You are here

Müzik Alan Derslerinin Müzik Öğretmeni Adaylarının Yaratıcı Düşünme Becerileri Üzerindeki Etkileri

The Effects of Main Courses of Music on Creative Thinking Abilities of Music Teacher Candidates

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to investigate the effects of the main courses of Music Education Department of Fine Arts Education Section in D.E.U Buca Faculty of Education on the creative thinking ability of music teacher candidates. It is also investigated whether there is statistically significant difference between creativity levels and the type of high school education of music educator candidates. This study was carried out byapplying Torrance Creative Thinking Test Verbal Form A (TCTT) to the 33 students of the music department pre-test at the beginning of the sixth term and the post-test at the end of the seventh term. In addition, the author observed the lessons of these students in that periodby using an observation form developed by the author. The data were collected with Verbal A Form of Torrance Creative Thinking Test and with Lecturer Observation Form which was developed by the author. Standart Deviation, frequence, percentage, t-Test and Mann Whitney-U Test were used to analyse data. The results of this study are as follows: 1. There is statistically significant difference between pretest and posttest creativity scores of students. 2. It is revealed that the data obtained from observations support the results of this study. 3. There is no significant difference between the creativity levels and the type of high school education of students.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırma, D.E.Ü. Buca Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalıalan derslerinin müzik öğretmeni adaylarının yaratıcıdüşünme becerileri üzerindeki etkilerini incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Ayrıca müzik öğretmeni adaylarının yaratıcılık düzeyleri ile mezun olduklarılise türü arasında istatistiksel olarak anlamlıfark olup olmadığıaraştırılmıştır. Araştırma, 33 öğrenciye 6. yarıyılın başında ve 7. yarıyılın sonunda Torrance Yaratıcı Düşünme Testi (Sözel A Formu) uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Ayrıca öğrencilerin bu zaman diliminde gördükleri dersler araştırmacıtarafından geliştirilen gözlem formu kullanılarak gözlenmiştir. Verilerin analizinde standart sapma, frekans, yüzde, t-Testi, Mann Whitney-U Testi kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçları şunlardır: 1. Öğrencilerin öntest ve sontest yaratıcılık puanlarıarasında istatistiksel açıdan anlamlıfark vardır. 2. Gözlem sonuçlarından elde edilen verilerin araştırma sonucunu destekler nitelikte olduğu ortaya konulmuştur. 3. Öğrencilerin yaratıcılık düzeyleri ile mezun olduklarılise türü arasında anlamlıfark yoktur.

REFERENCES

References: 

Açıkgöz, K. Ü. (2003) Aktif Öğrenme, İzmir: Eğitim DünyasıYayınları.
Adıgüzel, H. (2002) YaratıcıDrama, Ankara: Naturel Yayıncılık.
Bilen, S. (1999) “ÇağdaşMüzik Eğitiminde Yaratıcılığın Önemi”Öğretmen Eğitiminde
ÇağdaşYaklaşımlar Sempozyumu.
Bilen, S. (1995) İşbirlikli Öğrenmenin Müzik Öğretimi ve Güdüsel Süreçler Üzerindeki
Etkileri,YayınlanmamışDoktora Tezi, İzmir.
Cropley J. A. (2001) Creativity, Sterlin.VA: Kogan Page.
Çetingöz, D. (2002) Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği Öğrencilerinin Yaratıcı
Düşünme Becerilerinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, İzmir: Dokuz Eylül
Üniversitesi.
Karasar, N. (2002)Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara: Nobel Yayınları
Sungur, N. (1988) YaratıcıSorun Çözme Programının Etkililiği, Doktora Tezi, Ankara.
Özden, Y. (2003) Öğrenme ve Öğretme, Ankara: Pegem A Yayınları.
İnternet Kaynakları
Chen, G. (1990) A Comparative Study of Creative Thinking Abilities of Phisical
Education Theacher Education Students in American and Chinese
Universities, PhD. (son
ulaşım: Eylül 2003).
Maloney, j. E. (1992) Teacher Training in Creativity, EDD. (son ulaşım: Mart 2004).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com