You are here

Örgüt İçi Stres Kaynakları ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: Eğitim Diş Hastanesinde Çalışan Diş Hekimleri Üzerine Bir Uygulama

Internal Organization Stress Sources and Its Effect Intention to Leave: A Practice on The Dentist That Work in Training Dentistry Hospital

Journal Name:

Publication Year:

Author Name
Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to determine the internal organization stress sources in dentist .Also, the study is aimed that whether that organizational stress has any effect on intention to leave. The universe of the study consists of 117 dentistry that work in Izmir Training Dentistry Hospital. The study reached 100 (85,5%) of the dentist in the universe. In this study, the organizational stressor questionnaire that were designed by Pehlivan (1993) and intention to leave questionnaire that were designed by Mobley et al. (1979) were used. In statistical analysis, t-test, variance analysis and correlation (Pearson) tests were used. The result of the study showed that the mean values related with stress sources were as follows; 3,91±0,5 for “work”, 3,22±0,49 for “organizational structure and policies” and 2,62±0,53 for “role in work, relationship and personality traits” .The mean value of “intention to leave” was 2,01±1,05. We found that there was a significant relation between the stress source and intention to leave, “work” and “role in work, relationship and personality traits” in dentists. This study also showed that existing stress sources within the hospital did not make any influence over the dentist about “intention to leave”. But stress sources related with “work”, and “role in work, relationship and personality traits” had effect over the dentist about the intent to leave.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma, diş hekimlerinin örgüt içi stres kaynaklarını belirlemek ve bulunan stres kaynaklarının işten ayrılma niyeti üzerinde etkili olup olmadığını araştırmak amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın evreni İzmir Eğitim Diş Hastanesi’nde görev yapan 117 diş hekimidir. Evrendeki diş hekimlerinden 100’üne (%85.4) ulaşılmıştır. Çalışmada Pehlivan (1993) tarafından geliştirilen örgütsel stres kaynakları ölçeği ile Mobley ve ark. (1979) tarafından geliştirilen işten ayrılma niyeti ölçeği uyarlanarak kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizlerinde t-testi, varyans analizi, korelasyon (Pearson) analizi kullanılmıştır. “İş”, “örgütsel yapı ve politikalar”, “işteki rol, ilişki ve kişilik yapıları” ile ilgili stres kaynaklarının ortalama değerleri sırasıyla; 3.91±0.50, 3.22±0.49 ve 2.62±0.53; “işten ayrılma niyeti”nin ortalama değeri 2.01±1.05’tir. Diş hekimlerinin “işten ayrılma niyeti” ile “iş”le ilgili ve “işteki rol, ilişki ve kişilik yapıları” ile ilgili stres kaynakları arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki vardır. Hastanedeki mevcut stres kaynaklarının diş hekimleri üzerinde “işten ayrılma niyeti” oluşturmadığı, ancak “iş” ve “işteki rol, ilişki ve kişilik yapıları” ile ilgili stres kaynaklarının işten ayrılma niyeti üzerinde etkisinin olduğu belirlenmiştir.