You are here

Çanakkale'deki Kadınların Aile Planlaması Yöntemlerini Tercih Nedenleri

The Choice Reason of Contraceptives Methods on Women in Canakkale

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Objectives This research was conducted for the purpose of determining what methods of contraceptives control are used by women between 15-49 years of age who live in Canakkale province center and the reasons these methods were preferred. Materials and Methods This research was conducted between October 2005 and July 2006 in Canakkale province center. The research population was comprised of all 25,605 women who are between 15-49 years of age and live in Canakkale province center. The formula was used in choosing the number for the sample and the result was a sample of approximately 400 women. Research data were collected using a questionnaire prepared by the researchers. Data were evaluated in the computer frequency distribution. Research results can be generalized to all women between 15-49 years of age who live in Canakkale province center. Results: It was determined that 86.3% of the women (n=345) use a method of birth control and 13.8% (n=55) do not use any method. IUD (Intra Uterine Device) (60.5 %), condom (43.4 %) and the pill (36.6 %) were chosen because they were considered to be reliable by the women; the reason why women used the withdrawal method (39.4%) was because it was their husband's choice. Conclusion: The women prefer to use the modern methods because of it was confidential. But the women prefer to use the withdrawal method because it was their husband's choice. Based on these results it is recommended that men be included in planned undertakings for more effective family planning services. ©2008, Firat University, Medical Faculty.
Abstract (Original Language): 
Amaç: Araştırma Çanakkale il merkezinde yaşayan 15^49 yaş grubu kadınların kullandıkları aile planlaması yöntemlerini tercih nedenlerini belirlemek amacıyla yapıldı. Gereç ve Yöntem: Araştırma Çanakkale il merkezinde Ekim 2005- Temmuz 2006 tarihleri arasında yapıldı. Tanımlayıcı olan bu araştırmanın evrenini, Çanakkale il merkezinde yaşayan 15-49 yaş grubundaki toplam 25.605 kadın oluşturdu. Örneklem seçiminde evrendeki birey sayısı biliniyor olduğu durumdaki formül kullanıldı ve örneklem 400 olarak belirlendi. Araştırma verileri araştırmacılar tarafından hazırlanan soru formu ile toplandı. Veriler bilgisayar ortamında yüzdelik dağılımlar yapılarak değerlendirildi. Bulgular: Kadınların %86.3'ünün herhangi bir aile planlaması yöntemini kullandıkları saptandı. RİA kullananların %60.5'inin, kondom kullananların %43.4'ünün, doğum kontrol hapı kullananların %36.6'sının yöntemi güvenilir buldukları için tercih ettikleri tespit edildi. Bununla birlikte kadınların %39.4'ünün eşinin tercihi olduğu için geri çekme yöntemini kullandığı belirlendi. Sonuç: Kadınların geri çekme yöntemini eşleri tercih ettiği için diğer yöntemleri ise güvenli buldukları için kullandıkları belirlendi. Bu sonuçlar doğrultusunda daha etkili bir aile planlaması hizmeti verilmesi için erkekleri de içine alan girişim planları yapılması önerilebilir. ©2008, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi

REFERENCES

References: 

1.
Türkiy
e Nüfus ve Sağlık Araştırması 2003. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, 2004. Ankara, Türkiye.
2.
Mayd
a AS, Arslan T, Bozkurt HB, Dedeli İ, Özkan MÖ. Düzce ili kalıcı konutlar bölgesinde 15-49 yaş arası kadınlarda yöntem kullanma oranları ve tercih nedenleri. Koruyucu Hekimlik Bülteni 2005; 4: 265-279.
3.
Karada
ğ N, Aslantekin F. Balıkesir Merkez 2 no'lu sağlık ocağı bölgesindeki 15-49 yaş kadınlarda aile planlaması hizmetlerinin ve yöntemlerinin kullanırlığı. Hemşirelik Forumu. Ocak-Şubat
2005; 50-53.
4.
Şahi
n HG, Şahin HA, Zeteroğlu Ş, Kolusarı A . Van ili yöresinde aile planlaması yöntemleri kullanmama nedenleri. T Klin. J Gynecol Obst. 2002; 12: 265-268.
5.
Pasinlioğl
u T, Bülbül F. Çiftlerin aile planlaması yöntemlerini bırakma nedenleri. Atatürk Üniv. HYO Derg. 2003; 6: 40-49.
6.
Akdolu
n B, Demirkıran F (2005). Kadınların aile planlaması danışmanlığından memnun olma ve yönteme devam etme durumları. 3 Uluslararası-10.Ulusal hemşirelik Kongresi. 7-10 Eylül 2005, İzmir. Özet Kitabı. 2005: 59
7.
Erte
n H, Yılmaz H, Soysal S. İsparta İli Karaağaç Sağlık Ocağına bağlı 15-49 yaş kadınların üreme sağlığı ile ilgili alışkanlıklarının sosyo-demografik özellikleri açısından değer¬lendirilmesi. 3 Uluslararası-10.Ulusal hemşirelik Kongresi. 7¬10 Eylül 2005, İzmir. Özet Kitabı. Sayfa:134.
8.
Yıldırı
m G, Turaçlar N, Bakır A, Özdemir L. Sivas ili Ana Çocuk Sağlığı Merkezine başvuran kadınların aile planlaması yöntem tercihleri ve etkileyen faktörler. Cumhuriyet Univ. Tıp
Fak. Dergisi.2003; 25: 99-104.
9. Özkan S, Maral İ, Bumin MA. Kadın sağlık personelinin kullandığı aile planlaması yöntemleri. Sağlık ve Toplum. 1998; 8: 14-17.
10. Asan Ç, Ateşçi Y, Gündüz İ, Gümüş B, Lekili M. Doğum kontrol yönteminde ürologların tercihi. Türk Üroloji dergisi 2004; 30: 103-105.
11. Adinma JI, Agbai AO, Nwosu BO. Contraceptive choices among Nigerian women attending an antenatal clinic. Adv
Contracept. 1998 Jun; 14: 131-45.
12.
Akı
n L, Özaydın N, Aslan D. Türkiye'deki evli erkeklerin aile planlaması yöntemlerini kullanmalarını etkileyen faktörler.
Gülhane Tıp Dergisi. 2006; 48-63-69.
13. Şankazan Ş, Yıldırım A.Ankara Deliler köyündeki evli erkeklerin aile planlaması ile ilgili bilgi, tutum ve davranışları. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası. 55: 41-50.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com