exploration of Psychological
Contract Violation and Individual Behaviour: The Case of Canadian Federal
Civil Servants in Quebec,” Journal of Managerial Psychology, Vol. 20, No. 2, 150-
163.
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ
226
Luthans, Fred (1992), Organizational Behavior, 6. Baskı, Mcgraw-Hill, Inc., New
York.
MacNeil, I. R. (1985), “Relational Contract: What We Do and Do Not Know”, Wisconsin
Law Review, 483-525.
Marks, Abigail (2001), “Developing a Multiple Foci Conceptualization of the Psychological
Contract”, Employee Relations, Vol. 23, No. 5, 454-467.
McDermott, E., J. Mangan, ve M. O’Connor (2006), “Graduate Development Programmes
and Satisfaction Levels”, Journal of European Industrial Training, Vol. 30,
No. 6, 456-471.
McDonald, David J. ve Peter J. Makin (2000), “The Psychological Contract, Organisational
Commitment and Job Satisfaction of Temporary Staff”, Leadership & Organization
Development Journal, Vol. 21, No. 2, 84-91.
Mimaroğlu, Hande (2008), Psikolojik Sözleşmenin Personelin Tutum ve Davranışlarına
Etkileri: Tıbbi Satış Temsilcileri Üzerinde Bir Araştırma, Basılmamış Doktora
Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Nikolaou, Ioannis, M. Tomprou ve M. Vakola (2007), “Individuals’ Inducements
and the Role of Personality: Implications for Psychological Contracts”, Journal of
Managerial Psychology, Vol. 22, No. 7, 649-663.
O’Neill, B. S. ve M. Adya (2007), ‘‘Knowledge Sharing and the Psychological Contract-
Managing Knowledge Workers accross Different Stages of Employment”,
Journal of Managerial Psychology, Vol. 22, No. 4, 411-436.
Oğul Selekler, Zeynep (2007), Öğretmenlerde Örgütsel Adalet ve Psikolojik Sözleşme
İhlâl Algısı, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü.
Oshagbemi, T. (2000), “Is Length of Service Related to the Level of Job Satisfaction?”,
International Journal of Social Economics, Vol. 27, No. 3, 213-226.
Oshagbemi, T. (2003), “Personal Correlates of Job Satisfaciton: Empirical Evidence
from UK Universities”, International Journal of Social Economics, Vol. 30, No. 12,
1210-1232.
Pate, Judy ve Charles Malone (2000), “Post-‘Psychological Contract’ Violation- The
Durability and Transferability of Employee Perceptions: The Case of Timtec”, Journal
of European Industrial Training, Vol. 24/2/3/4, 158-166.
Pearce, Jone L. (1998), “Psychological Contracts in Organizations: Understanding
Written and Unwritten Agreements by Denise M. Rousseau, Thousand Oaks, CA:
Sage, 1995” Kitabına İlişkin Değerlendirme, Administrative Science Quarterly,
Ithaca, Vol. 43, No. 1, 184-186.
EKİM 2013
227
Raja, U., G. Johns, ve F. Ntalianis (2004), “The Impact of Personality on Psychological
Contracts”, Academy of Management Journal, Vol. 47, No. 3, 350-367.
Robbins, Stephen P. (1998), Organizational Behavior: Concepts, Controversies,
Applications, Eighth Edition (International Edition), Prentice Hall-International,
New Jersey.
Rousseau, Denise M. (1990), “New Hire Perceptions of Their Own and Their Employer’s
Obligations: A Study of Psychological Contracts”, Journal of Organizational
Behavior, Vol. 11, 389-400.
Saylı, Halil (2002), Örgütsel Değişimde Psikolojik Sözleşme İhlâlleri ve Bir Uygulama
Örneği, Basılmamış Doktora Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü.
Turnley, William H. ve Daniel C. Feldman (1999a), “A Discrepancy Model of Psychological
Contract Violations”, Human Resource Management Review, Vol. 9, No.
3, 367-386.
Turnley, William H. ve Daniel C. Feldman (1999b), “The Impact of Psychological
Contract Violations on Exit, Voice, Loyalty, and Neglect”, Human Relations, Vol.
52, No. 7, 895-922.
Türker, Erkan (2010), Psikolojik Sözleşme ile Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Sağlık Çalışanları
Üzerinde Bir Uygulama, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Van Emmerik, I. J. Hetty ve Karin Sanders (2005), “Mismatch in Working Hours and
Affective Commitment: Differential Relationships for Distinct Employee Groups”,
Journal of Managerial Psychology, Vol. 20, No. 8, 712-726.
Whitener, E. M., S. E. Brodt, M. A. Korsgaard, ve J. M. Werner (1998), “Managers
as Initiators of Trust: An Exchange Relationship Framework for Understanding
Managerial Trustworthy Behavior”, Academy of Management Review, Vol. 23, No.
3, 513-530.
Willems, I., R. Janvier ve E. Henderickx (2006), “New Pay in European Civil Services:
Is the Psychological Contract Changing?”, International Journal of Public Sector
Management, Vol. 19, No. 6, 609-621.
Zhao, Jun ve Lijun Chen (2008), “Individualism, Collectivism, Selected Personality
Traits, and Psychological Contract in Employment: A Comparative Study”, Management
Research News, Vol. 31, No. 4, 289-304.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com