You are here

Macarların Kahraman Düşmanı Son Budin Valisi Abdurrahman Abdi Paşa

The Heroic Enemy of the Hungarians, the Last Governor of Budin Province: Abdurrahman Abdi Pasha

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
A significant part of Hungary entered the Ottoman rule after the battle of Mohaç in 1526. The country was divided into several provinces including the province of Budin and stayed under the Ottoman rule for about 150 years. Budin was defended heroically in the years of wars against Austrians after the defeat of Vienna in 1683 but it was occupied by that state in 1686. In this article, I discussed the last governor of Budin, Abdurrahman Abdi Pasha’s struggles during the defense of the eyalet, his death and the lost of the eyalet.
Abstract (Original Language): 
Macaristan’ın önemli bir kısmı 1526 Mohaç Savaşı sonrasında Osmanlı idaresine girdi. Ülke başta Budin olmak üzere birkaç eyalete bölündü ve yaklaşık 150 yıl Osmanlı yönetiminde kaldı. 1683 Viyana bozgunu sonrasında Avusturyalılar ile yapılan ve yıllarca süren savaşlarda kahramanca savunuldu, fakat 1686’da bu devlet tarafından işgal edildi. Bu makalede Budin’in son valisi Abdurrahman Abdi Paşa’nın savunma sırasında yaptığı mücadeleleri, şehit oluşu ve Budin’in elden çıkışı ele alınmıştır.

REFERENCES

References: 

Abdurrahman Abdi Paşa Vekayinâmesi, haz. Fahri Ç. Derin, İstanbul, 2008.
Babinger, Franz, Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri, çev. Coşkun Üçok, Ankara,
1982.
Can, Ayşe Hande, “Hacı Ali Efendi ve Târîh-i Kamaniçe’si”, (Yayımlanmamış
Yüksek Lisans Tezi), Mimar Sinan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
İstanbul, 2003.
Danişmend, İsmail Hami, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, cilt 3, İstanbul,
1972.
Dávid, Géza, “Budin”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, cilt 6, İstanbul,
1992.
Defterdar Sarı Mehmed Paşa, Zübde-i Vekāyiât, haz. Abdülkadir Özcan, Ankara,
1995.
Dimitri Kantemir, Osmanlı İmparatorluğunun Yükseliş ve Çöküş Tarihi, çev.
Özdemir Çobanoğlu, cilt 3, Ankara, 1980.
Hammer, J. von, Histoire de l’Empire Ottoman, çev. Hellert, cilt, 12, Paris,
1838.
______, Büyük Osmanlı Tarihi, haz. Mümin Çevik, Erol Kılıç, cilt 6, İstanbul,
1990.
Îsâzâde Târîhi, haz. Ziya Yılmazer, İstanbul, 1996.
Jorga, Nicolae, Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, çev. Nilüfer Epçeli, cilt 4, İstanbul,
2005.
Karaçay Türkal, Nazire, “Silahdar Fındıklılı Mehmed Ağa, Zeyl-i Fezleke
(1065-1106/1654-1695), tahlil ve metin” (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Marmara
Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2012.
Karatay, Fehmi Edhem, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Türkçe Yazmalar
Kataloğu, cilt 1, İstanbul, 1961.
______, “The Penultimate of Beylerbeyi of Buda”, Studia in Honorem Professoris
Verae Mutafčeva, ed. Evgeni Redushev, Zara Kostova, Valeri Stuyanov,
Sofia, 2001.
Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî, cilt 2-3, İstanbul, 1311.
Özcan, Abdülkadir, “Abdurrahman Abdi Paşa”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm
Ansiklopedisi, cilt 1, İstanbul, 1988.
Râşid Mehmed Efendi, Târîh-i Râşid, haz. Abdülkadir Özcan, vd., cilt 1, İstanbul,
2013.
Macarların Kahraman Düşmanı Son Budin Valisi Abdurrahman Abdi Paşa / Abdülkadir Özcan 449
Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, Osmanlı Tarihi, Ankara, 1995.
Zinkeisen, Johann Wilhelm, Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, çev. Nilüfer Epçeli,
İstanbul, 2011.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com