You are here

“BULUTLARI BEKLERKEN’’ ve “GÜZ SANCISI’’ NDA KİMLİK TEMSİLİ

The identity represantation in “BB” and “GS”

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
The concepts of ethnicity and nation states, in political discourse to discuss, the issue of ethnic identity are addressed based on the political context. In recent years the issue of minorities is becoming more conversation, of belonging, social memory and ethnic identity has also spoken of becoming problematic.. in the field social and political identity discussions, the movie theater itself demonstrated on the movie also. In our country since the early years of the cinema screenings, several film includes ethnicity representation. When Yeşilçam films are examined, it is presented with the generalizations and represent prejudice can be seen. Today, get away from the abstract and general approach, a completely different perspective, trying to catch Director are also available. Waiting for the Clouds, taken in the 2000s and again in the 2000s, taken Pains of Autumn movies are once again on the issue of minority representation allows us to think about. Waiting for the Clouds, having cut off from her family and female character from the film mother tongue, Turkish and Muslim majority in the face of everyday life while focusing on how to set up; Fall within the historical process in our country the Greeks the movie life Pains of Autumn completely focuses on the political events that changed.
Abstract (Original Language): 
Etnik kimlik ve ulus devlet kavramları, politik söylem içinde tartışıldığı için, etnik kimlik konusu politik bağlama dayandırılarak ele alınmaktadır. Son yıllarda azınlıklar meselesinin daha çok konuşulur hale gelmesi, aidiyet, toplumsal bellek ve etnik kimlik sorunsalının da konuşulur hale gelmesini sağlamıştır. Sosyal ve politik alandaki kimlik tartışmaları kendini sinemada da göstermiştir. Ülkemizde sinema gösteriminin gerçekleştiği ilk yıllardan bu yana yapılan pek çok filmde etnik kimlik temsiline yer verilmektedir. Yeşilçam filmleri incelendiğinde bu temsillerin genellemeler ve önyargılarla sunulduğu görülmektedir. Günümüzde soyut ve genel yaklaşımlardan sıyrılarak tamamen farklı bakış açısı yakalamaya çalışan yönetmenler de mevcuttur. 2000’li yıllarda çekilen Bulutları Beklerken ve yine 2000’li yıllarda çekilen Güz Sancısı filmleri azınlıkların temsil sorunu üzerinde bir kez daha düşünmemizi sağlamaktadır. Bulutları Beklerken filmi anadilinden ve ailesinden koparılan kadın karakterin, Türk ve Müslüman çoğunluk karşısında gündelik hayatını nasıl kurduğuna odaklanırken; Güz Sancı filmi ülkemizde tarihsel süreç içinde Rumların hayatını tamamen değiştiren politik olaylara odaklanmaktadır.

REFERENCES

References: 

