You are here

2004 ve 2013 Yılı Ortaokul Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programlarının Cinsel Eğitim Yönünden Karşılaştırılması

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author Name
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2004 yılında yayınlanan İlköğretim 6,7 ve 8. Sınıf Fen ve Teknoloji dersi öğretim programı ile 2013 yılında yayınlanan Ortaokul 5, 6, 7 ve 8. Sınıf Fen Bilimleri dersi öğretim programının, cinsel eğitime yönelik konular ve kazanımlar yönünden karşılaştırmalı analizini yaparak, Fen Bilimleri dersi öğretim programı içerisinde cinsel eğitimin yerini belirlemektir. Çalışmada sadece uzman görüşüne dayalı doküman incelenmesi yapılmıştır. Çalışmada öğretim programlarında cinsel eğitime yönelik kazanımların tüm program içerisindeki kazanımlara oranı ve kazanımların CETAD (2007) tarafından yayınlanan cinsel eğitimin Bilgi, Tutum, Değer ve Anlayış (TDA), İlişkiler ve Kişiler Arası Beceriler (IKAB) ve Sorumluluk alanlarına göre analizi yapılmış ve ne düzeyde cinsel eğitime katkı sağladığı ile ilgili literatür çerçevesinde analiz edilmiştir. Çalışma sonunda cinsel eğitimle ilişkilendirilebilecek kazanım sayısında yeni programda niceliksel bir düşüş olduğu belirlenmiştir. Ortaokul öğretim programlarında Fen Bilimleri dersi dışında cinsel eğitime yönelik kazanım içeren bir ders programı bulunmamaktadır. Fen Bilimleri dersi öğretim programında cinsel eğitimle ilgili kazanımların azaltılmasıyla da oluşan bu durum, cinsel eğitimin okullarda ayrı bir ders olarak okutulmasını gerekli kılmaktadır.
91
109

REFERENCES

References: 

Adler, A. (2004). Genç kız psikolojisi ve cinselliği, İstanbul: Ekol Yayınları.
Alikaşifoğlu, M. (2008). Ergenlerde davranışsal sorunlar. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri. Adölesan Sağlığı II. Sempozyum Dizisi, 63, 55-59.
Başaran, E. İ. (1980). Eğitim psikoloji. Ankara: Kadıoğlu Matbaası.
Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği (CETAD). (2007). Bilgilendirme dosyası – 7 "Gençlik ve Cinsellik" cinsel eğitim. Basın Bülteni. İstanbul.
Çalışandemir, F., Bencik, S. & Artan, İ. (2008). Çocukların cinsel eğitimi: Geçmişten günümüze bir bakış. Eğitim ve Bilim, 33, 150.
Demirel S. & Terzioğlu F. (2003). Gaziantep ili Şahinbey ilçesi ilköğretim okullarında öğrenim gören 5. ve 6. sınıf kız öğrencilerin menstruasyon fizyolojisine ilişkin bilgilerinin belirlenmesi. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 2.
ERG Raporları. (2008). Öğretim programları inceleme ve değerlendirme – I. Eğitim Reformu Girişimi. Sabancı Üniversitesi Yayınları.
Ersoy, Ö. ( 1999). 6 yaş grubunda kız ve erkek çocuğu olan anne babaların “cinsel eğitim” hakkındaki görüş ve tutumları. Mesleki Eğitim Dergisi, 1, 19-29.
Gölbaşı, Z. (2003). Sağlıklı gençlik ve toplum için bir adım: Cinsel sağlık eğitimi. T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı Eğitim - Kültür ve Araştırma Dergisi, 5, 2(6).
Gökdeniz, Ş. (2008). İlköğretimde cinsel bilgiler eğitimi konusunda öğretmen ve veli görüşleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Uludağ Üniversitesi, Bursa.
Kaya, F., Serin, Ö. & Genç A. (2007). Eğitim fakültesi birinci sınıf öğrencilerinin cinsel yaşamlarına ilişkin yaklaşımlarının belirlenmesi. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 6(6).
Kükner, S., Vicdan, K., Dabakoğlu, T, Keleş, G., Ergin, T & Gökmen, O. (1993). Adölesanlarda cinsel eğitim düzeyi. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 7, İstanbul.
MEB (Milli Eğitim Bakanlığı). (2006). İlköğretim fen ve teknoloji dersi (6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı Yayını.
MEB (Milli Eğitim Bakanlığı). (2013). İlköğretim kurumları (ilkokullar ve ortaokullar) fen bilimleri dersi (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı Yayını.
Öztürk, S. (2007). Ergen eğitim programının, ergenlerin gelişim bilgilerine, beden ve benlik imajlarına etkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
Öztürk, B. (2013). İlköğretim 6. sınıf öğrencilerine yönelik cinsel eğitim programının etkinliğinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
Poroy, A. (2005). Türkiye’de Cinsellik. İstanbul: Alfa Yayıncılık.
Selçuk, Z. (2006). İlköğretim 6. sınıf kız öğrencilerine uygulanan cinsel sağlık eğitiminin cinsel sağlık bilgilerine etkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
Set, T., Dağdeviren, N. & Aktürk, Z. (2006). Ergenlerde Cinsellik. Genel Tıp Dergisi, 16(3), 137–141.
Sexuality Information and Education Council of the United States (SIECUS). (2004). Guidelines for Comprehensive Sexuality Education (3rd Edition). Fulton Press.
Sungur, M. (1998). Cinsel eğitim. Klinik Psikiyatri Dergisi, 2, 103–108.
Taşçı, A. İ. (2003). Cinsel eğitim (3. Baskı). İstanbul: İz Yayıncılık.
Ortaokul Fen Bilimleri Öğretim Programlarında Cinsel Eğitim
109
Tuğrul, B. & Artan, İ. (2001). Çocukların Cinsel Eğitimi İle İlgili Anne Görüşlerinin İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 141 – 149.
Türkiye Üreme Sağlığı Programı. (2007). T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Gençlik Danışmanlık ve Sağlık Hizmet Merkezleri CSÜS Eğitimi modülü - Katılımcı rehberi. Ankara: Buluş Tasarım ve Matbaacılık Hizmetleri.
Uygur, M. (2012). İlköğretim 6. sınıf fen ve teknoloji dersindeki cinsel içerikli konulara yönelik öğrenci tutumları. Yüksek lisans tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon.
Weaver, A. D., Byers, E. S., Sears, H. A., Cohen, J. N. & Randall, H. E. S. (2002). Sexual health education at school and at home: Attitudes and experiences of New Brunswick parents. The Canadian Journal of Human Sexuality, 11.
Yavuzer, H. (2000). Ana, baba ve çocuk (13.Basım). İstanbul: Remzi kitabevi.
Yıldız, F. (1990). Ortaokul öğrencilerinin anne-babalarının cinsellik ve cinsel eğitim konusundaki tutum davranış ve beklentileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com