You are here

ANKARA’DA SAVUNMA TEKNOLOJİLERİNDE FAALİYET GÖSTEREN KOBİLERİN AÇIK YENİLİK YAKLAŞIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

OPEN INNOVATION APPROACHES EVALUATION OF SMES SECTOR THAT OPERATE IN THE DEFENSE TECHNOLOGIES IN ANKARA

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author Name
Abstract (2. Language): 
Rapid change occurring in technology, product life cycles, shorter periods of time leads to the realization. Therefore, the competitive environment, the influence of globalization they are innovative and innovation of companies did not follow cases lose their sustainable competitive advantage in the marketplace. In this case, the assets of the firms maintain an action of entities of the information age, and to be themselves and have their product configurations. In this study, the research universe with 46‐question survey was prepared has been selected as a member of and have found the employee, 7500 160 OSTİM, Defence and Aerospace Cluster (OSSA) made application for determination of open‐innovation approach.
Abstract (Original Language): 
Teknolojide meydana gelen hızlı değişim, ürünlerin ömür devirlerini sürelerinin daha kısa dönemlerde gerçekleşmesine neden olmaktadır. Dolayısıyla rekabet ortamı, küreselleşmenin etkisiyle firmaların yenilikçi olmadıkları ve yenilikleri takip etmediği durumlarda pazarda sürdürülebilir rekabet avantajlarını kaybetmelerine neden olmaktadır. Bu durumda firmaların varlıklarını sürdürebilmek ve bilgi çağının gereği olan varlıklara sahip olabilmeleri için kendilerini ve ürünlerini yeniden yapılandırmalarını zorunlu kılmaktadır. Bu çalışmada hazırlanan 46 soruluk anketin ile araştırmanın evreni olarak seçilen 160 üyesi ve 7500 çalışana sahip bulunan OSTİM, Savunma ve Havacılık Kümesinde(OSSA) açık yenilik yaklaşımlarının belirlenmesine yönelik uygulama yapılmıştır.

REFERENCES

References: 

