You are here

Kadın Ve Erkek Çalışanların Stresle Baş Etme Sürecinde Yönetimden Beklentilerine İlişkin Nitel Bir Araştırma

A Quantitative Study On The Female And Male Employees’ Expectations From Management When Coping With Stress

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Stress, which can be constructive in a certain degree, becomes a problem that threatens the physiological and psychological health of individuals depending on the increasing competitiveness in the organizations. Although the literature provides a significant knowledge on the antecedents and consequences of organizational stress, there is no sufficient information about what employees expect from their management when coping with stress. In order to fill this void, this study first reviews the organizational strategies in the literature and then the employees’ expectations from their management during this process were analyzed on a sample of 42 whitecollar female and male workers in a manufacturing firm in Izmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (IAOSB) with following a semi-structured interview methodology. The results of study reveal that employees expect strategies regarding with their job identification, reducing the level of conflict, implementation of a fair payment policy etc.
Abstract (Original Language): 
Belirli bir düzeye kadar yapıcı olabilen stres olgusu, örgütlerde artan rekabete bağlı olarak, bireylerin fizyolojik ve ruhsal sağlıklarını tehdit eden bir sorun haline gelmiştir. Literatür örgütsel stres olgusunun nedenleri ve sonuçları konusunda önemli bir bilgi birikimi sağlamakla birlikte, çalışanların örgütlerinden stresle baş etme sürecinde neler bekledikleri konusunda yeterli bilgi sunmamaktadır. Bu bilgi açığını doldurmak amacıyla, çalışmada öncelikle literatürde ön plana çıkan örgütsel stratejiler ele alınmış, ardından çalışanların stresle baş etme sürecinde örgütlerinden tam olarak ne bekledikleri, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde (İAOSB) faaliyet gösteren bir üretim işletmesinde, 42 beyaz yakalı kadın ve erkek çalışan üzerinde yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışma sonuçları, çalışanların yönetimden en çok işle ilgili rollerin belirlenmesi, çatışma düzeyinin azaltılması, adil bir ücret politikasının uygulanması gibi konularda beklentilerinin olduğunu göstermektedir.
21
40

REFERENCES

References: 

