You are here

Öğretmen Yetiştiren Kurumlarda Öğretim Elemanlarının Etkili Öğretmenlik Özellikleri

Effective Teaching Specialities of Teacher Trainers Working at Teacher Training Institutions

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Effective teachers are the people, thinking, questioning, criticizing,open to innovations, renewing themselves continuously and loving their professions. In order to train teachers with these qualifications the teacher trainers must also possess them. This study is concerned with the determination of the “effective teaching specialties “of the teacher trainers in teacher training institutes.
Abstract (Original Language): 
Etkili öğretmenler; düşünen, soru soran, eleştiren, gelişme ve yeniliklere açık, kendini sürekli yenileyen, mesleğini seven kişilerdir. Bu niteliklere sahip öğretmenlerin yetiştirilebilmesi için ise, öncelikle onlarıyetiştiren öğretim elemanlarının söz konusu niteliklere sahip olmasıgerekmektedir. Bu araştırmada öğretmen yetiştiren kurumlarda öğretim elemanlarının gösterdikleri “etkili öğretmenlik özellikleri” belirlenmeye çalışılmıştır.
99-116

REFERENCES

References: 

ATE,(2000), "Standars for Tecaher Educators",
http//wwwsiu.edu/departments/coc/atc/atestand.html.
Barko, H. L. and R. Thomchin (1987), “Student Teachers Understanding of Successfull
and Unsuccessfull Teaching”, Teaching & Teacher Education, Vol 3, No:2.
Cruıckshank, D., Baıner. D., Metcalf. K (1995) The Act of Teaching. Mcgraw-Hill, Inc.
Deryakulu, D., (1992), “Öğretim Elemanı- Öğrenci Arası İletişimde İstenilen Öğretim
ElemanıDavranışlarının Gösterilmesini Engelleyen Faktörler.”, Yüksek
Lisans Tezi. A.Ü. S. B.E.
Erişen, Y., (1997), “Öğretim Elemanlarının Dönüt ve Düzeltme DavranışlarınıYerine
Getirme Dereceleri.” Eğitim Yönetimi: Yıl 3, Sayı: 1, Ankara.
(1997), Atelye ve Meslek Dersleri Öğretmenlerinin Öğretmenlik Formasyonu
Açısından Hizmetiçi Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi. Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi. A.Ü. S.B.E Ankara.
Ertürk, S., (1970), On Yıl Öncesine Kıyasla Öğretmen Davranışları, MEB, Ankara.
Gömleksiz, M., (1988), Demokratik Bir Sınıf OrtamıAçısından Hacettepe Üniversitesi
Öğretim Elemanlarının ve Öğrencilerinin Davranışlarının Değerlendirilmesi.,
H.Ü.S.B.E. Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
Gözütok, F. D., (1988), Öğretmen Eğitiminde Meslek Formasyonu Öğretiminin
Öğretim ElemanıDavranışlarına Yansıması, Doktora Tezi, Ankara.
Kavak, Y., (1986), “Eğitim Fakültelerindeki Öğretim Elemanlarının Yeterlikleri ve
Eğitim İhtiyaçları”, YayınlanmamışDoktora Tezi, H.Ü. Sosyal Bil. Enst.,
Ankara.
Kavcar, C., (1999), "Nitelikli Öğretmen Sorunu", Eğitimde Yansımalar: V. 21. Yüzyılın
Eşiğinde Eğitim Sistemi Ulusal Sempozyumu. Ankara.
Kentuck Education Professional Standars Board (2000), "Experienced Teacher Standard
for Preparation and Certification",
http//www.kde.state.ky.us/ptec/epsb/standards/exp_teach_stds.asp.
Köseoğlu, K., (1994), “İlköğretime Öğretmen Yetiştiren Kurumlarda Öğretim Elemanı
Yeterliklerinin Değerlendirilmesi”. Yüksek Lisans Tezi, A.Ü. Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Küçükahmet, L., (1976), Öğretmen Yetiştiren Kurum Öğretmenlerinin Tutumları, A.Ü.
Eğitim Bil.Fak. Yayınları, No:55, Ankara.
Kyriacou, C., (1991), Essential Teaching Skills, Basil Blackwell Ltd., Oxford.
Langford, D. P. (1999), Eğitimde Kalite Yönetimi, KalDer Yayınları(Çev:Meltem
Süngür), No:20. İstanbul.
Naıtt Quality Standards Committee (1999), "Standards of Quality for the Preparation
and Certification of Trade and Industrial Education Teachers".
http//www.orst.edu/dept/naitte/staddrds.htm.
Paykoç, F., (1981), Sınıf İçi Sözel Öğretmen Davranışlarının Erişiye Etkisi, H.Ü.
Doktora Tezi, Ankara.
Woolfolk, A. E. (1990), Educational Psychology. Allyn and Bacon.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com