You are here

Güreşçilerin Farklı Değişkenler Açısından Sürekli Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi

Examination of the Continuous Anxiety Levels of Wrestlers in terms of Different Variables

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this research is to describe the continuous anxiety levels of the wrestlers, who participated in the 2010 Turkey Wrestling Championship in Kayseri in terms of different variables. In the research descriptive qualified scanning model was used. 119 wrestlers, who participated in the Turkey Wrestling Championship 2010 in Kayseri, form the working group of the research. The data of the research were gathered by using the form of personal information prepared by the researcher and the continuous anxiety scale that was translated and adapted into Turkish by Öner and Le Compte (1985). Different inferential analyses such as arithmetic average, standard deviation, t test, the one way variance analysis and ANOVA were made according to the collected data (p<0.05). On the acquired research results it is seen that continuous anxiety points, ages, monthly incomes, general success levels, the solution points of the confronted problems of the participating wrestlers do not differ.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, 2010 yılında Kayseri ilinde yapılan güreş Türkiye şampiyonasına katılan sporcuların farklı değişkenler açısından sürekli kaygı düzeylerinin betimlenmesidir. Araştırmada, betimsel nitelikli tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2010 yılında Kayseri ilinde yapılan güreş Türkiye şampiyonasına katılan toplam 119 sporcu oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgiler Formu” ve Öner ve Le Compte (1985) tarafından Türkçeye uyarlanarak çevrilen sürekli kaygı ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Toplanan veriler üzerinde aritmetik ortalama, standart sapma, t testi, tek yönlü varyans analizi ve ANOVA gibi farklı çıkarımsal analizler yapılmıştır (p<0.05). Elde edilen sonuçlar çalışmaya katılan güreşçilerin sürekli kaygı puanlarının yaş, aylık gelir düzeyi, genel başarı düzeyi, karşılaştığı sorunların çözümü puanlarının farklılaşmadığı görülmüştür.
129-140

REFERENCES

References: 

Akgün A., Gönen S., ve Aydın, M. (2007). İlköğretim fen ve matematik öğretmenliği
öğrencilerinin kaygı düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Elektronik
Sosyal Bilimler Dergisi, 20, 283-299.
Aktaş, S. (2009). Eşlerden birinin kaygı düzeyi ile evlilik uyumu arasındaki ilişkinin
belirlenmesi (Yüksek lisans tezi). Maltepe Üniversitesi, İstanbul.
Aktaş, Z., Çobanoğlu, G. ve Yazıcılar, İ. (2004). Profesyonel erkek basketbolcuların
durumluk ve sürekli kaygı düzeyleri ile maç başarıları arasındaki ilişkinin
Güreşçilerin Farklı Değişkenler Açısından … 138
araştırılması (İzmir İli Örneği). Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 9(1),
51-60.
Bilge, A. ve Pektaş, İ. (2004). Öğrencilerin sosyo kültürel özellikleri, durumluk sürekli
kaygı düzeyleri ve başa çıkma becerilerinin incelenmesi. Ege Üniversitesi
Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi. İzmir.
Civan, A. (2001). Bireysel ve takım sporlarında yer alan sporcuların müsabaka öncesi
ve sonrası durumluk ve sürekli kaygılarının karşılaştırılması (Yüksek Lisans
Tezi). Selçuk Üniversitesi, Konya.
Cüceloğlu, D. (1996). İnsan ve davranışı. İstanbul: Remzi.
Develi, E. (2006). Konya’da ilköğretim okullarında görev yapan beden eğitimi
öğretmenlerinin sürekli kaygı durumlarının incelenmesi (Yüksek lisans tezi).
Selçuk Üniversitesi, Konya.
Dişçi, R., Güngörmüş, O., Ayman, U. ve Minibaş, J. (1989). İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi öğrencilerinin sosyo-ekonomik özellikleri ile durumluk-sürekli
kaygı düzeyleri arasındaki ilişkileri belirlemeye yönelik istatistiksel bir çalışma.
Tıp fakültesi Mecmuası. 52, 79-86.
Ekşi, F. (2006). Rehber öğretmenlerin okul iklimi algıları ile kaygı düzeyleri arasındaki
ilişki üzerine bir araştırma (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
Engür, M. (2002). Elit sporcularda başarı motivasyonun, durumluk kaygı düzeyleri
üzerine etkisi (Yüksek lisans tezi). Ege Üniversitesi, İzmir.
Erbaş, K. (2005). Üst düzey basketbolcularda durumluk kaygı düzeyleri ve performans
ilişkisi (Yüksek lisans tezi). Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya.
Freud, S. (1996) Yaşamın ve psikanaliz (Çev: Kamuran Şipal) (3. Baskı). İstanbul: Say.
Karahan, F. ve Eplikoç H. (2005). Üniversite öğrencilerinin stresle başa çıkma
tarzlarının uzun süreli yaşadıkları yerleşim birimine ve algıladıkları anne-baba
tutumlarına göre incelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Dergisi, 119-129.
Karaman, S. (2009). Sağlık ile ilgili programlarda öğrenim gören üniversite
öğrencilerinin durumluk ve sürekli kaygı düzeyleri (Yüksek lisans tezi). Erciyes
Üniversitesi, Kayseri.
Karasar, N. (1994). Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar, ilkeler, teknikler. Ankara:
3A Araştırma Eğitim Danışmanlık.
Öner, N. (1996). Türkiye’de kullanılan psikolojik testler (2. Baskı). İstanbul: Boğaziçi
Üniversitesi.
Öner, N. ve Le Compte, A. (1983). Durumluk ve sürekli kaygı envanteri el kitabı.
İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi.
Öner, N. ve Compte, A. (1998). Süreksiz durumluk/ Sürekli kaygı envanteri el kitabı (2.
Basım). İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi.
Türkçapar GEFAD / GUJGEF 32 (1): 129-140 (2012) 139
Spielberger, C. (1989). Stress and anxiety in sport. USA: An International Perspective,
Hemisphere Publising Corporation.
Tekkoyun, M. (2008). Sınıftaki öğrenci sayısının ilköğretim birinci kademe
ögretmenlerinin stres ve kaygısı üzerine etkisinin K. Çekmece ilköğretim okulları
örneğinde incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Beykent Üniversitesi, İstanbul.
Vurgun, N., Gündüz, N., Bereket, S. ve Çamlıyer, H. (2003). Bayan hentbolcuların
durumluk ve sürekli kaygılarının sportif başarılarına olan etkisinin araştırılması.
Beden Eğitimi ve Sporda Sosyal Alanlar Kongresi, 10-11 Ekim 2003 Ankara. Sim
Matbaacılık. Ankara.
Yücel, O. (2003). Taekwondo’cuların durumluk ve sürekli kaygı düzeyleri ve
müsabakalardaki başarılarına etkisi (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi,
Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com