You are here

HACI BEKTÂŞ-I VELİ’NİN ULÛHİYET ANLAYIŞI

The Divinity Concept of Hajji Bektash Wali

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
To know God, to recognize and promote, but his name, adjectives and verbs may be able to examine. Divine attributes of God are called adjectives.Hajji Bektash Wali, such as the Ahl al-Sunnah theologians in the divinity of his understanding of the fact that one should know the aspects of God's touch. These are the essence of Allah or the presence, names, adjectives and verbs. According to him, these aspects are also recognized and best known of God, make it easier to be known. Hajji Bektash Wali associates knowing God of man, knowing in his own soul. According to this approach, to know God, people begin to self-knowing. The starting point be known of God is human. The beginning of human self-knowledge is the knowledge of God. Names and adjectives of God and of His Most Gracious, Merciful loaded meaning, Islamic scholars who lived before him our thoughts and overlap. One of the issues discussed in relation to notions of Islamic theologians God is seen by those who believe in God is a matter of not seen. Hajji Bektash Wali believes winning approval of God that individuals can see God’s face. This approach also appears to share his opinion of Ahl al-Sunnah.
Abstract (Original Language): 
Allah’ı bilmek, tanımak ve tanıtmak, ancak onun isim, sıfat ve fiillerini incelemekle mümkün olabilir. Allah’a ait niteliklere ilahi sıfatlar denilmektedir.Ehl-i Sünnet kelamcıları gibi Hacı Bektaşı Veli de kendisinin ulûhiyet anlayışını ortaya koyarken Allah’ın bilinmesi gereken yönlerine temas eder. Bunlar Allah’ın zatı ya da varlığı, isimleri, sıfatları ve fiilleridir. Ona göre de bu yönlerin iyi bilinmesi Allah’ın tanınıp, bilinmesini kolaylaştıracaktır. Hacı Bektaş-i Veli, insanın Allah’ı bilişini, onun kendi nefsini bilmesiyle de ilişkilendirmektedir. Bu yaklaşıma göre Allah’ı bilmek, insanın kendini bilmesiyle başlamaktadır. Allah’ın bilinmesinde hareket noktası insandır. İnsanın benlik bilgisi Tanrı bilgisinin başlangıcı olmaktadır. Onun Tanrı’nın isim ve sıfatlardan olan Rahmân ve Rahîm’e yüklediği mana, kendisinden önce yaşamış İslam bilginlerinin anlayış biçimiyle örtüşmektedir. İslam kelamcılarının Allah anlayışlarına ilişkin olarak tartıştıkları konulardan birisi de Allah’ın inananlar tarafından görülüp görülemeyeceğidir. Hacı Bektaş-ı Veli Allahın rızasını kazanmış bireylerin Allah’ın cemalini görebileceği inancındadır. Bu anlayışıyla da onun Ehl-i Sünnet’in görüşünü paylaştığı ortaya çıkmaktadır.

REFERENCES

References: 

Aclunî, İsmail b. Muhammed, Keşfu’l-Hafâ, Kahire, trs. Âşıkpaşa-zâde, Tevârih-i Âl-i Osman, İstanbul, 1332. Cürcânî, Şerif Ali b. Muhammed, Kitabü’t-Ta’rifât, Daru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut, 1416/ 1995. Çubukçu, İbrahim Agâh, Türk-İslam Kültürü Üzerinde Araştırmalar ve Görüşler, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, Ankara, 1987. Ebu Nuaym, el-İsfehânî, Hılyetü’l-Evliyâ, Beyrut, 1405. el-Münâvî, Feyzu’l-Kadir, Mısır, 1356. Hacı Bektaş Veli, Kitâb-ı Tefsîr-i Besmele Ma’a Makâlât-ı Hâcı Bektâş Velî, Manisa Kütüphanesi, No: 3536. ……………., Besmele Tefsiri (Şerhi Besmele), Hazırlayan, Hamiye Duran, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 2009. ……………, Makâlât, Hazırlayanlar: Ali Yılmaz, Mehmet Akkuş, Ali Öztürk, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 2007. İbn Hacer, Ebu’l-Fazl el-Askalânî eş-Şafiî, Lisanü’l-Mizân, Beyrut, 1406/1986. İbn Hümâm, Kemal, Kitab el-Müsâyere, (Kemaleddin İbn Ebû Şerif’in el-Müsâmere’si ve İbn Kutluboğa’nın Hâşiyesi ile birlikte) Bulak, 1317/ 1899. Köprülü, Fuat, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, DİBY. Ankara, 1991. Mâtürîdî, Ebu Mansur, Kitabü’t-Tevhid, Thk. Fethullah Huleyf, Daru’l-Câmiati’l-Mısrıyye, İskenderiye, trs, Özcan, Hanifi, Matüridi’de Bilgi Problemi, İstanbul, 1993. Pezdevi, Ebu’l-Yusr Muhammed, Usulu’d-Din, (Ehl-i Sünnet Akaidi), Çev. Ş. Gölcük, İstanbul, 1988. Tehânevî, Muhammed Ali b. Ali, Keşşâfü Istılahâti’l-Fünün, İstanbul, 1984. Topaloğlu, Bekir, Allah’ın Varlığı (İsbat-ı Vacib), Ankara, 1981. ……………, “Allah”, DİA, İstanbul, 1989.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com