You are here

DİNÎ TUTUMLAR VE KALKINMA.

Religious Attitudes and the Development

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Every religion has some principles peculiar to itself. Religious propositions and judgements constitute the cognitive elements of religious attitudes. Assuming the religion is only for human beings, it is quite naturel that religion should deal with every subject matter concerning human beings. As a religion Islam calls for working, being prudential, provident, honest, just, dependable, and it favours education and science, being productive, collaboating, planning the time and the work and being economically powerful. All of these are among the most important elements of religious attitudes. However, contrary to the above mentioned attributes Islam requires Muslims to have, we have not seen a significant leap in the field of developmend in Islamic world for a long time. This study deals with the question of what factors might have been at work in the appearence of the present situation.
Abstract (Original Language): 
Her dinin kendine has öğretileri vardır. Dini bilgiler ve hükümler dini tutumların biliĢsel öğelerini oluĢturmaktadır. Dinin insan için var olduğu düĢünülürse, dinin insanı ilgilendiren her konuyla ilgilenmesi tabiidir.Ġslâm dini aynı zamanda kalkınmanın en önemli kriterlerinden olan: çalıĢmayı, tutumlu olmayı, israf etmemeyi, doğru ve dürüst olmayı, güvenilir olmayı, eğitim ve bilimi, üretici olmayı, iĢ birliği yapmayı, zaman ve iĢ planlamasını, ekonomik yönden güçlü olmayı vb. hükümlerin yerine getirilmesini de talep eder. Ancak dinin yukarda saydığımız hükümlerine rağmen Müslümanların epey zamandan beri kalkınma konusunda bir atılım gerçekleĢtiremedikleri görülmektedir. Mevcut tablonun ortaya çıkmasında hangi psikolojik faktörler rol oynamaktadır? ÇalıĢmamız bu çerçevede ele alınmıĢtır.
139-161

REFERENCES

References: 

