You are here

Keşifsel Satın Alma Eğilimleri ve Bu Eğilimlerin Plansız, Kompülsif ve Hedonik Satın Alma Tarzlarıyla Olan İlişkisinin İncelenmesi

A Study On Exploratory Buying Behavior Tendencies and Its Relationship With Impulsive, Compulsive and Hedonic Buying

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
In this study, we try to examine factor structure of consumers’ exploratory buying behavior tendencies, which is relatively less studied area of consumer behavior in Turkey. Also, the relationship between exploratory buying tendencies and shopping styles (impulse, compulsive and hedonistic buying) with common motivations. To this end, a survey of 360 people was carried out in order to determine factors of exploratory buying tendencies. In order to identify the attributes of people with exploratory buying behavior was examined via factor analysis and cluster analysis. Also, the relationships between consumers’ exploratory buying tendencies and various buying styles were examined. Findings indicated the existence of differences between those who have a tendency for exploratory buying behavior and those who do not. Consumers with exploratory buying tendencies tend to have higher possibility of impulse and hedonistic buying behavior compared to those who are prone to compulsive buying behaviors.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, Türkçe pazarlama literatüründe yeterince yer bulamamış olan keşifsel satın alma davranışını boyutsal açıdan ele alarak, bu davranış eğilimiyle benzer özelliklere sahip olan plansız, kompülsif ve hedonik satınalma davranışları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu amaçla geliştirilen anket formu 360 tüketiciye uygulanmış ve keşifsel satın alma davranışı eğiliminin boyutları belirlenmiştir. Bu boyutlar ışığında kümeleme analizi yapılarak buradaki tüketicilerin özellikleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bunu takiben, tüketicilerin keşifsel satınalma eğilimleriyle satınalma tarzları arasındaki ilişki araştırılmıştır. Analiz sonuçlarına göre keşifsel satınalma eğilimi sergileyenler ve sergilemeyenler arasında satın alma davranışı bakımından anlamlı farklılıklar bulunmaktadır. Keşfedici/ yenilikçi tüketiciler diğer tüketici grubuna kıyasla daha fazla plansız ve hedonik satın alma eğilimi gösterirken, kompülsif satınalma davranışı sergileyen tüketici grubunda ise keşifsel eğilimlerin görece daha az olduğu gözlenmiştir.
117
136

REFERENCES

References: 

Aldenderfer, M. S. ve R. K. Blashfield (1984), Cluster Analysis (e-kitap), Beverly
Hills, CA: Sage Press, A.B.D.
Arnould, E. J, L. Price ve G. Zinkhan (2002), Consumers, Columbus: McGraw-Hill.
Babin, B. J., W. R. Darden ve M. Griffin (1994), “Work and/or Fun: Measuring Hedonic
and Utilitarian Shopping Value”, The Journal of Consumer Research, 20( 4),
644-656.
Baumgartner, H., J. B. E. M., Steenkamp (1996,) “Exploratory Consumer Buying
Behavior: Conceptualization and Measurement”, International Journal of Research
in Marketing, 13, 121–137.
Bearden, W. O, R. G. Netemeyer ve M. F. Mobley (1999), Handbook of Marketing
Scales: Multi item Measures for Marketing and Consumer Behavior Research, 2nd
ed. Newbury Park, Calif: Sage Publishing.
Belk, R. (1975), "Situational Variables and Consumer Behavior,” Journal of Consumer
Research, 2, 157- 164.
Berlyne, D. E. (1960), Conflict, Arousal and Curiosity, New York: McGraw-
Hill,1960.
Cobb, C. J. ve W. D. Hoyer (1986), “Planned Versus Impulse Purchase Behavior”,
Journal of Retailing, 62, 384-409.
Faber, R. J., T. C. O’Guinn ve R. Krych (1987), “Compulsive Consumption”, Advances
in Cosumer Research, 14, 132- 135.
Hoyer, W. D. ve N. M. Ridgway (1984), "Variety Seeking as an Explanation for
Exploratory Purchase Behavior: a Theoretical Model", Advances in Consumer
Research, 11, 114-119.
Legoherel, P., D. H. Cathy, C. Hsu, A. Orth, U. R., ve B., Aureli (2005), "Ambient
Scent and Wine Consumer Exploratory Behavior: A Causal Analysis", Journal of
Wine Research, 16(2), 137-150.
Odabaşı, Y. (2006), Tüketim Kültürü, İstanbul: Sistem Yayıncılık.
Özcan, B. (2007), ““Rasyonel Satın Alma” ve “Boş Zaman Sürecine Ait Alışveriş”
Eylemlerinin Birlikte Sergilendikleri Mekanlar: Alışveriş Merkezleri”, Sosyal Bilimler
Dergisi, 9 (2), 39-68.
Piron, D. (1991), “Defining Impulse Purchasing”, Advances in Consumer Research,
18, 509- 513.
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ
136
Ranchhold, A. (2009), “Culture, Time Orientation, and Exploratory Buying Behavior”,
Journal of International Consumer Marketing, 21(2), 93-107.
Raju, P. S. (1980), “Optimum Stimulation Level: Its Relationship to Personality,
Demographics, and Exploratory Behavior”, Journal of Consumer Research, 7, 272–
282.
Robertson, T. S. (1981), New Product Diffusion Perspectives in Consumer Behavior,
Third edition.
Roehhrich, G. (2004), "Consumer Innovativeness: Concepts and Measurements",
Journal of Business Research, 57, 671-677.
Rook, D. W. (1987), “The Impulse Buying”, Journal of Consumer Research, 14 (2),
189-199.
Rook, D. W. ve S. J. Hoch (1985), “Consuming Impulses”, Advances in Consumer
Research, 12, 23-27.
Rook, D. W. ve R. J. Fisher (1995), “Normative Influences on Impulsive Buying Behavior”,
Journal of Consumer Research, 22, 305- 313.
Schiffman, L. G. ve L. L. Kanuk (2010), Consumer Behavior, USA: Prentice-Hall.
Sharma, P., S. Brahadwaj ve M. Roger (2010), “Impulse Buying and Variety Seeking:
A Trait- Correlates Perspective”, Journal of Business Research, 63 (3), 276-83.
Steenkamp, J. B. E. M., H. Baumgartner (1992), “The Role of Optimum Stimulation
Level in Exploratory Consumer Behavior”, Journal of Consumer Research, 19, 434–
448.
Steenkamp, J. B. E. M., H. Baumgartner (1995), “Development and Cross-Cultural
Validation of a Short Form of CSI as a Measure of Optimum Stimulation Level”,
International Journal of Research in Marketing, 12, 97–104.
Stern, H. (1962), “The Significance of Impulse Buying Today”, Journal of Marketing,
26 (2), 59-62.
Tamam, L., R. S. Diller ve N. Özpoyraz (1998), “Kompulsif Satın Alma: Bir Gözden
Geçirme”, Türk Psikiyatri Dergisi, 9(3), 224-230.
Weinberg, P. ve W. Gottwald (1982), “Impulse Consumer Buying as a Result of
Emotion”, Journal of Business Research, 10, 43- 57.
Yanıklar, C. (2006), Tüketimin Sosyolojisi, İstanbul: Birey Yayıncılık.
Zuckerman, M. (2000), “Are You Risk Taker? Do You Drink And Drive, Gamble, or
Sleep With Strangers? It’s Not Just a Behavior. It’s Personality”, Psychology Today,
33 (6), 52-58.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com