You are here

TÜRKİYE’DE KADININ ÇALIŞMA HAYATINA KATILIMININ BELİRLEYİCİLERİ

THE DETERMINANTS OF WOMEN’S PARTICIPATION IN WORKING LIFE IN TURKEY

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
Nearly 26.313 thousand people were employed in Turkey in 2014. 18.515 thousand of them were men and 7.798 thousand were women. In order words, 30% of total employment belongs to women. However, women’s taking a more active role in working life is the most important factor of sustainable development. But the percentage of women taking part in working life is lower than the men’s. There are many factors which hold women away from working life. These many arise from working life itself as well as family life. Thus, we have spared this study for the determinants of women’s participationin working life. The subject was handled mainly using the data gathered from Turkish Statistical Institute.
Abstract (Original Language): 
2014 yılında Türkiye’de yaklaşık 26.313 bin kişi istihdam edilmiştir. Bu rakamın 18.515 bini erkekler ve 7.798 binini kadınlar oluşturmuştur. Yani toplam istihdamın yaklaşık %30’u kadınlara aittir. Oysaki kadınların çalışma hayatında daha aktif rol almaları, sürdürülebilir kalkınmanın önemli bir unsurudur. Buna rağmen ülkemizde kadınların toplam istihdamdaki oranı erkeklere oranla çok düşüktür. Kadınları çalışma yaşamından uzaklaştıran birçok unsur bulunmaktadır. Bu unsurlar çalışma hayatının kendisinden kaynaklanabildiği gibi aile yaşantısından da kaynaklanmaktadır. Bu nedenle bu çalışmamızı ülkemizdeki kadınların çalışma hayatına katılımını belirleyen unsurlara ayırdık. Özellikle Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ’ndan elde edilen veriler doğrultusunda konu ele alınmıştır.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Aksoy, Temel (2013) “Kadınların Üstünde Cam Tavan mı Var?”,
(http://www.temelaksoy.com/kadinlarin-ustunde-cam-tavan-mi-var/) (12.01.2015).
Azaklı, Sema Betül (2009) “Türkiye'de Kayıt Dışı İstihdam ve Ekonomik Boyutu”,
(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, S.B.E.),
Karaman.
Anadolu Ajansı (19 Eylül 2014) “4 Milyon Kadın Kayıt Dışı Çalışıyor”,
(http://www.aa.com.tr/tr/turkiye/391632--4-milyon-kadin-kayit-disi-calisiyor) (28.11.2014).
Berber, Metin ve Burçin Yılmaz Eser (2008) “Türkiye’de Kadın İstihdamı: Ülke ve Bölge
Düzeyinde Sektörel Analiz”, İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Cilt:10,
Sayı:2, Nisan 2008, ISSN: 1303-2860, s.1-16.
Bilgin, Birgül (2012) “Çalışma Yaşamında Kadın ve Yasal Düzenlemeler”,
(http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2012-99-1164) (15.01.2015).
Dursun, Salih ve Emel İştar (2014) “Kadın Çalışanların Yaşamış Oldukları İş Aile Yaşamı
Çatışmasının İş ve Yaşam Doyumu Üzerine Etkisi”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Dergisi, Cilt: 28, Sayı: 3, s.127-137.
Esen, Erol (2013) “Avrupa Birliği ve Turkiye’de Kırsal Kadının Durumu ve Almanya’dan Proje
Uygulama Örnekleri”, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, Cilt: 12, No: 1, s.105-127.
Ecevit, Yıldız vd. (2008) Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği: Sorunlar, Öncelikler ve
Çözüm Önerileri, İstanbul: TÜSİAD & KAGİDER, Yayın No: TÜSİAD-T/2008-
07/468&KAGİDER-001.
Ecevit, Yıldız (2010) İşgücü Piyasasında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği El Kitabı, Ankara: Pelin
Ofset Tipo Matbaacılık.
Er, Şebnep (2012) “Women Indicators of Economic Growth: A Panel Data Approach”, The
Economiic Researrch Guarrdiian – Voll.. 2 (1) 2012, p. 27-42.
Er, Şebnem (2013) “Türkiye’de Kadınların İşgücüne Katılım Oranını Etkileyen Faktörlerin
Bölgesel Analizi”, Öneri Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 40 (20), s.35-44.
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Vol/Cilt:2, No/Sayı:3, 2015
20
Eğilmez, Mahfi (13 Ocak 2013) “Ekonomideki İlişkiler ve Çelişkiler”,
(http://www.mahfiegilmez.com/2013/01/ekonomideki-iliskiler-ve-celiskiler....)
(26.11.2014).
Gerni, G. Mine (2001) “İşyerinde Cinsel Taciz: Erzurum İlinde Bankacılık Sektörü Üzerine Bir
Uygulama”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt: 56, Sayı: 3, s.19-46.
Karabıyık, İlyas (2012) “Türkiye’de Çalışma Hayatında Kadın İstihdamı”, Marmara
Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt: 32, Sayı: 1, s.231-260.
Kapız, Serap Özen (2002) “Aile-iş Yaşamı Dengesi ve Dengeye Yönelik Yeni Bir Yaklaşım:
Sınır Teorisi”, D.E.Ü., Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 3, s.139-153.
Keskin, Sevtap (2014) “Türkiye’de Kadın Girişimcilerin Durumu”, Girişimcilik ve Kalkınma
Dergisi (9:1), s.71-94.
Korkmaz, Murat ve Nur Dilbaz Alacahan (2013) “Türkiye’de Formel Piyasaya Yönelmede
