You are here

Gelişmekte Olan Ülkelerde Serbestleştirici Politikaların Ekonomik Kalkınma Üzerindeki Etkileri

The Effects of Liberalization Policies on Economic Development in Developing Countries

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
10.25295/fsecon.2018.01.003

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Globalisation wave was started from developed countries, for this aim the releasing policies implemented by developing countries. The releasing economic policies are generally named as economic freedom and recommended to developing countries. The purpose of this study is to reveal the effects of the releasing policies which are the recommended solutions to developing countries, on development. For this goal, the effects of fiscal freedom index, monetary freedom index and trade freedom index on human development index is analyzed with panel data method. Countries are chosen from South east Asian countries and Latin American countries. In the study 2002-2013 period was available to eliminate the effects of 1998 Asian crisis. The result of this study is, fiscal freedom, monetary freedom and government spending has no cointegtration with human development but trade freedom has a negative directional cointegtration with human development.
Abstract (Original Language): 
Küreselleşme dalgası gelişmiş ülkelerden başlamıştır, gelişmekte olan ülkeler de bu amaca yönelik olarak serbestleştirici politikaları uygulamaya koyulmuşlardır. Serbestleştirici politikalar genel olarak ekonomik özgürlük olarak ifade edilmekte ve gelişmekte olan ülkelere önerilmektedir. Bu çalışmanın amacı, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerdeki ekonomik kalkınma için tavsiye edilen serbestleştirici politikaların, gerçekten kalkınma üzerindeki etkisinin ne olduğunun ortaya konulmasıdır. Bu amaçla, Heritage Foundation’ın mali özgürlük endeksi, parasal özgürlük endeksi ve ticari özgürlük endeksi ekonomik kalkınmanın bir göstergesi olan insani gelişme endeksi üzerindeki etkisi panel veri analizi yöntemiyle sınanmıştır. İncelenen ülkeler özellikle güney doğu Asya ve Latin Amerika ülkelerinden seçilmiştir. Çalışmada 1998 Asya krizinin etkilerinin arındırılması için 2002-2013 yılları arasındaki dönem ele alınmıştır. Çalışmanın sonucunda mali özgürlük, parasal özgürlük ve hükümet harcamalarının insani gelişmeyle ilişkisinin bulunmadığı ancak ticaret özgürlüğünün insani gelişmeyle negatif yönlü bir ilişkisinin olduğu anlaşılmıştır.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

ABRAMS, A. Burton and LEWIS, A. Kenneth, 1995. Cultural and institutional
determinants of economic growth: A cross-section analysis, Kluwer Academic Publishers,
Public Choice S3: 273-289
4 Gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkeler ve azgelişmiş ülkeler Dünya Bankasının kişi başına düşen milli gelire
göre sınıflandırması baz alınarak yorumlanmıştır.
ESER, Z. E., TANRIÖVER, B., (2018), “Gelişmekte Olan Ülkelerde Serbestleştirici Politikaların Ekonomik Kalkınma
Üzerindeki Etkileri”, Fiscaoeconomia, Vol.2(1), 48-76.
70
ACEMOĞLU, Daron, Robinson, James A. 2014. Ulusların Düşüşü, 7. Basım, İstanbul,
Doğan Kitap, İstanbul
ACEMOĞLU, Daron, ROBİNSON, James A. 2016. Diktatörlük ve Demokrasinin
Ekonomik Kökenleri, 2. Basım, Bağlam Yayınları, İstanbul
ADKINS, C. Lee, MOOMAW, L. Ronald and SAVVİDES, Andreas, 2002. Institutions,
Freedom and Technical Efficiency, Southern Economic Journal 2002, 69(1), 92-108
AKINCI, M., Yüce, G. ve Yılmaz, Ö., 2013. “Ekonomik Özgürlüklerin İktisadi Büyüme
Üzerindeki Etkileri: Bir Panel Veri Analizi”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler
Dergisi, Cilt.14 Sayı 2,
ALATAŞ, Sedat, 2014. Ekonomik Kalkınmayı Belirleyen Faktörler: Ampirik Bir Analiz,
Thesis (Graduate) T.C. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
AREZKI, RABBAH vd., 2013. Testing the Prebisch-Singer Hypothesis since 1650:
Evidence from Panel Techniques that Allow for Multiple Break, IMF Working Paper, Ağustos
2013,1-35
BALTAGI, BADI H., 2001. Econometric Analysis, of Panel Data Second Edition, John
Wiley
BALTAGI, BADI, ve Diğerleri(2011). Testing for sphericity in a fixed effects panel
data model Econometrics Journal, volume 14, pp. 25–47. doi: 10.1111/j.1368-
423X.2010.00331.x
BARAN, PAUL A., 2007. Büyümenin Ekonomi Politiği, 1. Basım, , Eriş Yayınları, 2007
CEBULA J. RICHARD and CLARK J. R, 2012. Lessons from the experience of OECD
nations on macroeconomic growth and economic freedom, 2004–2008, Springer-Verlag Int
Rev Econ (2012) 59: 231–243
ESER, Z. E., TANRIÖVER, B., (2018), “Gelişmekte Olan Ülkelerde Serbestleştirici Politikaların Ekonomik Kalkınma
Üzerindeki Etkileri”, Fiscaoeconomia, Vol.2(1), 48-76.
