You are here

ÖĞRENCİLERİN İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETMENİNE YÖNELİK TUTUMLARI.

Students’ Attitudes Towards Teacher of The Religious Culture and Ethics Course for Primary School

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to investigate the attitudes of the students towards teacher of the Religious Culture and Ethics Course for primary school. 19 item attitude scale prepared to find out students’ attitudes towards teacher of the Religious Culture and Ethics Course for primary school is administrated to on the examplary group consisting of students who have been selected in primary schools in Ankara central district. Students’ attitudes towards teacher of the Religious Culture and Ethics Course for primary school are generally positive. In accordance with the data, there is significant difference between the attitudes level of students and their gender. But there is no significant difference between the attitudes level of students and their class level.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı öğrencilerin İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi öğretmenine yönelik tutumlarını belirlemektir. Öğrencilerin İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi öğretmenine yönelik tutumlarını belirlemek üzere geliştirilen ve 19 maddeden oluşan tutum ölçeği Ankara ili merkez ilçelere bağlı ilköğretim okullarında öğrenim gören öğrencilerden oluşturulan örneklem grubuna uygulanmıştır. Öğrencilerin İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi öğretmenine yönelik tutumları genel olarak olumlu yönde ve yüksektir. Araştırma sonucunda, öğrencilerin tutum düzeyleri ile cinsiyetleri arasında anlamlı bir farklılaşma tespit edilmiştir. Öğrencilerin tutum düzeyleri ile sınıf düzeyleri arasında ise anlamlı bir farklılaşma tespit edilememiştir.

REFERENCES

References: 

