You are here

Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Depresyon ve Anksiyete Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

The Investigation of Depression and Anxiety Level of Chronic Hemodialysis Patients According to Different Variables

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Hemodialysis is the most common method to apply in patients with chronic renal failure. Depression and anxiety are the most pervasive psychological problems and widely relationships in this patients. The aim of this study is to investigate the depression and anxiety level of chronic renal failure patients according to different demographic variables who take medical treatment in hemodialysis units. This study included all 59 patients (32 female, 27 male, mean age=47.27±13.55 years) who had undergone hemodialysis treatment in Siirt and Batman State Hospitals Dialysis Units. t-test and Kruskal Wallis H-Test were used to analyse data and p<0.05 accepted as a significant. In this study which the Beck Depression and The Beck Anxiety Scales were applied, it was seen that there were high depression score in 15.3% and high anxiety score in 28.8% of patients. Depression and anxiety scores of the patients were significantly and positively correlated with the education levels. The results of this study reveal that hemodialysis patients tend to exhibit depression or anxiety. ©2007, Firat University, Medical Faculty
Abstract (Original Language): 
Hemodiyaliz, kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda en sık uygulanan yöntemdir. Depresyon ve anksiyete bu hastalarda birbirine eşlik eden ve en sık karşılaşılan psikolojik problemlerdendir. Bu çalışmanın amacı hemodiyaliz ünitesinde tedavi gören kronik böbrek yetmezliği olan hastaların depresyon ve anksiyete düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesidir. Çalışmaya Siirt ve Batman Devlet Hastanesi hemodiyaliz ünitesinde tedavi gören 59 (32 kadın, 27 erkek, yaş ortalaması 47.27±13.55) hastanın tamamı alınmıştır. Hastalara Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) ve Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ) uygulanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde, t-testi ve Kruskal Wallis H-Testi kullanılmış, anlamlılık düzeyi 0.05 olarak alınmıştır. Hastaların %15.3'ünde yüksek depresyon ve %28.8'inde yüksek anksiyete puanı görülmüştür. Depresyon ve anksiyete düzeylerinin hastaların eğitim seviyeleri ile önemli derecede ilişkili olduğu belirlenmiştir. Bu çalışma hemodiyaliz hastalarının depresyon ve anksiyete gibi psikolojik problemlere eğilim gösterdiğini ortaya koymuştur. ©2007, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi

REFERENCES

References: 

1. Akpolat T, Utaş C. Hemodiyaliz Hekimi El Kitabı, Türk Nefroloji Derneği Yayın Organı İkinci Baskı, Anodolu Yayıncılık-Kayseri 2001.
2. Daugirdas
JT
, Blake PG, Ing TS. Diyaliz El Kitabı. Bozfakıoğlu S (Çeviren). 3. Baskı, Ankara: Güneş Kitapevi, 2003.
3. Levy
J
. Morgan J, Brown E. Oxford Diyaliz El Kitabı. Uslan İ
(Çeviren). İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri, 2002.
4. Cansever A. www.gata.edu.tr/dahili bilimler-ruh sağlığı ders notları, erişim 01.10.2005.
5. Özer SK, Demir B, Tuğal Ö. ve ark. Montgomery-Asberg Depresyon Değerlendirme Ölçeği: Değerlendiriciler Arası Güvenilirlik ve Geçerlik Çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi. 2001;
12: 185-194.
6. Jesse DE, Graham M. Are You Often Sad and Depressed?: Brief Measures to Identify Women at Risk for Depression in Pregnancy. MCN, The American Journal of Maternal /Child Nursing. 2005; 30: 40-45.
7.
Güle
ç H, Güleç H, Sayar K, Özkorumak E. Depresyonda Bedensel Belirtiler, Türk Psikiyatri Dergisi, 2005; 16: 90-96.
8. Türkiye 2002 yılı Ulusal Hemodiyaliz, Transplantasyon ve Nefroloji Kayıt Sistemi Raporu, Türk Nefroloji Derneği Yayınları
İstanbul, 2003.
9. T.C Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları İstatistik Yıllığı
2004.
10. Suh MR, Jung HH, Kim SB, Park JS, Yang WS. Effects of
regular exercise on anxiety, depression, and quality of life in maintenance hemodialysis patients. Renal Failure. 2002; 24: 337¬345.
11. Kocabaşoğlu N, Doksat MK, Doğangün B. Anksiyete ve Depresyonun Çok Yönlü İlişkisi, Yeni Symposium. 2004; 42:
168-176.
12. Endler NS, Endler NS, Macrodimitris SD, Kocovski NL.
Depression: The Complexity of Self-Report Measures. Journal of Applied Biobehavioral Research. 2000; 5: 26-46,
13. Chen YS, Wu SC, Wang SY, Jaw BS. Depression in chronic
hemodialysed patients, Nephrology. 2003; 8: 121-126.
14. Vazquez I, Valderrabano F, Fort J, et all. Psychosocial factors and health-related quality of life in hemodialysis patients. Qual Life Research. 2005; 14: 179-190.
26
Fırat Tıp
Dergis
i 2007;12(1):23-27
15. Tsay SL, Healstead M. Self-care self-efficacy, depression, and quality of life among patients receiving hemodialysis in Taiwan.International Journal of Nursing Studies. 2002; 39: 245¬251.
16. Sloan DM, Marx BP, Bradley, MM et al. Examining the High-End Specificity of the Beck Depression Inventory Using an Anxiety Sample, Cognitive Therapy and Research. 2002; 26: 719-727.
17.
Şentür
k A, Levent AB, Tamam, L. ve ark. Hemodiyalize giren Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Hastalarda Psikopatoloji, http://lokman.cu.edu.tr/-psychiatry/egitim/mak/2000 Erişim
23.07.2005.
18. Öztürk MO. Ruh Sağlığı ve Bozuklukları. 9. Basım, Ankara:
Feryal Matbaası, 2002.
19. Türkçapar H, Güriz O, Özel A. ve ark. Antisosyal Kişilik Bozukluğu Olan Hastalarda Öfke ve Depresyonun İlişkisi. Türk Psikiyatri Dergisi. 2004; 15: 119-124.
Çelik ve Acar
20. Özgür B, ve ark. Hemodiyaliz Hastalarında Yaşam Kalitesi İle Anksiyete ve Depresyon Düzeyleri Yönünden Değerlendirilmesi. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 2003; 12: 113¬116
21. Demirel GG, ve ark. Hemodializ Hastalarında Lokomotor Sistem Bulguları. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi. 2001;
47
22. Taskapan H. Psychiatric disorders and large interdialytic weight gain in patients on chronic haemodialysis. Nephrology, Volume 10, İssue 1, Page 15 - February 2005.
23. Ocaktan ME, Keklik A, Çöl M. ve ark. Abidinpaşa Sağlık Grup Başkanlığı'na Bağlı Sağlık Ocaklarında Çalışan Sağlık Personelinde Spielberger Durumluluk ve Sürekli Kaygı Düzeyi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası Cilt 55, Sayı 1,
2002.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com