You are here

VLADAMİR MAYAKOVSKİ VE BORİS PASNERNAK’IN ŞİİRLERİNDE GÜRCİSTAN İMGESİ

IMAGE OF GEORGIA IN THE POETRY OF VL. MAYAKOVSKY AND B. PASNERNAK

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
One of the aims of the Communist Party of the Soviet Union was to strengthen the concept of friendship and fraternity between the peoples living within the Soviet geography. The presence of ancient historical ties with Russia and most probably the Georgian origin of the leader Stalin led and encouraged many Russian poets and writers to visit Georgia and to describe and mention it in their works. But the people who had only a superficial knowledge about Georgia in correctly portray the place, as it is narrated in XIX Russian romantic literature, mysterious and exotic. Unlike these writers Vl. Mayakovsky and B. Pasternak draw attention to the real life and to the problems of Georgia. To be born and to grow up (until 13 year sold) of Mayakovsky in Georgia, the close connection of both poets with Georgian literature and the visits they made to the area made possible the realisation of the real life of country and to more nearly face the country’s problems. In this article all of the poems of Vl. Mayakovsky and B. Pasternak where they mention the subject of Georgia, are analyzed and an attempt is made to provide an assesment concerning its yesterday, today and tomorrow. The Futurist Mayakovsky wanted to live and to see tomorrow and criticizes ironically both its past and its symbols like Terek, Tsarina Tamara, Kazbek Mount which are all praised by the Russian Romantic poets. For the enlightened future Mayakovsky who reminds of the difficult past of the people demands repeatedly works of winch, cranes and factories. Unlike the urban propagandist Mayakovsky, Pasternak depicts the Caucasian nature as fascinating. He finds in Georgia the harmony between man and nature. Pasternak who leaves the futurism of his youth, in age shows a solid admiration in his Works of the nature of Georgia, the daily life of the Georgian people and Georgia’s rich past.
Abstract (Original Language): 
Sovyetler Birliği Komünist Partisi’nin amaçlarından birisi, Sovyetler ülkesinde yaşayan halklar arasında dostluk ve kardeşlik düşüncesini kuvvetlendirmekti. Rusya’yla kadim tarihi bağlarının bulunması ve büyük olasılıkla da lider İ. Stalin’in Gürcü kökenli olması, pek çok Rus şair ve yazarı Gürcistan’ı ziyaret etmesine ve eserlerine konu etmelerine teşvik etmiştir. Fakat konuyla ilgili yüzeysel bilgiye sahip olan bu kişiler, Gürcistan’ı, XIX. yy. Rus romantiklerinin anlatılarında olduğu gibi, gizemli ve egzotik bir dünya olarak betimlemişlerdir. Bu edebiyatçılardan farklı olarak Vl. Mayakovski ve B. Pasternak, Gürcistan’ın gerçek hayatına ve sorunlarına dikkat çekmişlerdir. Mayakovski’nin Gürcistan’da doğup büyümesi (13 yaşına kadar), her iki şairin de Gürcü edebiyatçılarla kurdukları arkadaşlıklar ve bölgeye yaptıkları ziyaretler; onların, ülkenin gerçek hayatı ve sorunlarıyla yakından tanışmalarına olanak sağlamıştır. Bizim makalemizde, Vl. Mayakovski ve B. Pasternak’ın, Gürcistan konusunu işledikleri bütün şiirlerinin incelenmesi sonucunda, Gürcistan’ın dünü, bugünü ve yarınıyla ilgili düşünceleri, endişeleri ve umutları belirtilmeye çalışılmıştır. Yarınları görmek ve yaşamak isteyen fütürist Mayakovski, Gürcistan’ın geçmişini; onun, Rus Romantik şairlerince methedilen Terek, Çariçe Tamara, Kazbek dağı gibi simgelerini alaylı bir tavırla eleştirmiştir. Halkın zor geçmişini hatırlatan Mayakovski, aydın bir gelecek için vinçlerin ve maçunaların, fabrikaların aralıksız çalışmasını talep etmiştir. Ürbanizmin propagandacısı Mayakovski’nin aksine Pasternak, Kafkasya doğasını büyüleyici olarak nitelemiştir. O, doğa – insan arasındaki harmoniyi Gürcistan’da bulmuştur. Genç yaşlarda ait olduğu fütürizm akımından kopan Pasternak eserlerinde, Gürcistan’ın doğasına, Gürcü halkının günlük yaşamına ve onun zengin geçmişine olan gerçek bir hayranlığı dile getirmiştir.