ADLER, Alfred (1977), İnsanı Tanıma Sanatı, çev.: ġ. BaĢar, Dergah.Yay: Ġstanbul. ……………, (2008), Psikolojik Aktivite, çev.: Belkıs Çorakçı, Say Yay.: Ġstanbul ……………, (2009), Yaşamın Anlam ve Amacı, çev.: Kâmuran ġipal, Say Yay. Ġstanbul ……………, (1983), Kişilik Bozuklukları ve Toplumsal Bütünleşme, çev.: B. Çorakçı, Say Yay.: Ġstanbul. AHMED B. HANBEL (1992), Müsned. İbn Mace, Taharet, C.II, Çağrı. Yay.: Ġstanbul. AKGÜL, Mehmet.(1991), Sanayileşme ve Din, Y. Lisans Tezi, Selçuk Üni. Sos. Bil. Enst. ALEXANDER, Robert. J (1964), İktisadî Kalkınmanın Esasları, çev. A.T. Payaslıoğlu, Türkiye M.G.T.Yay. Ankara ALTUN, Fermani. (2001), “2001 yılı Türkiye Ekonomisi”, Yeni Türkiye Der., Ekonomik Kriz Özel Sayısı, Türkiye Medya Hizmetleri Yay., sy. 41. ARSLAN, Hasan (2008), Ekonomik Kalkınmada Dinsel Tutum ve Davranışların Çift Yönlü Rolü, Dokuz Eylül Üni. S. B. Enstitüsü, basılmamıĢ doktora tezi. ARSLAN, Hulusi (2000), Mutezile’ye Göre İyilik ve Kötülük (Hüsn ve Kubh) Problemi, Erciyes Üniv. Sos. Bil. Enstitüsü, BasılmamıĢ doktora tezi. ATAY, Hüseyin (1995), Kur’ana göre Araştırmalar V,: Ankara. ATTAR, Feridüttin (1984), Tezkiretü’l Evliya, çev.: S. Uludağ, Ġlim ve Kültür Yay: Bursa. BARBER, William. J (1970), A History of Economic Thought, Penguin Books. ……………, (1991), İktisadi Düşünce Tarihi, çev.: Ġhsan Durdu, Ġstanbul. BARLAS, Mehmet (2007), “BaĢarılı Ülkeler DıĢarıdan Göç Alır”. Sabah Gazetesi, 15 Ocak. BARO, Robert. J ve Mc.CLEARY, Rachel. M (2003), “Religion And Economic Growth”,Cambridge,eriĢim.08.3.2007, ttp.//www.nber.org/papers/w9682. BAġKAYA, Fikret (2000), Kalkınma İktisadının Yükselişi ve Düşüşü, Maki Bas.Yay.: Ankara BERKĠ, A. H ve KESKĠOĞLU, Osman. (1959), Hatemül-Enbiya, Hz. Muhammed ve Hayatı, Diyanet ĠĢleri Reisliği Yay.: Ankara. BĠRDAL, Ġlker ve ULUTAN, Burhanettin (1992), Ekonomik Kalkınma Stratejisi, Milliyet Yay.: Ġstanbul. BONNER, Hubert (2000), İnsan Düşüncesini Anlama Yolları, çev.: B. Durmaz, Emre Yay.: Ġstanbul. BUBER, Martin 2003, Ben ve Sen, Çev.: Ġ. Palsay, Ġnci, Kitabiyat. Yay.: Ankara.
Fırat Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 15:1 (2010)
___________________________________________________________________________ _
159
ÇAĞATAY, NeĢet ve ÇUBUKÇU, Ġ. Agâh (1976), İslâm Mezhepleri Tarihi, Ankara. Üni. Ġlâhiyat. Fak. Yay.: Ankara. ÇATALOĞLU, Oğuz (1971), İktisadi Kalkınma Büyüme, Ege.Üni.Ġktisadi ve Ticarî Bil. Fak. Yay.: Ġzmir. ÇETĠNER, Yılmaz (1996), Otomobilin Öyküsü, Milliyet Yay.: Ġstanbul. ÇOBANOĞLU, ġaban (2005), Mobbing, TimaĢ Yay.: Ġstanbul. DAVIES, Antony (2004), The Role of Religion In the Economy, International Journal on World Peace, Vol. XXI, No.2 June. DELACROĠX Jacques- NĠELSAN François, (2001) The Beloved Myth: Protestanism and the Rise of Industriel capitalism in nineteenth- Century Europe, the university of North Carolina Press. DEMĠRKIRAN, Erdal (2002), Ben Dünyanın En Akıllı İnsanıyım, Kashna Yay.: Ġstanbul. DĠNÇ, Sait (2003), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Karahan Yay.: Adana. DÖĞEN, ġaban (1987), Müslüman İlim Öncüleri Ansiklopedisi, Yeni Asya Yay.: Ġstanbul. DÖKMEN, Üstün (2005), Küçük Şeyler, Sistem Yay.: Ġstanbul. DÜLGEROĞLU, Ercan (1991), Kalkınma Ekonomisi, Uludağ.Üni. Basımevi: Bursa. ERSOY, M. Akif (2006), Safahat, NeĢr. haz.: M.E. Düzdağ, Çağrı Yay.: Ġstanbul. FIĞLALI, Ethem Ruhi (1996), Çağımızda İtikadî İslam Mezhepleri, Selçuk Yay.: Ankara. FUKUYAMA, Francis (1998), Güven, Sosyal Erdemler ve Refahın Yaratılması, çev. A. Buğdaycı, Türkiye ĠĢ Bakası Kültür Yay.: Ankara. GÜNGÖR, Erol (2003), Kültür Değişmesi ve Milliyetçilik, Ötüken Yay.: Ġstanbul. HABERLER, Gotfried (1957), “Ġktisadi Kalkınma Teorisindeki Bazı Geçer Kavramlar Üzerinde Kritik Gözlemler”, çev. Çakmak Cem, L’indüstria, no. 2 den derleyen ODTÜ.Ġdari.Ġlimler Fak.Yay.: Güzel Ġstanbul Matbaası Berk Metin, Görün Fikret, Ġlkin Selim(1966) İktisadi Kalkınma Seçme Yazılar, Ankara. HARRĠSON, Paul (1991), 3. Dünyanın Batılılaştırılması. çev. C. Cerit. Pınar Yay: Ġstanbul. HATĠBOĞLU, Zeyyat (1993), Gelişme ve Türkiye İktisadı, Beta Yay.: Ġstanbul HETTNE, Bjorn (1990), Development Theory and the Three Worlds, Longman. HORNEY, Karen (1980), Çağımızın Tedirgin İnsanı, çev: A. Yörükan, Tur Yay.:Ġstanbul. HOSELITZ, Bert. F (1970), Ekonomik Kalkınmanın Sosyolojik Yönleri, çev.: Esin Talu Çelikkan, Yarın.Yay.: Ankara. HÖKELEKLĠ, Hayati (2006). “Dindarlığın Bağımsız DeğiĢkenleri”, Dindarlık Olgusu Sempozyum Tebliğ ve Müzakereleri, (25-26 Aralık 2004), KURAV Yay.: Ġstanbul.
