You are here

ZİYA GÖKALP’İN DİN ANLAYIŞI

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In order to understand better the understanding of the community’s religion, we ought to analyze the intellectuals who have direct link with the society and who are effective in the social transformation of it. Our study’s subject consist of Ziya Gökalp’s religion understanding who has original ideas about religion. With these ideas of him Ziya Gökalp is not only effective in the period he lived, but also in the period of the establissement of the New Turkish Stade
Abstract (Original Language): 
İçinde yaşadığımız toplumun din anlayışını daha iyi anlayabilmemiz, tarihsel gelişimi içerisinde toplumda ortaya çıkan sosyal dönüşümleri ve bu dönüşümlerde etkili olan aydınları iyi tahlil etmemize bağlıdır. Buradan hareketle, araştırmamızın konusunu; din hakkında orijinal fikirler ileri süren "Ziya Gökalp’in Din Anlayışı” oluşturmaktadır. Bu görüşleriyle Gökalp, sadece kendi yaşadığı döneme değil, aynı zamanda, yeni Türk Devletinin kurulması aşamasına da damgasını vurmuştur

REFERENCES

References: 

DURU, Kazım Nami, Ziya Gökalp, İstanbul 1965
FRAYER, Hans, İçtimai Nazariyeler Tarihi, (Çev. Tahir Çağatay), Ankara 1977
GÖKALP, Ziya, Türkçülüğün Esasları, (Haz. Mehmet.Kaplan), MEB Yayınları,
.....................İstanbul 1970
.....................“Dinin İçtimai Hizmetleri I” Makaleler VIII, (Haz. F. R. Tuncor) Ankara 1981
.....................“İçtima-i Neviler”, Makaleler VIII, (Haz. F. R. Tuncor) Ankara 1981
.....................Türkleşmek İslâmlaşmak Muasırlaşmak, (Sad. Cengiz Han), İstanbul 1996.
.....................“Din, İlmin Bir Netice-i Zaruriyyesidir”, Makaleler I, (Haz. Ş. Beysanoğlu),
İstanbul 1976
.....................“Hürriyetin Menbalarına Doğru,” Makaleler I, (Haz. Ş. Beysanoğlu), İstanbul
1976
.....................“İçtima-i Usul-i Fıkıh”, Makaleler VIII, (Haz. F. R. Tuncor), Ankara 1981
.....................“Medreseler”, Makaleler I, (Haz. Ş. Beysanoğlu), İstanbul 1976
.....................“Millet Nedir”, Makaleler VIII, (Haz. F.R. Tuncor), Ankara 1981
.....................“Örf Nedir?”, Makaleler VIII, (Haz. F. R. Tuncor), Ankara 1981
.................... “Tekkeler”, Makaleler I; (Haz. Ş. Beysanoğlu), İstanbul 1976
.....................“Yeni Osmanlılar”, Makaleler I, (Haz. Ş. Beysanoğlu), İstanbul 1976
.....................“Hars ve Medeniyet Üzerine”, Makaleler IV, (F. R. Tuncor), Ankara 1977
.....................Malta Mektupları”, (Haz. M. F. Kırzıoğlu), Ankara 1977
.....................“Fıkıh ve İçtimaiyat”, Makaleler VIII, (Haz. F. R. Tuncor), Ankara 1981
.....................“İçtimâ-i Siyâsî İ’tizâl-i Siyâsî”, Makaleler I, (Haz. Ş. Beysanoğlu), İstanbul
1976
.....................Yeni Hayat, İstanbul 1976
GÜNAY, Ünver, Din Sosyolojisi, İnsan Yayınları, İstanbul 1998
....................“Ziya Gökalp ve Din Sosyolojisi”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisi, Sayı: 3, Kayseri 1989, s.223-237
....................”Ziya Gökalp’in Sosyolojisi”, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,
Sayı: 8, Kayseri 1992, s.37-49
GÜNGÖR, Erol, “Ziya Gökalp ve Türkçülükte Din Meselesi”, Sosyal Meseleler ve Aydınlar,
Birinci Baskı, İstanbul 1993, s.50-62
IŞIK, İhsan, Yazarlar Sözlüğü, Risale yayınları, İstanbul, 1990
KAÇMAZOĞLU, Hacı Bayram, Türk Sosyolojisi Tarihi Üzerine Araştırmalar, Birey Yayınları,
İstanbul 1999
KAFADAR, Osman, Türkiye’de Kültürel Dönüşümler ve Felsefe Eğitimi, İz Yayınları,
İstanbul 2000
KORKMAZ, Alaattin, Ziya Gökalp, Aksiyonu, Meşrutiyet ve Cumhuriyet Üzerindeki
Tesirleri, M.E.B. Yayınları, İstanbul 1994
NİRUN, Nihat, Sistematik Sosyoloji Açısından Ziya Gökalp, Kültür Bak. Yay., İstanbul
1981
SUBAŞI, Necdet; Türk Aydının Din Anlayışı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1996
TÜRKDOĞAN, Orhan, Milli Kültür Modernleşme ve İslam, İstanbul 1996.
YILDIRIM; Ergün, Değişen Din Anlayışının Sosyolojisi, Bilge Yay., İstanbul 1999

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com