You are here

Fen ve Teknoloji Dersi Uygulamalarında İşbirlikli Okuma-Yazma-Uygulama Tekniğinin Etkisi

Effects of Cooperative Reading-Writting-Application Technique in Application in Science and Technology

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to determine the effect of reading-writing-application and on academic achievements of sixth grade students attending the classes in which the laboratory experiments in science and technology course. The sample of this study consist of 50 sixth grade students who attended the classes in which the laboratory experiments in science and technology were taught in an elementary school during the 2009-2010 academic years. As the data collection instruments, Laboratory Preliminary Achievement Test (LPAT), Laboratory Achievement Test (LAT), Theory Achievement Tests (TAT), Experiment Achievement Tests (EAT), Laboratory Skills Checklist (LSC) were used. This study is carried out two different groups. One of the groups was selected randomly as the Reading-Writing-Application Group (RWAG) and the second was selected as the Control Group (CG), in which the traditional teaching method was applied. The data obtained on instruments were evaluated by using descriptive statistics, independent samples T test. The results of this study indicate that the teaching of laboratory experiments in science and technology course the Reading-Writing-Application was more effective than the traditional teaching method in both increasing academic achievement and the laboratory skills
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, fen ve teknoloji dersi laboratuar uygulamalarına katılan öğrencilerin akademik başarıları ve laboratuar becerileri üzerine Okuma-Yazma-Uygulama işbirlikli öğrenme tekniği ile geleneksel öğrenme yönteminin etkisinin belirlenmesidir. Çalışmanın örneklemini, 2009-2010 öğretim yılında MEB’e bağlı bir ilköğretim okulunun 6. sınıflarında öğrenim gören toplam 50 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak; Laboratuar Ön Başarı Testi (LÖBT), Laboratuar Başarı Testi (LBT), Teori Başarı Testleri (TBT), Deney Başarı Testleri (DBT), Laboratuar Beceri Kontrol Listesi (LBKL) kullanılmıştır. Çalışma, iki farklı grupta gerçekleştirilmiştir. Bu gruplardan; birincisi Okuma-Yazma-Uygulama tekniğinin uygulandığı (OYUG) diğeri ise geleneksel öğretim yönteminin uygulandığı Kontrol Grubu (KG) olarak belirlenmiştir. Verilerin analizi için, tanımlayıcı istatistikler, bağımsız t testi yapılmıştır. Sonuç olarak, Okuma-Yazma Uygulama tekniğiyle öğrenim gören öğrencilerin, geleneksel yöntemle öğrenim gören öğrencilere göre hem akademik başarı hem de laboratuar becerileri bakımından daha başarılı oldukları belirlenmiştir.

REFERENCES

References: 