Akat, İ., Budak, G. ve Budak, G. (1997), İşletme Yönetimi (2), İzmir: Barış Yayınları.
Akova, O. ve Işık, K. (2008), “Otel işletmelerinde stres yönetimi: İstanbul’daki beş
yıldızlı otel işletmelerinde bir araştırma”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisi, 15(1), 17-44.
Aksoy, A. ve Kutluca, F. (2004), “Çalışma hayatında stres kaynakları, stres belirtileri
ve stres sonuçlarının incelenmesine yönelik bir araştırma”, Sosyal Siyaset Konferansları
Dergisi, 49, 457-486.
Aktaş, A. ve Aktaş, R. (1992), “İş stresi”, Verimlilik Dergisi, 1, 153-167.
Arroba, T. ve James, K. (1990), “Reducing the cost of stress: An organizational
model”, Personnel Review, 19(1), 21-27.
Artan, İ. (1986), Örgütsel Stres Kaynakları ve Yöneticiler Üzerinde Bir Uygulama
(1), İstanbul: Banka-Sigorta İşçileri Sendikası Eğitim ve Kültür Yayınları.
Aşık, N. (2005), “Otel işletmelerinde işgörenlerin örgütsel stres kaynakları ve stresin
bireysel sonuçlarına ilişkin bir araştırma”,
http://www.mevzuatdergisi.com/2005/07a/01.htm, (Erişim: 18 Kasım 2012).
Aydın, İ. (2008). İş Yaşamında Stres (3). Ankara: Pegem Akademi.
Azaroff, L. S., Champagne, N. J., Nobrega, S., Shetty, K. ve Punnett, L. (2010), “Getting
to know you: Occupational health researchers investigate employee assistance
professionals’ approaches to workplace stress”, Journal of Workplace Behavioral
Health, 25(4), 296-319.
Bekçi, İ., Ömürbek, V. ve Tekşen, Ö. (2007), “Muhasebe meslek mensuplarında
stres kaynağının belirlenmesine yönelik bir araştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi
İ.İ.B.F. Dergisi, 12(1), 145-161.
Cahill, L., Gorski, L., ve Le, K. (2003), Enhanced human memory consolidation with
post-learning stress: interaction with the degree of arousal at encoding. Department
of Neurobiology and Behavior, and Center for the Neurobiology of Learning
and Memory, University of California, Irvine, California 92697-3800, USA, 270-274.
Camkurt, M.Z. (2007), “İşyeri çalışma sistemi ve işyeri fiziksel faktörlerinin iş kazaları
üzerindeki etkisi”, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü-İş Hukuku ve İktisat
Dergisi, 20(6)-21(1), 80-106.
Cropanzano, R. ve Mitchell, M.S. (2005), “Social exchange theory: An interdisciplinary
Review”, Journal of Management, 31, 874–900.
Demirel, E.T. (2013), “Mesleki stresin iş tatminine etkisi: Örgütsel desteğin aracılık
rolü”, Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 6(1), 220-241.
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ
38
Eisenberger, R., Huntington, R., Hutchison, S. ve Sowa, D. (1986), “Perceived organi
¬zational support”, Journal of Applied Psychology, 71, 500-507.
Ekinci, H. ve Ekici, S. (2003), “İşletmelerde örgütsel stres yönetim stratejisi olarak
sosyal desteğin rolüne ilişkin görgül bir araştırma”, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal
Bilimler Dergisi, 27(1), 109-120.
Eren, E. (2000), Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, İstanbul: Beta Yayınları.
Erşan, E.E., Yıldırım, G., Doğan, O. ve Doğan, S. (2013), “Job satisfaction and perceived
job stress of the health professionals and the relationship between them”,
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 14(2), 115-121.
Garipoğlu, E. (2007), “Stres Yönetimi Ve Banka Çalışanları Üzerine Yapılan Bir Araştırma”,
Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Niğde Üniversitesi S.B.E.
Gökdeniz, İ. (2005), “Üretim sektöründeki işletmelerin örgüt içi stres kaynakları ve
mobilyacılık sektöründe bir uygulama”, Selçuk Üniversitesi S.B.E. Dergisi, ISSN:
1302-1796(13), 173-189.
Güçlü, N. (2001), ”Stres yönetimi”, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi,
21(1), 91-109.
Gümüştekin, G. E. ve Öztemiz, A. B. (2004), “Örgütsel stres yönetimi ve uçucu personel
üzerinde bir uygulama”, Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 23, 61-85.
Güney, S. (2006), Davranış Bilimleri (3), Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Herzberg, F. (1976), The Managerial Choice (1), Illions: Dow Jones Irwin. [aktaran
Pekel, H.N. (2001), “İşletmelerde Motivasyon–Verimlilik İlişkisi”, Yayınlanmamış
yüksek lisans tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi S.B.E.]
Hodari, D., Waldthausen, V. ve Sturman, M. (2014), “Outsourcing and role stress:
An empirical study of hotel spa managers”, International Journal of Hospitality
Management, 37, 190-199.
