You are here

RÜYALARIN FIKHÎ BOYUTU

Dreaming in Islamic Law

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Having a dream can be realized with three reasons. The first one is diabolical. The second is the one coming from the God. The third is the one resulting became of the events. It is very diffucult to distinguish them. The time of sleep is a hard time for human being. It is a serious problem to believe the kind of the dream you had. Another problem is the symbols you had during yuor dream. In this point the symbols you had which are regarded trusty in the Koran and sunnah are not believed. The following principals are important in such cases: 1. Dream shouldn’t be told everybody. 2. If it is told to someone, the person it is said ought to be trusted, wellinformed and well-intentioned as the interpretation of the dream is important for the dream’s coming true.
Abstract (Original Language): 
Rüyalar; Rahmani, seytani ve bazı olayların etkisinde kalma seklinde üç sebeple görülür. Fakat bu üç rüyayı birbirinden ayırt etmek oldukça zordur. Çünkü uyku hali insanlar için kapalı bir alandır. Bu açıdan hangi rüyaya itibar edilecegi ciddi bir problemdir. Bir de görülen rüyadaki sembolleri anlama problemi vardır. Bu noktada, Kuran ve sünnet ölçülerinde gelen semboller dısındaki bilgiler çok güvenilir degildir. Neticede rüya ile ilgili genel bilgiler kapsamındaki su iki ölçü önemlidir: 1. Rüya herkese anlatılmamalıdır. 2. Sayet anlatılacaksa; iyi niyetli, bilgili ve rüyayı gören sahsı seven birisine anlatılmalıdır. Çünkü rüyayı tabir etmenin rüyanın gerçeklesmesi konusundaki etkisi oldukça büyüktür.

REFERENCES

References: 

ABDÜLBER, Muhammed Zeki, Takninü Usuli’l-Fıkh, Daru’t-Türas, Kahire-
1409/1989, 1. baskı.
AHMET Özer-Ali Bayram, Berzah Alemi, Kaynak Y., zmir-1994.
ARIKAN, Atilla, “Messai Gelenek Baglamaında bn Rüsd Felsefesinde Rüya”, Divan,
sayı 2, st.-2003.
95 Davudoglu, 10/17-18.
Doç.Dr. smail KÖKSAL
____________________________________________________________________________
54
CEBECOGLU, Ethem, Tasvvuf Terimleri, Rehber Y., Ank.-!996.
ÇÖGENL, M. Sadi - Bayram, Ali, Rüya Tabirleri Ansiklopedisi, Zaman Gazetesi
Promosyonu.
DAVUDOGLU, Ahmed, Müslim Serhi, Sönmez Nesriyat, st.-1983.
EBUSSUUD, Muhammed, Muhammed el-Imadi, rsadü’l-Akli’s-Selim, Daru hyai’t-
Türasi’l-Arabi, Beyrut.
ERDOGAN, smail, “slam Filozoflarının Rüyanın Mahiyeti Hakkındaki Görüsleri”,
slami Arastırmalar, c. 16 sayı 1.
GÜLEN, Fethullah, Prizma 1, Zaman Y., st.-1997.
GÜVEN, M. Yusuf - Belbagı, Osman Fatih, Rüya Hakikat Penceresi mi, Hayal Perdesi
mi?, Gülyurdu Y., st.-2006.
HEKMOGLU smail-Nurettin Ünal, Rüya, Türdav Y., st.-1981.
HEKMOGLU smail, Abdullah YEGN, Abdülkadir BADILLI, lham ÇALIM,
Osmanlıca Türkçe Büyük Lügat, Türdav Y., st.-1985.
HTU, Muhammed Hasen, el-Veciz fi-Usuli’t-Tesrii’l-slami, Müessesetü’r-Risale,
1410/1990, 3. baskı.
BN HALDUN, Abdurrahman, Mukaddime, ed-Daru’t-Tunisiyye li’n-Nesr, 1993.
MRAS, Kamil, Tecrid-i Sarih Tercemesi ve Serhi, DB Y.
KARAF, Sihabüdddin Ebu'l-Abbas es-Sanhaci, el-Füruk, el-Mektebetü'l-Asriyye,
Beyrut-1424/2003.
KAR, Ali, Serhu's-Sifa, Daru'l-Kütübi'l-Ilmiyye, Beyrut.
KASTALAN, el-Mevahibü’l-Ledünniyye, Çev.: Sair Abdülbaki, Hisar Y., st.-1984.
KAYA, smail, “Rüya maddesi”, Samil slam Ansiklopedisi, Akit Y.
en-NABLUS, Abdulgani, Rüya Tabirleri, Çev.: Ali Bayram-Sadi Çögenli.
ÖGÜT, Salim, “stihare”, DA, st.
SABUN, Muhammed Ali, Safvetü’t-Tefasir, Daru’l-Kur’an, Beyrut-1402.
es-SATIB, brahim B. Muhammed, el-Muvafakat fi Usuli’s-Seria, Çev.: Mehmet
Erdogan, z Y.
es-SEVKAN, Muhammed b. Ali b. Muhammed, rsadü’l-Fühul ila Tahkiki’l-Hakkı fi
Ilmi’l-Usul, Matbaatü’s-Saade, Mısır 1328, 1. baskı.
TEVANA, Muhammed Musa, el-ctihad, Matbaatü’l-Medeni, Mısır.
YARDIM, Ali, Peygamberimiz’in Semaili, Damla Y., st.-1197.
YAZIR, Elmalılı Muhammed Hamdi, Hak Dini Kuran Dili, Azim Y

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com