You are here

İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Örgüt İklimine İlişkin Algılarının İncelenmesi

Examining Primary School Teachers' Perceptions of Organizational Climate

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to examine the primary school teachers' perceptions of organizational climate according to their some demographic variables. A total of 233 teachers employed in the primary schools in Sivas participated in the study. “Organizational Climate Detection Questionnaire-Refined Edition for Primary Schools” was used to determine primary school teachers' perceptions of organizational climate. Independent samples t-test and one-way ANOVA were performed to analyze the data. Results revealed that the total scores of teachers’ perceptions of organizational climate did not vary depending on their variables of gender, branch, seniority and years in current school. These findings report the need for further research on the relationship between school organizational climate and other related variables.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, ilköğretim okulu öğretmenlerinin okul iklimine ilişkin algılarının bazı demografik değişkenlere göre incelenmesidir. Araştırmaya Sivas merkezinde yer alan ilköğretim okullarında görevli 233 öğretmen katılmıştır. Öğretmenlerin okul iklimine ilişkin algılarının belirlenmesi için “Örgütsel İklimi Tanımlama Ölçeği-İlköğretim Okulları İçin Gözden Geçirilmiş Versiyon” (OCDQ-RE) kullanılmıştır. Verilerin analizinde bağımsız gruplar için t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, öğretmenlerin okul iklimi algıları cinsiyet, branş, kıdem ve görev yapılan okuldaki çalışma süresi değişkenlerine göre anlamlı farklılıklar göstermemiştir. Araştırmanın bulguları okul ikliminin farklı değişkenlerle ilişkilendirilmesi gerektiğini göstermektedir.
743-757

REFERENCES

References: 

Acet, A. (2006). İlköğretim okullarında örgüt iklimi ve karara katılma arasındaki ilişki
(Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
Anderson, C. S. (1982). The search for school climate: A review of the research. Review
of the Educational Research, 52(3), 368-420.
Baykal, İ. (2007). İlköğretim okullarının örgüt ikliminin bazı değişkeler açısından
incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ege Üniversitesi, İzmir.
Çağlar, M. E. (2008). Örgütsel iklimin örgütsel bağlılık üzerindeki etkileri
(Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
Ellis, T. I. (1988). School climate. Reasearch Roundup, 4(2), 3-6.
Gedikoğlu, T. ve Tahaoğlu, F. (2010). İlköğretim okullarının örgüt iklimi: Gaziantep ili
Şahinbey ve Şehitkamil ilçeleri örneği. Milli Eğitim, 39(186), 38-55.
Günbayı, İ. (2007). School climate and teachers’ perceptions on climate factors:
Research into nine urban high schools. Turkish Online Journal of Educational
Technology – TOJET, 6(3), 70-78.
Hoy, W. K. (1990) Organizational climate and culture: A conceptual analysis of the
school workplace. Journal of Educational and Psychological Consultation, 1(2),
149-168.
Hoy,W. K., & Clover, S. I. R. (1986). Elementary school climate: A revision of OCDQ.
Educational Administration Quarterly, 22(1), 93-110.
Hoy, W. K., & Miskel, C. (2010). Eğitim yönetimi: Teori, araştırma ve uygulama (7.
basım) (Çev. S. Turan). Ankara: Nobel.
Hoy, W. K., Smith, P. A., & Sweetland, S. R. (2002). The development of the
organizational climate index for high schools: Its measure and relationship to
faculty trust. High School Journal, 86(2), 38-49.
Hoy, W. K., Tarter, C. J., & Kottkamp, R. B. (1991). Open schools/healthy schools:
Measuring organizational climate (1st ed.). Newbury Park: Sage.
Johnson, B., & Stewens, J. J. (2006). Student achievement and elementary teachers’
perceptions of school climate. Learning Environ Res, 9, 111-122.
Karacaoğlu, İ. (2008). Öğretmenlerin okul iklimi algıları ile kaynaştırmaya ilişkin
tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi).
Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi (19. baskı). Ankara: Nobel.
Kavgacı, H. (2010). İlköğretimde örgütsel iklim ve okul-aile ilişkileri (Yayımlanmamış
yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
Kottkamp, R. B., Mulhern, J. A., & Hoy, W. K. (1987). Secondary school climate: A
revision of the QCDQ. Educational Administration Quarterly, 23(3), 31-48.
GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 31, Sayı 3 (2011) 743-757 756
Özdemir, F. (2006). Örgütsel iklimin iş tatmin düzeyine etkisi: Tekstil sektöründe bir
araştırma (Yayımlanmamış doktora tezi). Çukurova Üniversitesi, Adana.
Özden, T. (2009). İlköğretim okullarında çalışan öğretmenlerin okullarındaki iletişim
iklimine yönelik algıları (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Mersin Üniversitesi,
Mersin.
Saygılı, G. (2010). Öğretmenlerin kişilik özellikleri ile okul iklimi algıları arasındaki
ilişkinin incelenmesi (İstanbul ili Sancaktepe ilçesi örneği) (Yayımlanmamış
yüksek lisans tezi). Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
Schlaffer, J. J. (2006). Elementary teachers’ and principals’ perceptions of school
climate (Unpublished doctoral dissertation). Widener University, Pennsylvania.
Shaw, B. C. (2009). Impact of leadership styles on school climate (Unpublished
doctoral dissertation). Capella University, Minneapolis.
Sweetland, S. R., & Hoy, W. K. (2000). School characteristics and educational
outcomes: Toward an organizational model of student achievement in middle
schools Educational Administration Quarterly, 36(5), 703-729.
Thomasson, V. L. (2006). A study of relationship between school climate and student
performance on the Virginia standards of learning tests in elementary schools
(Unpublished doctoral dissertation). Virginia Commonwealth University, Virginia.
Tok, A. (2006). İlköğretim okullarındaki örgüt iklimine ilişkin öğretmen algıları
(Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
Wei, L. T. (2003). Organizational climate and effectiveness in junior-middle schools in
P. R. China (Unpublished master’s thesis). University of Regina, Canada.
Williamson, J. S. (2007). Defining relationship between principal’s leadership style and
school climate as perceived by title I elementary teachers (Unpublished doctoral
dissertation). University of Toledo, Ohio.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com