You are here

Dünya Ekonomisinde Üretim Faktörü Hareketlerindeki Değişimler ve BRIC Ülkelerine Yansımaları

Changes of Production Factor Movements in World Economy and Reflection of BRIC Countries

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author Name
Abstract (2. Language): 
Since North countries have more traded with South adopting liberal politics, they have acquired comparative advantage in labor intensive goods. Because of product technology developments, countries specializes product process which have comparative advantage instead of special goods. This period in which has been arisen with outsourcing/offshoring, fragmentation products has replaced by homogeny and heterogeneous products. Fragmentation is defined as the splitting of a product process into two to more steps that can be undertaken in different locations but that lead to the same final product. As a result of fragment products and widespread of vertical specialization, the importance of product networks has been continuing to rise in international trade. Besides globalization value chains has been transforming to globalization innovation chains. These developments occurred by present globalization, have also contributed to BRIC countries to have entered a convergence period with development countries. This working paper in which will be analyzed the relation between changes of production factor movements and BRIC countries convergence period.
Abstract (Original Language): 
Liberalleşmenin de etkisi ile Kuzeyin Güneyle daha ucuz ticaret yapmasi, özellikle emek yoğun üretimde karşilaştirmali üstünlüklerin güneye kaymasina neden olurken; üretim teknolojisindeki gelişmeler, ülkelerin belli bir ürün yerine nispeten daha etkin olduklari üretim aşamalarina odaklanmalarini sağlamiştir. Di- ğer yandan telekomünikasyon ve internet ağindaki gelişmeler, dişaridan/yurtdi- şindan hizmet ve yenilik teminini hizlandirarak küresel değer zincirlerini küresel yenilik zincirlerine dönüştürmektedir. Dişaridan/yurtdişindan temin ile ortaya çikan bu süreçte, homojen veya farklilaştirilmiş mal kavramlarinin yerini parçalanmiş mallar almaya başlamiştir. Parçalanma, nihai ürünü elde etmek için üretim süreçlerinin bölünerek farkli yerleşim yerlerine yayilmasidir. Üretim süreçlerinin parçalanip farkli ülkelere yayilmasi ve dikey uzmanlaşmanin yayginlaşmasi sonucu, dişaridan/yurtdişindan ürün temini ile küresel ürün ağlarinin uluslararasi ticaretteki önemi giderek artmaktadir. Günümüz küreselleşme sürecinde yaşanan bu gelişmeler, BRIC ülkelerinin (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin) gelişmiş ülkeler ile hizli bir yakinsama sürecine girmesinde de önemli rol oynamaktadir. Bu çalişmada, üretim faktörü hareketlerinde yaşanan değişimler ile BRIC ülkelerinin yakinsama süreci arasindaki ilişki incelenecektir.