Dr. Hasan ARSLAN
___________________________________________________________________________ _
160
HUNSBERGER, B.(1995), “Religion and Prejudice: The Role of Religious Fundamentalism, Quest and Right-Wing Authoritarianism”. Journal of Social Issues, 51(2). ĠLHAN, Azize (2004), Tasavvuf Dönemi Kaynak Eserlerinde Fakr Kavramı, YayınlanmamıĢ Y. Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üni. Sos. Bil. Enst. ĠSLAM Ansiklopedisi (1967), Milli Eğitim Basımevi, Ġstanbul. KABAKLI, Ahmet (1972), Mehmet Akif, Toker Mat.: Ġstanbul. KAZGAN, Gülten (1974), İktisadi Düşünce Veya Politik İktisadın Evrimi, Bilgi Yay.: Ġstanbul. KÖK, Mustafa (2003), “Ġnsan Hürriyeti, Ġslâm ve ÇalıĢma Üzerine Bir Deneme”, Kahramanmaraş Sütçüimam Üni. İlâhiyat Fak. Der. 1, s. 85-92. KÖK, Recep (2000), İktisadî Düşünce, Kavramların Analitik Evrimi, Anadolu Matbaacılık: Ġzmir. KÖKNEL, Özcan (1985), Kişilik, Altın Kitap Yay.: Ġstanbul. KURAN, Timur (2002), İslam’ın Ekonomik Yüzleri, çev:Yasemin Tezgiden, ĠletiĢim Yay.: Ġstanbul. LUDWIG, T. M (1989), The Sacred Pathhs: Understanding the Religions of the World, Macmillan: New York. MALĠK B. ENES (1992), el- Muvatta’,c.II, K. El-Cihad, bab. 13, Çağrı Yay.: Ġstanbul. MARSHALL (1961), “Principles of Economics”, C. B. Guillebaud, Macmillan (Ed.).: London, MEGUĠRE, Meredith. B. (2004), “Religion in the Modern World”, çev.: A. F. Sinanoğlu, Din Bilimleri Akademik Araştırma Der., sy:1 NOLAND, Marcus (2003), Ġs Ġslam a Drag on Growth? Far eastern Economic Review;166, 42; ABI/INFORM global. ÖNEN, Levent ve TÜZÜN, Burak (2005), Motivasyon, Epsilon Yay.: Ġstanbul. ÖZEL, Mustafa (1997), İktisat Teorileri, Ġz yayıncılık: Ġstanbul. ……………,(2009), Konferans, Malatya Belediyesi konferans salonu, 28 ġubat, ÖZGÜVEN, Ali (1988), İktisadi Büyüme, İktisadi Kalkınma ve Japon Kalkınması, Filiz Kitabevi: Ġstanbul. PEKER, Hüseyin (1997), “Teknolojik GeliĢmeler ve Ġslam Ahlakı”, Ondokuz Mayıs Ünv. İlâhiyat. Fak. Der., Sayı: 9. ……………, (2008), Din Psikolojisi, Çamlıca Yay.: Ġstanbul. ROLL, Eric (1973), A History of Economic Thought, Faber And Faber LTD.: London. SAYGILI, Sefa (2006), Ruh Hastalıkları ve Korunma Yolları, Elit Kültür Yay.: Ġstanbul. SCHULTZ, Duane. P ve SCHULTZ, Sydney. E (2002), Modern Psikoloji Tarihi, çev: Y. Yasemin, Kaknüs Yay.: Ġstanbul. SCHUMACHER, E. F (1999), Hayırlı Ekonomi, çev.: M. Çiftkaya, Ġz Yay.: Ġstanbul. SEKMAN, Mümin (2004), Ulusal Ataleti Yenmek, Alfa.Yay.: Ġstanbul.
Fırat Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 15:1 (2010)
___________________________________________________________________________ _
161
SOULE, George (1978), Büyük İktisatçılardan Ekonominin ABC si, çev.: N. Muallimoğlu, Muallimoğlu Yay.: Ġstanbul. SÜYÛTÎ, EBÛ BEKĠR CELÂLÜDDÎN (1990), el-Cami u’s- Sağir fi Ehadî si’l- Beşîri’n- Nezîr, C. I, II, Daru‟l Kütubil Ġlmiye Yay.: Beyrut. ġAHĠN, Cemalettin ve DOĞANAY, Hayati. (2001), Türkiye’nin Beşerî ve Ekonomik Coğrafyası, Ders Kitapları A.ġ.Yay.: Ġstanbul. ġEKEROĞLU, Sami (2007), Maturudi’de Ahlak Problemi, YayınlanmamıĢ Doktora. Tezi, Dokuz Eylül Üni. Sos. Bil. Enst. TURGUT, Ġhsan (1993), Bu Toplumun Çıkmazları, Bilgehan Matbaası, Ġzmir. TURNER, Bryan S. (1991), Oryantalizm Kapitalizm ve İslâm, çev.: A. Demirhan, Ġnsan Yay.: Ġstanbul. VURAL, SavaĢ (1986), Kalkınma Ekonomisi, Beta Basım Yay: Ġstanbul.. YAPAREL, Recep (2008), İslam ve Çalışma Hayatı Ulusal Sempozyumu, Ġlahiyat Fak. Vakfı yay.: Ġzmir YILDIRIM, Kemal ve ÖZER, Mustafa (2003), İktisat Teorisi, Anadolu Üni. Yay.: EskiĢehir. YILDIZ, Murat (1998), Dinî Hayat ile Ölüm Kayısı Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma, Dokuz Eylül Üni. Sos. Bil. Enst. Doktora Tezi
YILDIZ, Murat (2006), Ölüm Kaygısı ve Dindarlık, Dokuz Eylül Üni. Ġlâhiyat Fak.Yay.: Ġzmir.
VERGOTE, Antonie (1999), Din, İnananç ve İnançsızlık, çev. Veysel Uysal, Marmara Ü. Ġ. F. V. Yay.: istanbul

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com