You are here

Küresel Finansal Kriz ve Bankacılık Sektörüne Etkileri; Türkiye Örneği

Global Financial Crisis and Effects on Banking Sector; The Case of Turkey

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The financial crisis caused by U.S. mortgage loans in 2008 and increased its im-pact within growth of derivative markets, has gained a global dimension. The pur-pose of this study sorting the factors causing the global financial crisis and then to determine the effects and results of the crisis. The global financial crisis in Tur-key as well as in the world, showed its effect on growth, unemployment and inf-lation variables. In addition the Turkish banking sector is also influenced by the global crisis. When it is looked at profitability of assets in the criss and post-crisis period; the rate of profitability of assets is 2,8 % in 2007 and it has decreased to 2 % in 2008. As a result of measures taken for financial crisis, it has started to rise in the last period of 2009. On the other hand, when it is looked at profitabi¬lity of equity capital, it is 21,8 % in 2007 but it decreased to 16,8 % in 2008 but it started to rise after the crisis period. Consequently it can be said that Turkish banks are ready to crisis with the measures taken before crisis and regulations in the financial markets.
Abstract (Original Language): 
2008'de ABD'deki mortgage kredilerinden kaynaklanan ve türev piyasalarının büyümesi ile etkisini artıran finansal kriz kısa süre içinde küresel bir boyut ka¬zanmıştır. Bu çalışmanın amacı küresel finansal krize neden olan faktörleri sıra¬lamak, krizin etkilerini ve sonuçlarını belirlemek ve küresel finansal krizin Türk bankacılık sektörü üzerindeki etkilerini incelemektir. Küresel finansal kriz, dünya¬da olduğu gibi Türkiye'de de büyüme, işsizlik ve enflasyon değişkenleri üzerinde etkisini göstermiştir. Bunun yanında Türk bankacılık sektörü de küresel finansal krizden etkilenmiştir. Kriz dönemi ve sonrasında Türk bankacılık sektöründe ak¬tif karlılığa bakıldığında 2007'de % 2,8 olarak gerçekleşen aktif karlılık 2008'de % 2'ye gerilemiş, alınan önlemler neticesinde 2009'un sonlarına doğru toparlan¬ma gerçekleşmiştir. Bankacılık sektöründe bir diğer karlılık ölçütü olan öz kaynak karlılığına bakıldığında ise bu oran 2007'de % 21,8 iken 2008'de % 16,8'e geri¬lemiş ancak kriz sonrası dönemde öz kaynak karlılığı da toparlanma eğilimi gös¬termiştir. Sonuç olarak kriz öncesi alınan tedbirler ve finansal piyasalardaki dü¬zenlemeler ile Türk bankalarının krize hazırlıklı yakalandığı söylenebilmektedir.
FULL TEXT (PDF):