71
CHANG, He-Joon ve GABRIEL, Ilena, 2016. Kalkınma Yeniden, 2. Baskı, İmge
Kitabevi, Ankara
CHOI, I., 2001. Unit Root Tests for Panel Data, Journal of International Money and
Finance 20: 249-272
ÇETIN, Halis, 2004. Özgürlüğe Karşı Güvenlik: Hayek’in “Kölelik Yolu” Eserini
Yeniden Okumak, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 5, Sayı 1, 1-23
DAWSON, W. John, 1998. Instituons investment and growth, new cross country a panel
data evidence, Western Economic Association International, Economic Inquiry Vol. XXXVI,
October 1998, 603-619
EMSEN, Ö. Selçuk ve DEĞER, M. Kemal, 2007. Ticari Ve Siyasal Liberalizasyon Ve
Ekonomik Büyüme İlişkileri: Geçiş Ekonomileri Deneyimi, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,
Cilt: 21 Haziran 2007 Sayı: 2, 161-195
ERCAN, F., 2009. Modernizm, Kapitalizm ve Azgelişmişlik, 5. Basım, İstanbul, Bağlam
Yayıncılık
ERDEM, Ekrem ve TUĞCU, Can Tansel., 2012. New Evidence on the Relationship
Between Economic Freedom and Growth: A Panel Cointegration Analysis for The Case of
OECD, Global Economy Journal, Volume 12, Issue 3, 2012, Article 5
FARR W. Ken vd., 1998. Economic freedom, political freedom, and economic wellbeing:
A causality analysis, Cato Journal, Vol. 18, No. 2
Fraser Institute, 2016. Economic Freedom of the World: 2016 Annual Report, [online]
Available from: https://www.fraserinstitute.org/studies/economic-freedom-of-the-world-2016-
annual report [Accessed: 05.12.2016].
Freedom House, 2016. Freedom in the World Report, 2016, [online] Available from:
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2016 [Accessed: 05.12.2016].
ESER, Z. E., TANRIÖVER, B., (2018), “Gelişmekte Olan Ülkelerde Serbestleştirici Politikaların Ekonomik Kalkınma
Üzerindeki Etkileri”, Fiscaoeconomia, Vol.2(1), 48-76.
72
GÖNEL, Feride Doğan, 2013. Kalkınma Ekonomisi, 2. Basım, Ankara, Efil Yayınevi,
2013
GRANGER, Clive W. J. and NEWBOLD, P., 1974. Spurious Regressions in
Econometrics, Journal of Econometrics 2, s.111-120
GUJARATI, Damoar, N., 2004. Basic Econometrics, fourth Edition, New York,
McGraw-Hill
GÜNDÜZ, Orhan ve ESENGÜN, Kemal, 2007, Gümrük Birliğinin Türkiye’nin Avrupa
Birliği (15) Ülke Dış Ticareti Üzerine Etkileri, Gazi Osmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Dergisi, 2007, 24 (1), 43-49
HAAN, D. Jakob ve STURM, Jan-Egbert, 2000. On the relationship between economic
freedom and economic growth, European Journal of Political Economy Vol. 16 _2000. 215–
241
HADRI, KADDOUR vd., 2015. Synergy Between An Improved Covariate Unitroot
Test And Cross-Sectionally Dependent Panel Data Unit Root Tests, The Manchester School,
Vol 83 No. 6 676–700 December 2015 doi: 10.1111/manc.12080
HARVEY I. David vd. 2010. The Prebisch-Singer Hypothesis: Four Centuries Of
Evidence The Review of Economics and Statistics, May 2010, 92(2): 367–377
HECKLEMAN, C. Jac, 2000. Economic freedom and economic growth: a short-run
causal investigatıon, Journal of Applied Economics, Vol. III, No. 1 (May 2000), 71-9
Heritage Foundation, 2016. [online] Available from:
http://www.heritage.org/index/about [Accessed: 05.12.2017].
