You are here

G.F. Handel Op.1. No. 12 – Fa Majör Sonat 2. Bölüm Allegro’ nun Teknik ve Müziksel Analizi

Technical and Musical Analysis of G. F. Händel Op. 1. No. 12 – F Major Sonata Movement II – Allegro

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
The physical look of the violin and many basic string-finger techniques used today were developed in the Baruoque Era. Also in this period many musical forms emerged and instrumental music gained a big importance. Development of the violin technique and the music in the Baroque Era formed a basis for the following music eras in this context. When all the features are taken into account, works of the Baroque Era can be said to have a big place in the violin training. The subject of the research Movement II – Allegro of No. 12 F Major, one of the violin sonatas of Händel Op.1. ‟15 Sonate da camera‟, comprises important findings in terms of musical and technical features of the Era. „These sonatas are of the basic works of today‟s violin training.‟ (Göbelez, 1996: 39) Analysing the works in violin training music repertoire in string and finger technique usage and determining the musical sentences with form analysis are thought to gain violin trainers and trainees a deep perspective and effect the practise of the relative violin works positively.
Abstract (Original Language): 
Kemanın fiziksel görünümü ve günümüzde kullanılan birçok temel yay-parmak tekniği Barok Dönemde geliştirilmiştir. Yine bu dönemde birçok müziksel form ortaya çıkmış, çalgısal müzik büyük önem kazanmıştır. Barok Dönemde keman tekniğinin ve müziğinin gelişimi, kendisinden sonraki müzik dönemlerine bu anlamda temel oluşturmuştur. Tüm bu özellikleri göz önüne alındığında Barok Dönemi eserlerinin, keman eğitiminde önemli bir yere sahip olduğu söylenebilir. Araştırmaya konu olan Handel Op1. “15 Sonate da camera” keman sonatlarından olana No:12 Fa Majör sonatın 2.Bölümü Allegro, dönemin müziksel ve teknik özelliklerini göstermesi bakımından önemli bulgular içermektedir. “Bu sonatlar, günümüz keman eğitiminin temel yapıtlarındandır”. (Göbelez,1996:39) Keman eğitim müziği repertuarında yer alan eserlerin yay ve parmak kulanım teknikleri boyutlarıyla analizlerinin yapılmasının ayrıca form analizlerinin de yapılarak müziksel cümlelerin belirlenmesinin keman eğitimcileri ve öğrencilerine derinlemesine bir bakış kazandıracağı ve söz konusu keman eserlerine yönelik çalışmalarını olumlu yönde etkileyeceği düşünülmektedir.

REFERENCES

References: 

Bağçeci, E. (2001). Piyano Eğitiminde Performans, Müzikal Analiz Etkileşimi.
(Yayımlanmamış Doktora Tezi) Gazi Üniversitesi. Ankara
Best, T. (1997). Handels Solo Sonatas. Music&Letters, Vol. 58, No.4. October. Oxford
Büyükkayıkçı, (2008). GÜGEF, GSE ABD Keman Öğrencilerine Uygulanan Müzikal
Boğumlama Eğitiminin Temel Müzikal Boğumlama Özelliklerine Etkisi.
(Yayımlanmamış Doktora Tezi). G.Ü. Ankara
Doflein, E. E., (1952). Georg Friedrich Handel- Sech Sonaten für Violin und Basso
Continou. Schott Co. Ltd. Şti. London
Göbelez, C. (1996). Çalgılar Dünyasında Keman. Liszt Müzikevi Yayınları. İstanbul
Göksel, İ. (2007). Keman Eğitiminde Kullanılan Barok Dönem Eserlerinin Yay
Teknikleri Bakımından Analizleri. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi
Üniversitesi. Ankara
Hicks, A. (2006). Handel Style and technique. Oxford University Pres, How to cite
Grove Music Online. (2008, Mart11)
Yıldırım, A.Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (Yedinci
Baskı), Seçkin Yayıncılık. Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com