Kahn, R. L., Wolfe, D. M., Quinn, R. P., Snoek, J. D. ve Rosenthal, R. A. (1964), Organizational
stress: Studies in role conflict and role ambiguity, New York: Wiley.
Koçel, T. (2005), İşletme Yöneticiliği (10), İstanbul: Arıkan Basım Yayım Dağıtım.
Koçyiğit, S. Ç., Bal, E. Ç. ve Öztürk, V. (2008), “Muhasebe meslek mensuplarının
örgütsel stres kaynaklarını belirlemeye yönelik bir araştırma: Ankara ili örneği”,
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), 253-275.
Karadal, H. (2001), “İş stres düzeyi ile iş tatmini ilişkisinin analizi: Bolu Emniyet
Müdürlüğü’nde bir araştırma”, Abant İzzet Baysal Üniversitesi S.B.E. Dergisi, 2(3),
82-97.
NİSAN 2014
39
Lazarus, R. S. ve Folkman, S. (1984), Stress, Appraisal, and Coping, New York, NY:
Springer.
Loi, R., Ao, O. K. ve Xu, A. J. (2014), “Perceived organizational support and coworker
support as antecedents of foreign workers’ voice and psychological stress”,
International Journal of Hospitality Management, 36, 23-30.
Luthans, F. (1989, 1992), Organizational Behavior (6), New York: Mc Graw Hill.
Norfolk, D. (1989), İş Hayatında Stres (1), İstanbul: Form Yayınları.
Okutan, M. ve Tengilimoğlu, D. (2002), “İş ortamında stres ve stresle başa çıkma
yöntemleri: Bir alan uygulaması”, Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 3, 15-42.
Örnek, A. Ş. ve Aydın, Ş. (2006), Kriz ve Stres Yönetimi, Bursa: Detay Yayıncılık.
Örücü, E. ve Demir, B. (1999), “Banka çalışanlarında iş stresi ve Muğla ili örneği”,
Atatürk Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 13(1), 59-76.
Özkalp, E. ve Kırel, Ç. (2004), Örgütsel Davranış (2), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi
Yayını.
Özen, Ş. (2003), “Yeni kurumsal kuram: Örgütleri çözümlemede yeni ufuklar ve
yeni sorunlar”, Ed. A.Selami Sargut ve Şükrü Özen, Örgüt Kuramları, Ankara: İmge
Kitabevi, 237-331.
Reknes I., Einarsen S., Knardahl S. ve Lau B. (2013), “The prospective relationship
between role stressors and new cases of self-reported workplace bullying”, Scandinavian
Journal of Psychology, 55, 45–52.
Sabuncuoğlu, Z. (1987), Çalışma Psikolojisi, Bursa: Uludağ Üniversitesi Basımevi.
Sabuncuoğlu, Z. (2005), İnsan Kaynakları Yönetimi (2), Bursa: Furkan Ofset.
Schermerhorn, J.R. (1989), Management for Productuvity (3), Newyork: John Willey
and Sons.
Schultz, D. ve Schultz, S. E. (2006), Psychology & Work Today (9), United Kingdom:
Pearson International Edition.
Soysal, A. (2009), “Farklı sektörlerde çalışan işgörenlerde örgütsel stres kaynakları:
Kahramanmaraş ve Gaziantep’te bir araştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi
İ.İ.B.F. Dergisi, 14(2), 333-359.
Sutherland V.J. ve Cooper C.L. (2000), Strategic Stress Management: An Organizational
Approach, London: Palgrave Macmillan.
Şahin, N. H. (1998), Stresle Başa Çıkma: Olumlu Bir Yaklaşım (3), Ankara: Türk Psikologlar
Derneği Yayınları.
Tutar, H. (2000), Kriz ve Stres Ortamında Yönetim (1), İstanbul: Hayat Yayınları.
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ
40
Uzun, Ö. ve Yiğit, E. (2011), “Örgütsel stres ve örgütsel bağlılık ilişkisi üzerine orta
kademe otel yöneticileri üzerinde yapılan bir araştırma”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
İ.İ.B.F. Dergisi, 6(1), 181-213.
Weinberg, A., Sutherland, V.J. ve Cooper, C. (2010), Organizational Stress Management:
A Strategic Approach, New York: Palgrave Macmillan.
Yıldırım, O., Tektüfekçi, F. ve Çukacı, Y. C. (2004), “Modern toplum hastalığı: Stres
ve muhasebe elemanları üzerindeki etkileri”, Süleyman Demirel Üniversitesi
İ.İ.B.F. Dergisi, 9(2), 1-20.
Yılmaz, A. ve Ekici, S. (2003), “Örgütsel yaşamda stresin kamu çalışanlarının performansına
etkileri üzerine bir araştırma”, Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Yönetim
ve Ekonomi Dergisi, 10(2), 1-19.
Yozgat, U., Yurtkoru, S. ve Bilginoğlu, E. (2013). Job stress and job performance
among employees in public sector in Istanbul: Examining the moderating role of
emotional intelligence. Procedia-Social and behavioral sciences [The Second International
Conference on Leadership, Technology and Innovation Management]
75, 518-524.
Yumuşak, S. (2007), “İşgörenlerde iş stresini etkileyen faktörlerin incelenmesine
yönelik bir araştırma”, Yönetim Bilimleri Dergisi, 5(1), 101-112.
Yüksel, Ö. (2000), İnsan Kaynakları Yönetimi, Ankara: Gazi Kitabevi.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com