HERWARTZ, Helmut ve WALLE M. Yabibal, 2014. Determinants of the link between
financial and economic development: Evidence from a functional coefficient model, Economic
Modelling, 37 (2014) 417–427
ESER, Z. E., TANRIÖVER, B., (2018), “Gelişmekte Olan Ülkelerde Serbestleştirici Politikaların Ekonomik Kalkınma
Üzerindeki Etkileri”, Fiscaoeconomia, Vol.2(1), 48-76.
73
HUBERMAN, Leo, 2003. Feodal Toplumdan Yirmi birinci Yüzyıla, 5. Basım, İletişim
Yayınları
ISLAM, Sadequl, 1995. Economic freedom, per capita income and economic growth,
Applied Economics Letters,1996, 3, 595–597
İNAL, A., 2009. Durağan Olmayan Paneller ve Bir Uygulama, Thesis (Graduate),
T.C. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana
KALKAN, Buğra, 2006, Kapitalizm ve Özgürlük Liberal Bir Ütopyadan Biraz Daha
Azı, Liberal Düşünce, Cilt: 11 No:44, 125-130
KAYNAK, Muhteşem, 2011. Kalkınma İktisadı, 4. Basım, Ankara, Gazi Kitabevi
KAZGAN, Gülten, 2005. Küreselleşme ve Ulus Devlet, 4. Basım, İstanbul Bilgi
Üniversitesi Yayınları
KÖK R. vd. 2006. Zengin Ülkelerden Azgelişmiş Ülkelere Kaynak Aktarma
Mekanizmasının Gerekliliği ve Evrensel Bölüşüm Parametresi Üzerine Bir Deneme, Türkiye
Ekonomi Kurumu, International Conference on Economics, Ankara, 1-25
MADDALA, G. S., 2001. Introduction to Econometrics, Third Edition, John Wiley&
Sons Ltd, England
MADDALA, G.S. and Wu Shaowen, 1999. A Comparatıve Study Of Unıt Root Tests
Wıth Panel Data And A New Sımple Test, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Specıal
Issue (1999) 0305-9049
MARK, C. Nelson ve SUL, Donggyu, 2003. Cointegration Vector Estimation by Panel
DOLS and Long-run Money Demand, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 65,5 (2003)
0305-9049,655-680
ESER, Z. E., TANRIÖVER, B., (2018), “Gelişmekte Olan Ülkelerde Serbestleştirici Politikaların Ekonomik Kalkınma
Üzerindeki Etkileri”, Fiscaoeconomia, Vol.2(1), 48-76.
74
ONGAN, N. T., 2012. Yoksulluk ve Sosyal Politika, Emine Tahsin (Eds.), Türkel
Minibaş’a Armağan- Kriz, Kalkınma ve Türkiye Ekonomisi Seçme Yazılar,1. Basım içinde
(365-382) ,İstanbul, Derin Yayınları
ORAL, İ. Orkun, 2014. Demokratikleşme ve Ekonomik Özgürlüklerine Temel
Makroekonomik Göstergeler Üzerindeki Etkisi, Thesis (PhD) T.C. Erzurum Atatürk
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
ORTEGA, Bıenvenıdo, CASQUERO, Antonıo and SANJUÁN, Jesús, 2014. Growth
In Human Development: The Role Of Corruptıon, Journal of International Development J. Int.
