You are here

Fen ve Matematik Alanı Mezunlarının 2014 Yılı KPSS-P10 ve KPSS-P121 Puanlarının Farklı Değişkenler Açısından Karşılaştırılması

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, fizik, kimya, biyoloji ve matematik alanına kaynak teşkil eden bölümlerden mezun olan, 2014 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına katılan ve atanan öğretmen adaylarının başarı durumlarının karşılaştırılmasıdır. Araştırma, eğitim fakülteleri ile diğer fakültelerin fizik, kimya, biyoloji ve matematik alanlarından mezun, öğretmenlik alan bilgisi testine katılan ve ataması yapılan öğretmen adayları üzerinden gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada elde edilen veriler üzerinden betimsel istatistikler hesaplanmış ve karşılaştırmalar yapılmıştır. Öğretmenlik alan bilgisi testine katılan 40.565 adayın KPSSP-10 sınavı KPSSP-121 testinin 60-100 puan aralığı, cinsiyet, doğru cevap ortalamaları, atananların sayısal dağılımları, atama başarı puan ortalamaları birbiri ile kıyaslanmıştır. Bu sınavlarda eğitim fakültesinden mezun olan öğretmen adaylarının puan ortalamaları diğer fakülte mezunlarına göre yüksek çıkmıştır. Bu çalışma sonuçlarının Türkiye’nin öğretmen yetiştirme ve istihdam politikalarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

REFERENCES

References: 

