You are here

YEŞİL FİNANS UYGULAMASI VE TÜRKİYE’DE UYGULANABİLİRLİĞİ

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Significantly the agenda which affected by global warming in recent years increased environmental awareness of government and businesses. In the financial sector participated in this subject with green financial products. In this sense, the study is first provided an overview of the concept of "green finance" and green financial products and services are introduced. After that examined the applicability of the green funding applications in the world and in Turkey.
Abstract (Original Language): 
Son yılların gündemini önemli ölçüde etkileyen küresel ısınma, devlet ve işletmelerin çevreye duyarlılığını artırmıştır. Finans sektörü ise bu konuya yeşil finansal ürünler ile katılmıştır. Bu anlamda çalışmada öncelikle “yeşil finans” kavramı genel hatlarıyla verilmiş ve yeşil finansal ürün ve hizmetler tanıtılmıştır. Ardından yeşil finansmanın dünyadaki uygulamaları ve Türkiye’deki uygulanabilirliği irdelenmiştir.
FULL TEXT (PDF): 
2
19

REFERENCES

References: 

1. AGNOLUCCI, Paolo; (2007); "The Effect of Financial Constraints, Technological
Progress and Long-term Contracts on Tradable Green Certificates"; Energy Policy;
Sayı:35, s. 3347-3359.
2. “Bankalar Yeşil Finans Yarışı Başlattı!”; Para Dergisi; Sayı: 388, Haziran 2012, s.46-49.
3. BERRY, David; (2002); "The Market for Tradable Renewable Energy Credits";
Ecological Economics, Sayı:42, s. 369-379.
4. BİNG ZHANG, Yan, YANG, Jun Bi; (2011); “Tracking The Implementation Of Green
Credit Policy In China: Top-Down Perspective And Bottom-Up Reform”; Journal of
Environmental Management; Sayı: 92, s. 1321-1327.
5. BROWNE, Roland W.Chalon; (2011); "Green Financing: More Than A Trend";
http://www.environmentalleader.com; July 2011; (Erişim Tarihi 28.07.2012)
6. DURAK, Murat; (2001); "Rüzgar Elektrik Santralleri İçin Uluslararası Kredi-Finansman
Olanakları"; Çevre Mühendisliği Dergisi, Sayı: 21-22.
7. GÖKÇINAR, Recep Enes, UYUMAZ, Ali; (2008); "Rüzgar Enerjisi Maliyetleri ve
Teşvikleri"; 2.Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu; 17-19 Aralık 2008; s.699-706.
8. KOÇASLAN, Gelengül; (2011); "Avrupa Birliği’nin Doğalgaz Politikası Ve Bu Eksende
Türkiye’nin Önemi"; İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası; Cilt: 61, Sayı: 2; 75.
Yıl Özel Sayısı; s. 235-255.
9. LEMMING, Jacob; (2003); "Financial Risks for Green Electricity Investors and
Producers in a Tradable Green Certificate Market", Energy Policy, Sayı: 31, s. 21-32.
10. MOZUMBER, Pallab, MARATHE; Achla (2004); "Gains from an integrated market for
tradable renewable energy credits", Ecological Economics, s. 259-272.
11. SCHOLTENS, Bert; (2001); "Borrowing green: economic and environmental effects of
green fiscal policy in The Netherlands", Ecological Economics, s. 425-435.
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Vol/Cilt: 2, No/Sayı: 2, 2015
19
12. "Türkiye Yeşil Finans Merkezi Olmaya Aday"; Milliyet Gazetesi; 20 Mart 2012; s.14-15.
13. United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI); Green Financial
Products and Services (Report); Canada 2007.
14. http:// www.equator-principles.com /index.php /about-ep /about-ep; (Erişim Tarihi
03.08.2012).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com