You are here

MALİYET YÖNETİMİ VE KOBİ’LERİN FARKINDALIKLARI: AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

Cost Management and SMEs’ Awareness:An Empirical Study

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In recent years, developing technology, increasing competition and request to enter new markets, forcing companies to use new techniques or improve existing management techniques. Production technique has been differentiated by technology, competition and inability to influence prices in the market, increased efforts to reduce the production costs without compromising on quality. In the past financial accounting information is sufficient to determine the business strategies but today the importance of Cost Management that combines the cost and management accounting information, increased. In recent years, Cost Management system, which allows of calculation, controlling and reporting of production/service costs and use this information for taking decision, is located in large-scale enterprises and enables effective management. In this study Cost Management methods used are introduced, investigated the use of these methods in SMEs and awareness of related person on this issue. Cost structure, Cost Management System methods and the participants’ awareness about the system of 71 SMEs’ in various sectors in Ostim Organized Industrial Zone in Ankara measured through a survey. And analyzed with SPSS 16.0 statistical software. The results of research, SMEs which having separate department on monitoring cost and high contribution to employment have higher awareness about Cost Management, has been shown.
Abstract (Original Language): 
Son yıllarda gelişen teknoloji, artan rekabet ve yeni pazarlara girme isteği işletmeleri mevcut yönetim tekniklerini geliştirmeye veya yeni teknikler kullanmaya zorlamaktadır. Teknolojinin üretim tekniklerini farklılaştırması, rekabet ve piyasada oluşan fiyatlara etki edememe, üretim maliyetlerini kaliteden ödün vermeden azaltma yönündeki çalışmaları artırmıştır. Geçmişte işletme stratejilerini belirlemede finansal muhasebe bilgileri yeterli görülürken, günümüzde maliyet ve yönetim muhasebesi bilgilerini etkin şekilde birleştiren maliyet yönetiminin önemi artmıştır. Üretim/hizmet maliyetlerinin hesaplanması, kontrol edilebilmesi, raporlanması ve bu bilgilerin karar alımlarında kullanılmasını sağlayan maliyet yönetimi son yıllarda büyük ölçekli işletmelerde yer alan ve etkin yönetime olanak sağlayan bir sistemdir. Bu araştırmada maliyet yönetiminde uygulanan yöntemler tanıtılmış, KOBİ’lerde bu yöntemlerin kullanımı ve ilgililerin bu konudaki farkındalıkları araştırılmıştır. Çalışmada Ankara ili Ostim Organize Sanayi Bölgesinde çeşitli sektörlerdeki 71 KOBİ’nin maliyet yapısı, maliyet yönetimi sisteminde kullanılan yöntemler ve katılımcıların maliyet yönetimi konusundaki farkındalıkları anket yöntemi ile ölçülmüş ve SPSS 16.0 istatistik programı ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda maliyetlerin izlendiği ayrı birime sahip olan ve istihdama katkısı yüksek olan KOBİ’lerde maliyet yönetimi konusundaki farkındalıklarının daha yüksek olduğu görülmüştür.
FULL TEXT (PDF): 
39
62

REFERENCES

References: 

Akbaş, Halil Emre. “Sanayi İşletmelerinde Stratejik Maliyet Yönetimi”.
Ankara SMMMO Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Dergisi,2011,2,107-123.
Altınbay Ali.” Kaizen Maliyetleme Sistemi: Dinamik Bir Maliyet Yönetim
Sistemi”, Afyon Kocatepe Üniversiesi İİBF Dergisi,2006, C VIII,
S.1, ss.103-121.
Arınç, Muhammed, Öndeş, Turan,Öztürk, Atakan.”Maliyet Yönetimi
Yaklaşımları ve Devlet Orman İşletmelerinde Uygulanabilirliklerinin
Araştırılması”, Muhasebe ve Finansman Dergisi,Nisan 2012.
Basık, Feryal. Orhon. Rekabet Stratejisinde Maliyet Yönetimi, Türkmen
Kitabevi,2012, İstanbul.
Büyükmirza, H. Kamil. “Maliyet ve Yönetim Muhasebesi”, Gazi Kitabevi,
17. Baskı,2012, Ankara.
BÜYÜKÖZTÜRK, Şener. “Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı”, ,
Pegema Yayıncılık, 8. Baskı 2007, Ankara.
Durer, Salih, Çalışkan,Arzu Ö., Akbaş, Halil E. “Küçük ve Orta Ölçekli
İşletmelerde Faaliyet Tabanlı Maliyetleme”, Maliye Finans Yazıları,
yıl:23, Sayı:84, Temmuz 2009,s.105-134.
Garrison R. H., Noreen E. W, Seal W.Management Accounting, European
Edition, McGrawHill Education, 2003.
Gökçen, Gürbüz. ”Maliyet Düşürme Yaklaşımı Olarak Hedef Maliyetleme”,
Muhasebe ve Finansman Dergisi, MUFAD Yayınları,2003,ss.79-86.
Hacırüstemoğlu Rüstem, Şakrak Münir. Maliyet Muhasebesinde Güncel
Yaklaşımlar, Türkmen Kitapevi,2002, İstanbul.
62
62
Horngren C. H., Datar S. M., Rajan M. V. “Cost Accounting: A Managerial
Emphasis”, Perason Education Ltd., Fourteenth Edition,2012,
England.
Karakaya Mevlüt. “Maliyet Muhasebesi”, Gazi Kitabevi, Genişletilmiş 3.
Baskı,2007, Ankara.
Karcıoğlu, Reşat.”Stratejik Maliyet Yönetimi”, Aktif Yayınevi, 2000.
Karcıoğlu, Reşat, Öztürk, Meryem.”İMKB’ye Kayıtlı Sanayi İşletmelerinin
Maliyet Yönetim Sistemlerinin Uygulama ve Uygulamama
Nedenlerinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma”, Atatürk Üniversitesi
Sosyal Bilimler Dergisi,2012,16(1),477-496.
Kaygusuz, Sait. Yüksel.”Yenilikçi Yönetim Muhasebesi”, Alfa
Aktüel,2006, İstanbul.
Küçüksavaş, Nihat. “Yönetim Açısından Maliyet Muhasebesi”, Kare
Yayınları, Genişletilmiş 2. Baskı, 2006,İstanbul.
Öker, Figen. “Faaliyet Tabanlı Maliyetleme- Üretim ve Hizmet
İşletmelerinde Uygulamalar”, Literatür Yayıncılık, 2003.
Uyar, Süleyman. “ Denizli’de Faaliyet Gösteren Üretim İşletmelerinde
Maliyet Muhasebesi Uygulamaları”, Muhasebe ve Finansman
Dergisi, Sayı 38, Nisan 2008.
Yazıcı, Nusret. “Bir Bilgi Sistemi Olarak Muhasebenin KOBİ’lerin
Yönetim Kararlarına Etkisi: Erzurum Araştırması”, Muhasebe ve
Finansman Dergisi, Sayı 47, 2010.
Yükçü, Süleyman. “Yöneticiler İçin Muhasebe: Yönetim Muhasebesi”,
Birleşik Matbaacılık,2007, İzmir
Türkiye İstatistik Kurumu www.tuik.gov.tr

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com