Altaş, Nurullah, Gençlik Döneminde Din Olgusu ve Liselerde Din Öğretimi, Nobel
Yayın Dağıtım, Ankara, 2004.
Altınok, Rafet, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretiminin Ortaöğretim
Öğrenci Davranışları Üzerindeki Etkileri, Uludağ Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Bursa, 1994.
Anıl, Duygu ve Güler, Neşe, “İkili Karşılaştırma Yöntemi İle Ölçekleme Çalışmasına
Bir Örnek”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, S. 30, 2006,
ss. 30-36.
Artuksi, Eda, Okul Başarısızlığı,
http://egitisim.inonu.edu.tr/Eda_okuldabasari.htm
Ayas, Mehmet, İlköğretimde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinin Başarısını
Etkileyen Faktörler, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Samsun, 2000.
Aydemir, Hasan, Malatya Merkez İlköğretim Okulları İle Özel İlköğretim Okullarında
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Program Uygulamalarında
Karşılaşılan Sorunlar, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
(Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı Tezi), Malatya, 1998.
Aydın, M. Şevki, Din Dersi Öğretmenlerinin Pedagojik Formasyonları, Erciyes
Üniversitesi Yayınları: 95, Kayseri, 1996.
Bademci, Vahit, “Sınıfta Sıcak Bir Ortam Yaratarak Başarıyı Artırmak”, Çağdaş
Eğitim, Yıl: 16, S. 170, ss. 18-20.
Balcı, Ali, Sosyal Bilimlerde Araştırma, Yöntem, Teknik ve İlkeler, 5. Baskı, PegemA
Yayınları, Ankara, 2005.
Başar, Hüseyin, Sınıf Yönetimi, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları: 3390, İstanbul, 1999.
Baykal, Ali İhsan, Sosyal Bilgiler Dersinde Uygulanan Çoklu Zekâ Kuramının
Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkileri, Gazi Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara, 2005.
Bilgin, Beyza, “İmam Hatip Lisesinde Uygulama Dersleri”, Ankara Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Dergisi, Ayrı Basım, C. XXI, Ankara, 1976, ss. 317-
322.
Bilgin, Beyza, Türkiye’de Din Eğitimi ve Liselerde Din Dersleri, Emel Matbaacılık,
Ankara, 1980.
Bindak, Recep, “Tutum Ölçeklerine Madde Seçmede Kullanılan Tekniklerin
Karşılaştırılması”, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, C. 6,
S. 10, Güz - 2005, ss. 17-26.
F.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 12:2 (2007) 187
____________________________________________________________________________
Bümen, Nilay, “Onuncu Sınıf Öğrencilerinin Kullandıkları Öğrenme Stratejilerinin
Akademik Başarıları Üzerindeki Etkisi”, Ege Eğitim Dergisi, C. 2, S. 1,
2002, ss. 86-95.
Büyüköztürk, Şener, Veri Analizi El Kitabı, Pegem A Yayınları, 5. Baskı, Ankara,
2005.
Can, Niyazi, “Eğitim ve Öğretimde Etkili Öğretmen ve Yöneticinin Nitelikleri”,
Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, C. 1, S. 3, Kasım 1997, ss. 1-16.
Çapar, Keziban, Din Öğretiminde Duyuşsal Giriş Özelliklerinin Başarıya Etkisi
(İlköğretim 6., 7. ve 8. Sınıflar Üzerinde Bir Alan Araştırması), Ankara
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans
Tezi), Ankara, 2001.
Çelik, Kamuran, İlköğretim 6. 7. 8. Sınıflarda Okutulan İlköğretim Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi Dersinin Amaçlarının Gerçekleşme Düzeyi, , Ondokuz
Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Yüksek
Lisans Tezi), Samsun, 1999.
Demirel, Özcan, Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, Öğretme Sanatı, PegemA
Yayınları Ankara, 2004.
Demirtaş, Hasan, “Sınıf İçinde Öğretmen Davranışları”, Öğretmen Dünyası, Yıl: 20,
S. 238, Ekim, 1999, ss. 32-35.
Deniz, Metin; Avşaroğlu, Selahattin ve Fidan, Özgür, “İngilizce Öğretmenlerinin
Öğrencileri Motive Etme Düzeylerinin İncelenmesi”, İnönü Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dergisi, C. 7, S. 11, 2002, ss. 61-73.
Dodurgalı, Abdurrahman, “İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Derslerinde
İletişim Problemleri ve Bazı Teklifler”, Orta Dereceli Okullarda
Yürütülen Din Eğitim-Öğretiminin Problemleri Sempozyumu (1-2 Mayıs
1997), İlahiyat Bilimleri Araştırma Vakfı/İBAV Bilimsel Eserler Serisi: 1,
Kayseri, 1998, ss. 7-50.
Elmacıoğlu, Tuncer, Hayatın Bütününde Başarı, İstanbul, 2003.
Gordon, Thomas, Etkili Öğretmenlik Eğitimi, Çev: Emel Aksay, (Ed: Birsen Özkan),
Onuncu Basım, Sistem Yayıncılık: 95, İstanbul, 2001.
Güner, Cemile, Öğretmenlerin, Öğrencilerin Okuldaki Akademik Başarılarına Etkileri
Üzerine Bir Araştırma, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İzmir, 1995.
Güven, Semra, “Başarıyı Etkileyici Bir Faktör Olarak Öğretmen – Öğrenci İlişkileri”,
Çağdaş Eğitim, Yıl: 19, S. 196, 1994, ss. 30-32.
Hortasçu, Nuran, Çocuklukta İlişkiler Ana Baba, Kardeş ve Arkadaş, İmge Kitabevi,
Birinci Baskı., Ankara, 2003.
Kahya, Halil İbrahim, İlköğretim Okullarında İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Dersleri ve Öğretimi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Bursa, 1997.
Dr. İsmail ARICI
____________________________________________________________________________
188
Kartal, Mahmut, Hipotez Testleri, Parametrik ve Nanparametrik Teknikler, İkinci
Baskı, Şafak Yayınevi, Erzurum, 1998.
Kaya, Mevlüt, Din Eğitiminde İletişim ve Dini Tutum, Etüt Yayınları, Samsun, 1998.
Kürşat, Tarım, Sınıf Öğretmenlerinin Başarısız Olarak Algıladıkları Öğrencilere
Yönelik Tutum ve Davranışları, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Enstitüsü, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara, 2005.
Martinez, Baudilo, Okulda Başarısız çocuğun Eğitimi, Çev: Oya Arıkdal, İstanbul,
2001.
Öcal, Mustafa, “İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Derslerinde Ulaşılması
Gereken Hedefler ve Gerçekleşme Oranları”, Orta Dereceli Okullarda
Yürütülen Din Eğitim-Öğretiminin Problemleri Sempozyumu (1-2 Mayıs
1997), İlahiyat Bilimleri Araştırma Vakfı/İBAV Bilimsel Eserler Serisi: 1,
Kayseri, 1998, ss. 101-157.
Özer, Recep; Fazlıoğlu, Kerim ve O. Naci Ak, Rize İlinde Öğrenci Başarısızlığının
Çeşitli Faktör ve Değişkenlere Göre İncelenmesi, 1. Basım, Trabzon,
2000.
Özler, Derya, Temel Eğitimde (İlköğretim) Öğretmen Niteliklerinin Öğrenci
Başarılarına Etkileri Üzerine Bir İnceleme, Dokuz Eylül Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İzmir,
1998.
Şahbat, Arzu, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretmen Tutumlarının
Öğrencilerin Eleştirisel Düşünme Becerilerine Etkisi, Selçuk Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Konya,
2002.
Şimşek, Ali, “Öğrenme Biçimi”, Eğitimde Bireysel Farklılıklar, (Ed: Kuzgun ve
Deryakulu), Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2004.
Tavşancıl, Ezel, Tutumların Ölçülmesi ve SPSS İle Veri Analizi, Nobel Yayınları
Ankara 2002.
Temel, Z. Fulya ve Aksoy, Ayşe, Ergen ve Gelişimi Yetişkinliğe İlk Adım, Nobel Yayın
Dağıtım, Ankara, 2001.
Tezbaşaran, A. Ata, Likert Tipi Ölçek Geliştirme Kılavuzu, Ankara, 1997.
Tezcan, Mahmut, “Okulda Başarısızlık ve Önlenmesi”, Ankara Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Fakültesi Dergisi, C. 17, S. 1-2, 1984, ss. 385-388.
Turgut, M. Fuat, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Metotları, Yedinci Baskı, Ankara,
1990,
Ural, Ayhan ve Kılıç, İbrahim, Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi,
Detay Yayınları, Ankara, 2005.
Yavuz, Kerim, Günümüzde Din Eğitimi, Çukurova Üniversitesi Yayınları: 1, Adana,
1998.
F.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 12:2 (2007) 189
____________________________________________________________________________
Yıldız, Muharrem, Öğrenciyi Tanıma Teknikleri ve Sınıf İçi Rehberlik Etkinlikleri,
Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2006.
Yıldızlar, Mehmet, “Sınıf Düzeninin Öğrenci Başarısına Etkisi”, Çağdaş Eğitim, Yıl:
20, S. 213, Ankara, 1995, ss. 23-25

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com