Acar, B. & Tarhan, L. (2008). Effects of cooperative learning on students’
understanding of metallic bonding. Research in Science Education, 38(4), 401-420.
Ainley, J. (2006). Devoloping Interdependence: An Analysis of Individiul and School
Influences on Social Outcome of Schooling. Educational Psychology, 26( 2), 209-227.
Aladejana, F. & Aderibigbe, O. (2007). Science laboratory environment and academic
performance. Journal of Science Educational and Technology, 16, 500-506.
Atasoy, B. (2004). Fen öğrenimi ve öğretimi. Asil yayın dağıtım, 347 s, Ankara.
Bozdoğan, A.E, Taşdemir, A. & Demirbaş M. 2006. Fen bilgisi öğretiminde işbirlikli
öğrenme yönteminin bilimsel süreç becerilerini geliştirmeye yönelik etkisi. İnönü
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7 (11), 23-26.
Cuevas, P., Lee, O., Hart, J. & Deaktor, R. (2005). Improving science inquiry with
elementary students of diverse backgrounds. Journal of Research in Science
Teaching, 42(3), 337-357.
Çelikler, D., Güneş, T. & Güneş, M.H. (2006). Genel kimya laboratuvarında kimyasal
denge konusunun anlaşılması ve tekrar edilmesinde V diyagramının kullanımı.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 70-75.
Çepni, S. & Çil, E. (2009). Fen ve teknoloji programı (tanıma, planlama, uygulama ve
SBS’yle ilişkilendirme) İlköğretim 1. ve 2. kademe Öğretmen el kitabı. Pegem
Akademi Yayınları, 568 s, Ankara.
Çepni, S., Akdeniz, A.R. & Ayas, A. (1995). Fen bilimlerinde laboratuvarın yeri ve
önemi (III). Çağdaş Eğitim Dergisi, 206, 24-28.
Doymus, K., Simsek, U. & Karacop, A. (2009). The effects of computer animations and
cooperative learning methods in micro, macro and symbolic level learning of states
of matter. Egitim Arastirmalari-Eurasian Journal of Educational Research, 36,
109-128.
Doymuş, K. & Şimşek, Ü. (2007). Kimyasal bağların öğretilmesinde jigsaw tekniğinin
etkisi ve bu teknik hakkında öğrenci görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, 173(1), 231-243.
GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 31, Sayı 2 (2011) 381-397 395
Doymuş, K. (2007). The effect of a cooperative learnig strategy in the teaching of phase
an done-component phase diagrams. Journal of Chemical Educatin, 84(11), 1857-1860.
Doymuş, K. (2008). Teaching chemical bonding through jigsaw cooperative learning.
Research in Science & Technological Education, 26(1), 47-57.
Erbaş, S., Şimşek, N. & Çınar, Y. (2007). Fen Bilgisi Laboratuvarı ve Uygulamaları.
Nobel Yayınları, 230 s, Ankara.
Eshietedoho, C.G. (2010). The effects of cooperative learning methods on minority
ninth graders in earth and space science. . Unpublished Doctoral Dissertation,
Nova Southeastern University.
İspir, E., Aslantaş, M., Çitil, M., Küçükönder, A. & Büyükkasap, E. (2007). K.S.Ü Fen
Edebiyat Fakültesi bölümlerinde laboratuar uygulamalarının yeterliliği üzerine bir
çalışma. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 85-97.
Kırıkkaya, E.B. &Tanrıverdi, B. (2009). Fen laboratuvarlarının fiziki durumu ve
laboratuvar uygulamalarına ilişkin öğretmen, öğrenci ve yönetici gör üşleri. Milli
Eğitim Dergisi, 182, 279-298.
Kıyıcı, G. & Yumuşak, A. (2005). Fen bilgisi laboratuarı dersinde bilgisayar destekli
etkinliklerin öğrenci kazanımları üzerine etkisi; Asit-baz kavramları ve titrasyon
konusu örneği. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 4(4). 130-134.
Kirişcioğlu, S. (2009). Fen laboratuvar derslerinde harmanlanmış öğrenme etkinliğinin
çeşitli boyutlarda incelenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Celal Bayar
Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Manisa.
Krystyniak, R.A. (2001). The effect of participation in an extended inquiry project on
general chemistry student laboratory interactions, confidence and process skills.
Unpublished Doctoral Dissertation, University of Northern Colorado.
Lawson, A.E. (1995). Science teaching and the development of thinking. Wadsworth
Publishing Compony, Belmont, California.
McMillan, J.H. & Schumacher, S. (2006). Research in Education: Evidence- Based
Inquiry. Sixth Edition. Allyn and Bacon, 517 p, Boston, MA.
Milner, A.R. (2008). The effects of constructivist classroom contextual factors in a life
science laboratory and a traditional science classroom on elementary student’s
motivation and learning strategies. Unpublished Doctoral Dissertation, The
University of Toledo.
Özmen, H. & Yiğit, N. (2005). Fen bilgisi öğretiminde laboratuvar kullanımı. Anı
Yayıncılık, 230 s, Ankara.
Rollnick, M., Lubben, F., Lotz, S. & Dlamini, B. (2002). What do under prepared
students learn about measurement from introductory laboratory work. Research in
Science Education, 32, 1-18.
GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 31, Sayı 2 (2011) 381-397 396
Souvignier, E. & Kronenberger, J. (2007). Cooperative learning in third graders’ Jigsaw
groups for mathematics and science with and without questioning training. British
Journal of Educational Psychology, 77, 755-771
Taşkın, Ö., (2008). Fen ve Teknoloji Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar. Pegem Akademi:
300 s, Ankara.
Topsakal, S. (2006). Fen ve Teknoloji Öğretimi (İlköğretim 6-8). Nobel Yayınları: 930
s, Ankara.
Woodfield, S. & Kennie, T. (2008). “Teamwork” or “working team”? The theory and
practice of top team working in UK higher education. Higher Education Quarterly,
62 (4), 397-415.
Yapıcı, İ.Ü., Hevedanlı, M. & Oral, B. (2009). İşbirlikli öğrenme ve geleneksel öğretim
yöntemlerinin tohumlu bitkiler sistematiği laboratuvarı dersine yönelik tutum ve
başarıya etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 63-69.
Yuza, S.C. (2010). Science laboratory depth of learning: interactive multimedia and
virtual dissection software. Unpublished Doctoral Dissertation, Capella University.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com