rıkan, Cenk L. (2008) “Evaluating the Dynamics of Innovation in Turkey: The Impact of
Innovation on Business Performance”, Doktora Tezi, Boğaziçi Üniversitesi.
Banerjee, P. ve Friedrich, R. ve Morell, L. (2010) “Open Innovation at HP Labs”, Industry
Perspective, IEEE Computer Society.
Beyoğlu, Bülent E. ve Aydın, Oğuz A. ve Yıldız, Rengin S. (2009) “İnovasyonda İtici Güç”,
Savunma Sanayii Gündemi, Ekim 2009.
Bianchi, M. ve Campodall’Orto, S. ve Frattini, F. ve Vercesi, P. (2010) “Enabling Open Innovation
in Small and Medium‐sized Enterprises: How to Fins Alternative Applications for Your
Technologies”, R&D Management, Vol.40, No:4.
Bonaccorsi, A., Rossi, C. (2003) "Why Open Source Software Can Succeed?" Research Policy, Vol.
32
Buganza, T. ve Verganti, R. (2009) “Open Innovation Process to Inbound Knowledge
Collaboration with Universities in Four Leading Firms”, European Journal of Innovation
Management, Vol.12, No: 3.
Bughin, J. ve Chui, M. Ve Johnson, B. (2008) “The Next Step in Open Innovation”, The McKinsey
Quarterly, June 2008.
Chesbrough, Henry W. ve Appleyard, Melissa M. (2007) “Open Innovation and Strategy”,
California Management Review, Vol.50, No: 1.
Chesbrough, Henry W. ve Garman, Andrew R. (2009) “How Open Innovation Can Help You Cope
in Lean Times”, Harvard Business Review.
Chesbrough, Henry W. (2004) “Managing Open Innovation”, Research Technology Management,
Vol.47, No:1.
74 Atakan Konukbay 2/1 (2016) 53‐76
Gazi Journal of Engineering Sciences
Chesbrough, Henry W. (2006) “Open Business Models: How to Thrive in the New Innovation
Landscape”, Boston: Harward Business School Press.
Chesbrough, Henry W. (2003) “The Era of Open Innovation”, MIT Sloan Management Review,
Bahar Dönemi Baskısı.
Chiaroni, D. ve Chiesa, V. ve Frattini, F. (2010) “Unravelling the Process from Closed to Open
Innovation: Evidence from Mature, Asset‐Intensive Industries”, R&D Management, Vol.40, No:3.
Chiaroni, D. ve Chiesa, V. ve Frattini, F. (2011) “The Open Innovation Journey: How Firms
Dynamically Implement The Emerging Innovation Management Paradigm”, Technovation,
Vol.31.
Çalıpınar, H. ve Baç, U. (2007) “KOBİ’lerde İnovasyon Yapmayı Etkileyen Faktörler ve Bir alan
Araştırması”, Ege Akademik Bakış, No: 7.
Gassmann, O. ve Enkel, E. (2004) “Towards a Theory of Open Innovation: Three Core Process
Archetypes, Institute of Technology Management”, R&D Management Conference,
University of St.Gallen, Switzerland.
Gemünden, Hans G. ve Sören, S. ve Hölzle, K. (2007) “Role Models for Radical Innovations in
Times of Open Innovation”, Creativity and Innovation Management, Vol.16, No:4.
Gençer, M. (2007) “Bilgi Tarlasında Mayın Temizliği: Bilişim İnnovasyonunda Demokratikleşme ve
Açık İnnovasyonun Gelişimi”, İstanbul Bilgi Üniversitesi.
Grönlund, J. ve Sjödin, David R. ve Frishammar, J. (2010) “Open Innovation and the Stage‐Gate
Process: A Revised Model for New Product Development”, California Management Review,
Vol.52, No: 3.
Hippel, E. ve Krogh, G. (2003) "Open Source Software and the 'Private‐Collective' Innovation
Model: Issues for Organization Science" Organization Science, Vol.14, No:2
Huizingh, E. ve Conn, S. ve Torkkeli, M. (2003) “ISPIM Special Issue on Open Innovation”,
Technovation, Vol.31 No:1.
H. van der Meer. (2007) “Open Innovation – The Dutch Treat: Challenges in Thinking in Business
Models”, Creativity and Innovation Management, Vol.16, No: 2.
Igartua, Juan I. ve Gaarigos, Jose A. ve Oliver, Jose Luis H. (2010) “How Innovation Management
Techniques Support an Open Innovation Strategy”, Research – Technology Management,
May– June.
Lichtenthaler, U. ve Ernst, H. (2009) “Opening Up the Innovation Process: The Role of
Technology Aggressiveness”, R&D Management, Vol.39, No: 1.
Linton, J. ve Walsh, S. (2004) “Integrating Innovation and Learning Curve Theory: An Enabler for
Moving Nanotechnologies and Other Emerging Process Technologies into Production” R&D
Management, Vol.34
Mention, A. (2011) “Co – operation and co – opetition as open innovation practices in the
service sector: Which influence on innovation novelty?”, Technovation, Vol.31.
Parlier, Greg H., Transforming Army Supply Chains: an Analytical Architecture for Management
Innovation, Air Force Journal of Logistics, Vol. 32, No:4.
Rahman, H. ve Ramos, I. (2010) “Open Innovation in SMEs: From Closed Boundaries to
Networked Paradigm”, Issues in Informing Science and Information Technology, Vol.7.
Atakan Konukbay 2/1 (2016) 53‐76 75
Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Rohrbeck, R. ve Hölzle, K. ve Gemünden, Hans G. (2009) “Opening Up for Competitive Advantage
– How Deutsche Telekom Creates an Open Innovation Ecosystem”, R&D Management,
Vol.39, No:4.
Vanhaverberke, W. ve Vrande, V. Van de ve Chesbrough, H. (2008) “Understanding the
Advantages of Open Innovation Practices in Corporate Venturing in Terms of Real Options”,
Creativity and Innovation Management, Vol.17, No:4.
Van der Meer, H. (2007) “Open Innovation – The Dutch Treat: Challenges in Thinking in Business
Models”, Creativity and Innovation Management, Vol.16, No:2
Vanhaverberke, W. (2006) “Open Innovation: Researching a New Paradigm”, Oxford University
Press.
Vrande, V. ve Jong, J. ve Vanhaverberke, W. ve Rochemont, M. (2009) “Open Innovation in
SMEs: Trends, Motivates and Management Challenges” Technovation, Vol.29
Wallin, Martin W., Krogh, Georg V. (2010) “Organizing for Open Innovation: Focus on The
Integration of Knowledge, Organizational Dynamics”, Vol.39, No:2.
Zhang, Y. ve Huang, M. ve Hao, D. (2010) “Knowledge Capacity and the Process Types of Open
Innovation”, International Conference on Information, Networking ant Automatio

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com