Açıl, Ü. (2010). Öğretmen adaylarının akademik başarıları ile KPSS puanları arasındaki ilişkinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay.
Apple, M. W. (2001). Markets, standards, teaching, and teacher education. Journal of Teacher Education, 52(3), 182–196.
Atasoy, B. (2004). Eğitim fakültelerinin ÖSS ve KPSS puanları yönünden karşılaştırılması. Eğitim Fakültelerinde Yeniden Yapılandırmanın Sonuçları ve Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, 83-112, Ankara.
Akyüz, 2003 Akyüz, Y. (2003). Eğitim tarihimizde günümüze kadar öğretmen yetiştirilmesi ve sağlanması ilkeleri uygulamaları. Çağdaş Eğitim Sistemlerinde Öğretmen Yetiştirme Ulusal Sempozyumu. 21-23 Mayıs, Sivas.
2014 KPSS’ye Katılan Fen ve Matematik Alanlarından Mezun Olanların…
45
Atav, E. ve Sönmez, S. (2013). Öğretmen adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’na ilişkin görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel Sayı (1), 01-13.
Bahar, H. H. (2011). ÖSS puanı ve lisans mezuniyet notunun KPSS 10 puanını yordama gücü. Eğitim ve Bilim, 36(162), 168-181.
Bahar, H. H. (2006). KPSS puanlarının akademik başarı ve cinsiyet açısından değerlendirilmesi. Eğitim ve Bilim, 31(140), 68-74.
Barton, M. L. (2008). A study of the response to accountability and standardized testing in a state university system: Predictıve models, gatekeepıng strategies, and intervention in teacher education. Unpublished Ed.D thesis. Indiana University of Pennsylvania, Indiana.
Başkan, Z. ve Alev, N. (2009). Kamu Personeli Seçme Sınavında çıkan soruların öğretmenlik meslek derslerine göre kapsam geçerliliği. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 29-49.
Baştürk, R. (2007). Kamu Personeli Seçme Sınavına hazırlanan öğretmen adaylarının sınav kaygı düzeylerinin incelenmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(2), 163-176.
Cochran-Smith, M. (2001). The outcomes question in teacher education. Teaching & Teacher Education, 17(5), 527-546.
Cross, L. H. (1985). Validation of the NTE tests for certification decisions. Educational Measurement: Issues and Practice, 4(3), 7-10.
Çimen, O. ve Yılmaz, M. (2011). Biyoloji öğretmen adaylarının KPSS ile ilgili görüşleri. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, 4, 159-172.
Çoban, B., Gündoğdu, C. ve Zirek, O. (2009). Beden eğitimi ve spor öğretmen adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile ilgili görüşlerinin değerlendirilmesi. E-Journal of New World Sciences Academy, 4(4), 244-255.
Dawe, H. A. (1984). Teaching: A performing art. Phi Delta Kappan, 65(8), 548-552.
Döş, İ. ve Sağır, M. (2012). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine atama durumuna ilişkin algıları. 7. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, 24-26 Mayıs 2012, Malatya.
Eraslan, L. (2004). Öğretmenlik mesleğine girişte Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) yönteminin değerlendirilmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi (1), www.insanbilimleri.com, Erişim Tarihi: Temmuz 2014.
Ercoşkun, M. H. ve Nalçacı, A. (2009). Sınıf öğretmeni adaylarının ÖSS, akademik ve KPSS başarılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(2), 479-486.
Erden, M. (1998). Öğretmenlik mesleğine giriş. İstanbul: Alkım Yayınları.
Ergün, M (2005). İlköğretim okulları öğretmen adaylarının KPSS’deki başarı düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi (Kastamonu ili örneği). Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(2), 311-326.
Gündoğdu, K., Çimen, N. ve Turan, S. ( 2008) Öğretmen adaylarının kamu personeli seçme sınavına (KPSS) ilişkin görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 35-43.
Haney, W, Madaus, G., & Kreitzer, A. (1987). Charms talismanic: Testing teachers for improvement of American education. Review of Research in Education, 14(1), 169-238.
Kablan, Z. ve Turan, H. (2006). Öğretmenlik mesleğine girişte kullanılan kamu personeli seçme sınavı (KPSS) hakkında öğretmen adaylarının görüşleri. XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Muğla Üniversitesi, Muğla.
Kablan, Z. (2010). Akademik mezuniyet ortalama puanı ile KPSS baş arı puanı arasındaki ilişki. Uludağ Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(2), 451-470.
Karaca, E. (2011). Öğretmen adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) yönelik tutumları. Akademik Bakış Dergisi, 23, 1-18.
Karataş, S. ve Güleş, H. (2013). Öğretmen atamalarında esas alınan merkezi sınavın (KPSS) öğretmen adaylarının görüşlerine göre değerlendirilmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 6(1), 102-119.
Kaya, Y.K. (1984). İnsan Yetiştirme Düzenimiz, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları.
Yılmaz ve Yıldırım
46
Kennedy, M. (1999). The problem of evidence in teacher education. In R. A. Roth (Ed.), The role of the university in the preparation of teachers (pp.87-107). London, Falmer Press
Kılıçkaya, F. (2009). İngilizce öğretmen adaylarının KPSS hakkındaki görüş ve önerileri. XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Ege Üniversitesi, İzmir.
Mitchell, K. J., Robinson, D. Z., Plake, B. S., & Knowles, K. T. (Eds.) (2001). Testing teacher candidates: The role of licensure tests in improving teacher quality. National Research Council Committee on Assessment and Teacher Quality. Washington, DC: National Academy Press.
Murnane, R. J., Singer, J. D., Willett, J. B., Kemple, J. J., & Olsen, R. J. (1991). Who will teach? Policies that matter. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Palladino, J. (1980). The charade of testing teacher competency: Relevant criticism for the New York State Education Commissioner's Task Force on Teacher Education and Certification. Education Digest (ERIC Document Reproduction Service No. ED 196901).
Popham, W. J. (1999). Educational quality: Why standardized tests don’t measure. Educational Leadership, 56(6), 8-15.
Rudner, L. M. (1987). Testing to improve the quality of our school teachers. Capital Ideas Newsletter. (ERIC Document Reproduction Service No. ED291674).
Schlechty, P. & Vance, V. (1984). The quality/quantity issue in teacher training. Education Digest. 49, 30-33.
Seeley, D. S. (1979). Reducing the confrontation over teacher accountability. Phi Delta Kappan, 61(4), 248-251
Şahin, Ç. (2007). Öğretmenlik meslek bilgisi dersleri ile kamu personeli seçme sınavı (KPSS) eğitim bilimleri testleri arasındaki ilişkiler. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Tan, H. (1989). Türk eğitiminde kalite sorunu. M.Ü. Eğitim Bilimleri Dergisi. 1 (1), 129-139.
Tümkaya, S., Aybek, B. ve Çelik, M. (2007). KPSS’ye girecek öğretmen adaylarındaki umutsuzluk ve durumluk- sürekli kaygı düzeylerini yordayıcı değişkenlerin incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 7(2), 953- 974.
Odabaş, S. (2010). Öğretmen adaylarının KPSS sınavına ilişkin görüşleri (Ankara örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adapazarı.
Özkan, R. ve Pektaş, S. (2011). Eğitim fakültesinde son sınıf öğrencilerinden mezuniyet başarı notları ile KPSS puanları arasındaki ilişki üzerine bir araştırma (Eğitim Fakültesi Örneği). TÜBAR. 30, 269-281.
Özsarı, İ. (2008). Eğitim fakültesi son sınıf öğrencilerinin KPSS merkezi sınavı odaklı gelecek kaygıları ve mesleki beklentileri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Yeşil, R., Korkmaz, Ö. ve Kaya, S. ( 2007 ). Eğitim fakültesindeki başarının Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndaki başarı üzerine etkisi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19(2), 149-160.
Yüksel, S. (2013). Öğretmen yetiştirmede hesap verebilirlik bağlamında KPSS sonuçlarının değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 1 (Özel Sayı), 404-420.
Zumwalt, K. & Craig, E.(2005). Teacher’s characteristics: Research on the indicators of quality . In M. Cochran Smith & K. Zeichner (Eds.) Studying teacher education: The report of the AERA Panel on Research and Teacher Education(pp. 157-260). Mahwah, NJ, Lawrence Erlbaum.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com