Akgönül.S (2007). Türkiye Rumları. İstanbul:İletişim
Anthony D. Smith(2014). Millî Kimlik. (Çev: B. S. Şener) İletişim: İstanbul
Aydın, Suavi (1998). Kimlik Sorunu, Ulusallık ve Türk Kimliği. İstanbul: Öteki
Balcı.D(2014). Yeşilçam’da Öteki Olmak, İstanbul:Kolektif
Balş,Rifat N.(2003). Cumhuriyet Yıllarında Türkiye Yahudileri: Bir Türkleştirme Serüveni,
İstanbul:İletişim
Baumann, Gerd (2006). Çok Kültürlülük Bilmecesi (çev. I. Demirakın) Ankara: Dost.
Bayart.J.F(1999). Kimlik Yanılsaması.(Çev:Mehmet Moralı)Metis:İstanbul
Bilgin, N. (2006). Sosyal Bilimlerde İçerik Analizi, Teknikler ve Örnekler, Siyasal: Ankara
Bilgin, N. (1994). Sosyal Bilimlerin Kavşağında Kimlik Sorunu, Ege:İzmir
Bilgin, N. (2014). Türk Aydını ve Kimlik Sorunu, Ankara
Bostancı, N. (1999). Bir Kolektif Bilinç Olarak Milliyetçilik, Doğan:İstanbul
Burke, Peter (2008). Kültür Tarihi (Çev: M. Tunçay)İstanbul: Bilgi Üniversitesi
Cahoone.L (2001). Modernliğin Çıkmazı.(Çev:Ahmet Demirhan ve Erol Çatalbaş) İnsan:İstanbul
folklor / edebiyat
193
Cana Bilsel, “Yeni Dünya Düzeninde Çözülen Kentler ve Kamusal Alan”, 2015,
http://kendineaitbiroda.wordpress.com (22.03.2015)
Doytcheva, Milena (2009 ). Çok kültürlülük, (Çev. T. Akıncılar Onmuş) İstanbul: İletişim
Eryılmaz, B.(1992). Osmanlı’da Millet Sistemi.İstanbul:Ağaç
Göka, Erol (2006). İnsan Kısım Kısım: Toplumlar, Zihniyetler, Kimlikler, Ankara: Aşina
Guibernau, M(1997). 20.Yüzyılda Ulusal Devlet ve Miliyetçilikler (Çev:Neşe Nur Domaniç)
Sarmal:İstanbul
Güncel Toplumsal Sorunlar, 33, 215.
Güvenç, Bozkurt (1995). Türk Kimliği, Remzi: İstanbul
Güvenç, Bozkurt (1992).”Dil-Kültür Bağıntısı”Çağdaş Türk Dili Dergisi 87,s:509
Hall, S(1998).Kültürel Kimlik ve Diaspora(Çev: İrem Sağlamer)Sarmal:İstanbul
Karpat, K. “Kimlik Sorununun Türkiye’de Tarih, Sosyal ve İdeolojik Gelişmesi”, S.ŞEN (Ed.),
Kymlicka, Will (1998). Çok kültürlü Yurttaşlık, (çev. Abdullah Yılmaz), İstanbul: Ayrıntı.
Larrain, Jorge(1995). İdeoloji ve Kültürel Kimlik, Sarmal: İstanbul
Marshall, Gordon(1999). Sosyoloji Sözlüğü (Çev. O. Akınhay, D. Kömürcü) Ankara: Bilim ve Sanat
Nora, P. (2006). Hafıza Mekanları. Dost: Ankara
Oran, B(1995). Sosyal Bilimlerin Kavşağında Kimlik Sorunu. İstanbul:Bağlam
Parekh, Bhikhu (2002). Çok kültürlülüğü Yeniden Düşünmek( çev. B. Tanrısever) Ankara: Phoenix.
Raymond Williams (2005). Anahtar Sözcükler (çev: S. Kılıç) İletişim: İstanbul
Taylor, Charles(2000) Modern Toplumsal Tahayyüller( Çev: H.Koyukan)İstanbul: Metis
Tekinalp, Şermin(2005). Küreselleşen Dünyanın Bunalımı: Çok kültürlülük, İstanbul: Kültür Üniversitesi
Tok, N (2007). Kültür, Kimlik,Siyaset, Ayrıntı:İstanbul
Toktaş, Ş (2004) ,“Citizenship andminorities: a historical overviewof Turkey’s Jewish minority”,TheJournal of
Historical Sociology .18.sayı 2005
Türkiye’deAzınlıklar: Kavramlar, Lozan, İç Mevzuat, İçtihat ve Uygulama(2004) İstanbul:Tesev
Uygur, N. (2006), Kültür Kuramı, YKY, İstanbul.
Will, Kymlicka (2007). Çok Kültürlülük: Başarı, Başarısızlık ve Gelecek (Çev: F.Öztürk)makale
Yaşartürk.G(2012).Türk Sineması’nda Rumlar.İstanbul:Agora
Yazıcı.İ(1997).Kitle İletişiminde İmaj Kuramsal Bir Yaklaşım.İstanbul:Bilim
Yıldız, Ahmet (2001). Ne Mutlu Türküm Diyebilene, İstanbul: İletişim

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com