Dev. 26, 974–998
OTERO J., Smith, J. P. ve GIULIETTI, M., 2005. Testing for Seasonal Unit Roots in
Heterogeneous Panels, Economics Letters. 86: 229–235
PEDRONI, Peter, 1999. Critical Values For Cointegration Tests in Heterogeneous
Panels With Multiple Regressors, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Special Issue
(1999) 0305-9049
RAY, Elizabeth, Thompson, 2006. The Effects Of Trade Liberalization Policies On
Human Development In Selected Least Developed Countries, Thesis (PhD), University of North
Texas
PIATEK, Dawid, SZARZEC, Katarzyna and PILC Michal, 2013. Economic freedom,
democracy and economic growth: a causal investigation in transition countries, Post-
Communist Economies, 2013 Vol. 25, No. 3, 267–288
RANIS, Gustavo vd., 2000. Economic Growth and Human Development, World
Development Vol. 28, No. 2, pp. 197-219
RODRIGUEZ, Francisco, 2007. Openness and Growth: What Have We Learned?,
DESA Working Paper No. 51 ST/ESA/2007/DWP/51, 1-25
RODRIK, Dani, 2009. Tek Ekonomi Çok Reçete, Eflatun Yayınevi, Ankara
ESER, Z. E., TANRIÖVER, B., (2018), “Gelişmekte Olan Ülkelerde Serbestleştirici Politikaların Ekonomik Kalkınma
Üzerindeki Etkileri”, Fiscaoeconomia, Vol.2(1), 48-76.
75
SCHUMPETER, Joseph A. 2012. The Theory of Economic Development,, 1. Basım,
Transaction Publishers, New Jersey-USA
SCULLY, Gerald, W., 2002. Economic freedom, government policy and the trade-off
between equity and economic growth, Kluwer Academic Publishers Public Choice 113: 77–96
SMITH, Adam 2005. Wealth of Nations, Pennsylvania State University-USA,
Electronic Classics Series Available from: http://www.rrojasdatabank.info/Wealth-Nations.pdf
[Accessed: 22.12.2016].
SPINDLER, Z. A. ve VANSSAY D. X., 1994. Freedom and growth: Do constitutions
matter?, Kluwer Academic Publishers 78: 359-372
STILGLITZ, Joseph E., 2006. Küreselleşme Büyük Hayal Kırıklığı, 4. Basım, Plan
Yayıncılık, İstanbul
ŞENSES, Fikret, 2004. Neoliberal Küreselleşme Kalkınma için Bir Fırsat mı, Engel
mi?, ERC Working Paper in Economic 04/09 August 2004
ŞENSES, Fikret, 2016. Neoliberal Küreselleşme ve Kalkınma Seçme Yazılar, 3. Baskı,
İletişim Yayınları, İstanbul
TATOĞLU, Ferda Yerdelen, 2013. İleri Panel Veri Analizi, 2. Baskı, İstanbul, Beta
Yayıncılık
TODARO, Michalel ve SMITH, Stephan, 2009. Economic Development, 10. Basım,
London, Pearson Education Limited
ÜNSAL, Erdal, 2007. İktisadi Büyüme, 1. Basım, Ankara, İmaj Yayınları
VLASTOU, Ioanna, 2010. Forcing Africa to open up to trade: is it worth it?, The Journal
of Developing Areas ,Volume 44, Number 1, Fall 2010 pp. 25-3
ESER, Z. E., TANRIÖVER, B., (2018), “Gelişmekte Olan Ülkelerde Serbestleştirici Politikaların Ekonomik Kalkınma
Üzerindeki Etkileri”, Fiscaoeconomia, Vol.2(1), 48-76.
76
YALMAN, İlkay Noyan ve SANDALCILAR, A.R. ve DEMIRKOPARAN F., 2011.
Özgürlükler ve Ekonomik Kalkınma: Latin Amerika ve Türkiye, Atatürk Üniversitesi İİBF
Dergisi, 10. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Özel Sayısı, 431-444
YARDIMCI, Pınar, 2006. İçsel Büyüme Teorileri ve Türkiye Ekonomisinde İçsel
Büyümenin Dinamikleri, Selçuk Üniversitesi Karaman İ.İ.B.F Dergisi, Sayı 10, Yıl 9, Haziran
2006, 96-115
YARDIMCIOĞLU, Fatih ve Gülmez, Ahmet, 2013. Türk Cumhuriyetlerinde İhracat ve
Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Eşbütünleşme ve Panel Nedensellik Analizi, Bilgi Ekonomisi
ve Yönetimi Dergisi / 2013 Cilt: VIII Sayı: I
YELDAN, Erinç, 2002. Neoliberal Küreselleşme ideolojisinin Kalkınma Söylemi
Üzerine Değerlendirmeler, Praksis 7, 19-34
YÜLEK, Murat, 1997. İçsel Büyüme Teorileri Gelişmekte olan Ülkeler ve Kamu
Politikaları Üzerine, Ankara Hazine Dergisi, Sayı 6, 1-15

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com