Kadın İşgücü Arzı ve GSYH Etkileri: Ampirik Bir Çalışma”, International Periodical For The
Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume: 8/7, Summer 2013, p.887-
900.
Korkmaz, Adem ve Gülsüm Korkut (2012) “Türkiye’de Kadının İşgücüne Katılımının
Belirleyicileri”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,
Cilt: 17, Sayı: 2, s.41-65.
Koca, Bennur (2014) “Çalışma Hayatı ve Kadın”,
(https://www.academia.edu/4796744/%C3%87ALI%C5%9EMA_HAYATI_VE_KADIN)
(24.11.2014).
Kızılgöl, Özlem Ayvaz (2012) “Kadınların İşgücüne Katılımının Belirleyicileri: Ekonometrik
Bir Analiz”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 13 (1) 2012, s.88-101.
Kocacık, Faruk ve Veda B. Gökkaya (2005) “Türkiye’de Çalışan Kadınlar ve Sorunları”, C.Ü.
İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 1, s.195-219.
Küçükşen, Osman (2013) “Kadınların İşgücüne Katılımı ve İktisadi Kalkınma: U Şekilli Kadın
İşgücüne Katılım Hipotezinin Heterojen Ülke Grupları İçin İncelemesi”, (Yayımlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, S.B.E.), Ankara.
Metin, Şahin (2011) Kayıt Dışı İstihdam ve Esnek Üretim Sürecinde Kadın Emeğinin Durumu:
Türkiye’de Ev-Eksenli Çalışma, Ankara: Afşaroğlu Matbaası.
Metin, Şahin ve Rabia Arabacı Kariman (2013) Her Alandaki Kadın İstihdamının Artırılması
ve Çözüm Önerileri Komisyon Raporu, Ankara: TBMM Basımevi.
OECD (2015) “LFS by Sex and Age-Indicators”,
(http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=LFS_SEXAGE_I_R) (09.02.2015).
Özer, Mustafa ve Kemal Biçerli (2003) “Türkiye’de Kadın İşgücünün Panel Veri Analizi”,
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2003-2004, Cilt: 3, Sayı: 1, s.55-86.
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Vol/Cilt:2, No/Sayı:3, 2015
21
Özdemir, Bilge Kağan ve Selim Yıldırım (2013) “Türkiye’de Ekonomik Büyüme ve İstihdam
Arasındaki Nedensellik İlişkisinin Analizi: Özçıkarımlı Dalgacık Yaklaşımı”, Dumlupınar
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 38, s.97-116.
Özdemir, Zekai vd., (2012) “Kadın İstihdamı ve Ekonomik Kalkınma: Geçiş Ekonomileri
Örneği”, International Conference on Eurasian Economies 2012
(http://www.eecon.info/papers/476.pdf) (21.01.2015), s.115-122.
Özdemir, Erdem (2006) “İşyerinde Cinsel Taciz”, Çalışma ve Toplum Dergisi, 2006/4, s.83-
96.
Örücü, Edip, Recep Kılıç ve Taşkın Kılıç (2007) “Cam Tavan Sendromu ve Kadınların Üst
Düzey Yönetici Pozisyonuna Yükselmelerindeki Engeller: Balıkesir İli Örneği”,
Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Yıl: 2007, Cilt: 14, Sayı: 2, s.117-135.
Önder, Nurcan (2013) “Türkiye’de Kadın İşgücünün Görünümü”, ÇSGB Çalışma Dünyası
Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1, Temmuz-Eylül 2013, s.35-61.
Özgen, Hüseyin ve İ. Efe Efeoğlu (2007) “İş-Aile Yaşam Çatışmasının İş Stresi, İş Doyumu ve
Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkileri: İlaç Sektöründe Bir Araştırma”, Ç.Ü. Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi, Cilt: 16, Sayı: 2, s.237-254.
SGK (2013) İstihdamda ve Sosyal Güvenlikte Cinsiyet Eşitliği Paneli ve Çalıştay Bildirileri,
Ankara: Aren Tanıtım.
SGK (2014) “Kayıt Dışı İstihdam Nedir, Türleri ve Nedenleri Nelerdir?”,
(http://www.sgk.gov.tr) (28.11.2014).
Sosyal-İş Sendikası (Mart 2010) “8 Mart’ın 100. Yıldönümünde Türkiye’de ve Dünyada Kadın
Emeği ve İstihdamı Raporu”, (http://www.sosyalis.
org.tr/yayinlar/kadin_emegi_ve_istihdami.pdf) (28.11.2014).
TÜİK (2010) “Kazanç Yapısı Anketi”, (http://www.tuik.gov.tr) (11.11.2014).
TÜİK (2012) İstatistiklerle Kadın, Ankara: Türkiye İstatistik Kurumu.
TÜİK (15 Eylül 2014) “Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, Haziran 2014”,
(http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=16011) (28.11.2014).
TÜİK (Ağustos 2014) “Hanehalkı İşgücü Araştırması”, (http://www.tuik.gov.tr) (11.11.2014).
TİSK (2014) “TİSK İşgücü Piyasası Bülteni”, Ekim 2014, Sayı: 30,
(http://www.tisk.org.tr/upload_duyuru_ek/2014/16102014111609-
tiskisgucupiyasasihaberbulteni-ekim2014sayi30.pdf) (24.11.2014).
Turhan, Şebnem (26 Kasım 2014) “Kadınsan İşin Zor”,
(http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/27654020.asp) (26.11.2014).
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Vol/Cilt:2, No/Sayı:3, 2015
22
Tülüce, Nadide Sevil ve Zeynep Öztürk Yaprak (2014) “Büyüyen Ekonomilerin Yoksullaşan
Kadınları”, Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi, Nisan / Mayıs / Haziran
İlkbahar Dönemi Cilt: 3 Sayı: 8 Yıl: 2014, s.60-76.
World Economic Forum (2015) “Global Gender Gap Index”
(http://widgets.weforum.org/gender-gap-index/) (12.01.2015)

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com