REFERENCES

References: 

Абашев, В.В., (2013), “Девушка с коробкой в сумерках Тифлиса: о роли киноцитаты
в стихотворении Пастернака”, Вестник пермского университета. Российская и
зарубежная филология, Вып. 1 (21), s. 120-129.
Брюсов, В. Я., (1987), “Далекие и близкие”, Вчера, сегодня и завтра русской поэзии,
Сочинения: В 2 т. Статьи и рецензии 1893-1924, - М.: Худож. Лит., т. 2.
Быков, Дм. Л., (2007), Борис Пастернак (серия Жизнь замечательных людей), М.: Молодая
гвардия.
Возвращение. Владимир Маяковский в Грузии, (2008), Тбилиси: Международный
культурно-просветительский Союз “Русский клуб”.
Грузинская классическая поэзия, (2008), Сост. и ред. Г. Зукакишвили, Тбилиси.
Маргвелашвили, Г., (1990), Когда на нас глядит поэт…, М.: Сов. Писатель.
Маяковский, В. В., (1955-1961), Полное собрание сочинений: В 13 т. / АН СССР. Ин-т
мировой лит. им. А. М. Горького, М.: Гос. изд-во худож. лит.
a. Маяковский, В. В., (1955), Т. 1. Стихотворения, трагедия, поэмы и статьи 1912—1917
годов
b. Маяковский, В. В., (1957 a), Т. 6. Стихотворения 1924 года — первой половины 1925
года, поэмы “Владимир Ильич Ленин”, “Летающий пролетарий”
c. Маяковский, В. В., (1957 b), Т. 7. Стихотворения второй половины 1925 года - 1926 года
и очерки об Америке
d. Маяковский, В. В., (1958), Т. 8. Стихотворения 1927 года, поэма “Хорошо!” и очерки.
Мелащенко, М., (2011), “Картина мира в сборнике Б. Пастернака “Сестра моя- жизнь””,
Полтава: Філологічні науки. Збірник наукових праць, № 9, s. 59-67.
Мелащенко, М., (2012), “Специфика художественного синтеза в сборнике “Второе
рождение”” Б. Пастернака, Полтава: Фiлологiчнi науки, №: 11, s. 57-69.
Михайлов, A. A., (1988), Маяковский. серия Жизнь замечательных людей, M.: Молодая
гвардия.
Пастернак, Б. Л., (1991), Не я пишу стихи: Переводы из поэзии народов СССР, М.:
Художественная литература.
Пастернак, Б., (1993), Сочинения в двух томах. Стихотворения и поэмы, Тула: Филин, т. 1.
Пастернак, Б., (2007), Сестра моя-жизнь, М.: Эксмо.
Pasternak, B., (2013), İnsanlar ve Haller, Çev. Sabri Gürses, İstanbul: Yapı Kredi Yay.
Перцов, В., (1976), Маяковский: жизнь и творчество, В трех томах, М.: Гос. изд-во худож.
лит-ры, т. 1.
folklor / edebiyat
176
Поздняков, А. Н., (2010), “Поэзия стран центральной и восточной Европы на русском
языке в творческом восприятии Б. Пастернака”, М.: “Гуманитарные исследования”
РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России, №: 4, s. 256-261.
Русская литература ХХ-ого века. В трех томах, (2005), Прозаики, поэты, драматурги, Ген.
ред. Н.Н. Скатов, М., Олма-Пресс Инвест, т. 3.
Huppert, H., (2002), Mayakovski. Yaşamı, Şiirleri ve Felsefesi, İst.: Chiviyazıları.
Шкловский, В. Б., (1966), Жили-были: Воспоминания. Мемуарные записи. Повести о
времени: с конца XIX в. по 1964. М.: Советский писатель.
Шкловский, В., (1985), “Хроника подвигов”, Катанян В. А., Маяковский. Хроника жизни
и деятельности, М.: Совет. писатель, 1985, s. 7-12.
Янгфельдт, Б., (2009), Ставка - жизнь: Владимир Маяковский и его круг, М.: КоЛибри.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com