You are here

SOSYO-POLİTİK TUTUMLAR VE DİNDARLIK: İLAHİYAT FAKÜLTELERİ ÖRNEĞİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI.

Socio-Political Attitudes and Religiosity: A Survey in the Sample of Divinity Faculties

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In this article, the major differences that appeared in the socio-political attitudes of higher education students during the modernization have been dealt with in the sample of divinity faculties. It is aimed to determine, in the context of modernization, tradition, conservatism and democracy, the positions of conservative and democratic religious attitudes of participants who participated in the survey in various parameters. Within this framework, the religious attitudes of participants have been depicted within the framework of data gained from developed conservative and democratic religious attitudes scales, and the differences seen in the participants religious attitudes in accordance with their socio-cultural and demographic qualities have been tried to identify and interpret.
Abstract (Original Language): 
Bu makalede, modernleşme sürecinde üniversite gençliğinin sosyo-politik tutumlarında ortaya çıkan başlıca farklılaşmalar ilahiyat fakülteleri örneğinde ele alınmaktadır. Çalışmada, modernleşme, gelenek, muhafazakârlık ve demokrasi bağlamında, katılımcıların muhafazakâr ve demokratik dini tutumlarının, çeşitli değişkenler karşısındaki durumunun belirlenmesi amaçlanmış; araştırma verileri, muhafazakâr ve demokratik dini tutum ölçeklerinden elde edilen bulgular çerçevesinde değerlendirilmiştir. Böylece, katılımcıların sosyo-kültürel ve demografik niteliklerine göre sosyo-politik tutumlarında ortaya çıkan farklılaşmalar tespit edilmeye ve yorumlanmaya çalışılmıştır.
143-180