You are here

İş Hayatındaki Tükenmişlik Sendromunun Ekonomik Yansımaları: Bir Literatür Araştırması

In The Busıness Life Of Burnout Syndrome Economic Repercussions: A Literature Survey

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of study is to discuss briefly burnout syndrome in business through theoretical framework and to review the literature. Burnout is a situation affecting task force in some occupational groups which request especially intense communication, causing initially lacking of service quality then severe economic loss, and running short of individual resources and not doing duty as it should be. In the literature, it was determined that the studies about this subject largely concentrated on service industry like health, education, finance and security occupational groups, and they were mainly in 2000s.
Abstract (Original Language): 
Çalışmanın amacı, iş hayatındaki tükenmişlik sendromunu teorik çerçevede kısaca ele almak ve konuyla ilgili literatürü gözden geçirmektir. Tükenmişlik; özellikle insanlar ile iletişimin yoğun olduğu meslek gruplarında işgücünü etkileyen, başta hizmet kalitesi olmak üzere ciddi ekonomik kayıplara yol açabilen, bireyin iç kaynaklarının tükenebilmesi ve işini gereği gibi yerine getirememesi durumudur. Literatürde, konuyla ilgili yapılan çalışmaların genelde hizmetler sektörünün sağlık, eğitim, finans ve güvenlik meslek gruplarında yapıldığı ve 2000’li yıllarda yoğunlaştığı tespit edilmiştir.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Akbolat., M, ve Işık., O, (2009), “Sağlık Çalışanlarının Tükenmişlik Düzeyleri: Bir Kamu
Hastanesi Örneği”, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Cilt:11, Sayı:2, ss. 229-254.
Akçamete, G., Kaner, S. ve B. Sucuoğlu (2001), “Öğretmenlerde Tükenmişlik, İş Doyumu ve
Kişilik”, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Angerer, J. M. (2003), “Job Burnout”, Journal of Employment Counseling, 40(3), ss. 98-107.
Ay., M, ve Avşaroğlu., S, (2010), Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, Cilt, 7, Sayı, 1, ss. 1170-
1189.
Akbolat., M, Işık., O, (2008), “Sağlık Çalışanlarının Tükenmişlik Düzeyleri: Bir Kamu Hastanesi
Örneği”, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Cilt 11, sayı, 2,ss, 229-254.
Ardıç., K, ve Polatcı., S, (2008), “Tükenmişlik Sendromu Akademisyenler Üzerinde Bir
Uygulama (Gazi Osmanpaşa Üniversitesi Örneği)”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi Dergisi, 10/2 ss. 69-96.
Arı., S.G, ve Bal., Ç.E (2008), “Tükenmişlik Kavramı: Birey ve Örgütler Açısından Önemi”, Celal
Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Cilt,
15 Sayı,1.
Budak., G, ve Sürgevil., O, (2005), “Tükenmişlik ve Tükenmişliği Etkileyen Örgütsel Faktörlerin
Analizine İlişkin Akademik Personel Üzerinde Bir Uygulama”, D.E.Ü.İİ.B.F. Dergisi, Cilt,
20 sayı, 2, ss. 95-108.
Cemaloğlu., N, ve Şahin., E.D, (2007), “Öğretmenlerin Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin Farklı
Değişkenlere Göre İncelenmesi”, Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt, 15 No, 12, ss. 465-
484.
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Vol/Cilt:2, No/Sayı:4, 2015
44
Ceyhan A. A. ve Siliğ, A. (2005), “Banka Çalışanlarının Tükenmişlik Düzeyleri ile Uyum
Düzeyleri Arasındaki İlişkiler”, Sosyal Bilimler Dergisi, 2, 43‐55.
Çam., O. (1991), “Hemşirelerde Tükenmişlik Sendromunun Araştırılması”, Yayınlanmamış
Doktora Tezi, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Programı, İzmir.
Dalğar., H, ve Tekşen., Ö, (2014), “Muhasebecilerin Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri ile Rol
Çelişkisi Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma” Muhasebe ve Finansman
Dergisi, Nisan, 2014, ss. 36-54.
Doğan., Z ve Nazlıoğlu., H,E, (2010), "İş, Güç" Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi,
Cilt, 12, Sayı, 03, ss. 97-116.
Ersoy, A. ve Demirel Utku, B. (2005a), “Konaklama İşletmeleri Muhasebe Müdürlerinde
Tükenmişlik Sendromu-I”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 26, ss. 43-50.
Freudenburger, Herbert J. (1974), “Staff Burn-Out”, Journal of Social Issues, Vol.30,
Number 1, 159-165.
Friesen, David ve Sarros, James C. (1989), “Sources of Burnout Among Educators”,
Journal of Organizational Behavior, 10 (2), April, 179-188.
Gençay, Ö. A. (2007). “Beden Eğitimi Öğretmenlerinin İş Doyumu Ve Mesleki
Tükenmişliklerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi”, Kastamonu Eğitim Dergisi,
15(2), 765-780.
Güdük, M., Erol, Ş., Yağcıbulut, Ö., Uğur, Z., Özvarış, Ş. B. ve Aslan, D. (2005), “Ankara’da Bir
Tıp Fakültesi’nde Okuyan Son Sınıf Öğrencilerde Tükenmişlik Sendromu”, Cilt:14, Sayı:
8.
Kaçmaz, N, (2005), “Tükenmislik (Burnout) Sendromu” , İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dergisi, Cilt.68, sayı:1,29-32.
Kılıç., T, ve Seymen., O,A, (2011), “Sağlık Sektöründe, Tükenmişlik Sendromuna Etki Eden
Faktörlerin Analizi ve Bir Araştırma”, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Sayı,
16, ss. 47-67.
Kurçer, Mehmet Ali. (2005), “Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hekimlerinin İş Doyumu ve
Tükenmişlik Düzeyleri”, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Sayı: 3, ss. 10-15.
Maslach, Christina. (2003), “Job Burnout: New Directions in Research and Intervention”
Current Directions in Psychological Science, Vol.12, 5, 189-192.
Metin., Ö, ve Özer., F,G, (2007), “Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeylerinin Belirlenmesi”,
Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt, 10, sayı, 1, ss. 58-66.
Naktiyok., A, Karabey., C.N, “İşkoliklik ve Tükenmişlik Sendromu”, İktisadi ve idari Bilimler
Dergisi, cilt, 19, sayı, 2, ss. 179-198.
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Vol/Cilt:2, No/Sayı:4, 2015
45
Ok., S, (2002), “Banka Çalışanlarının Tükenmişlik Düzeylerinin İş Doyumu, Rol Çatışması, Rol
Belirsizliği ve Bireysel özelliklere Göre İncelenmesi”, Türk Psikolojik Danışma ve
Rehberlik dergisi, Cilt, 3, sayı, 21, ss. 57-67.
Okutan., E, Yıldız., Ş, ve Konuk., F, (2013), “İş hayatında Tükenmişlik Sendromu: Finans ve
Muhasebe Çalışanlarının Tükenmişlik Düzeylerinin Belirlenmesine İlişkin Bir Çalışma”,
Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt, 3 Sayı, 2,
ss. 1-17.
Özdemir, A, K, Kılıç, E, Özdemir, D, Öztürk, M, ve Sümer, H, (2003), “Cumhuriyet Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi Akademik Personelinde Tükenmişlik Ölçeğinin Üç Yıllık Arayla
Değerlendirilmesi,” Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, Cilt: 6,
Sayı: 1.
Öztürk, V., Çil Koçyiğit; S. ve Çına Bal, E., (2009), “Muhasebe Meslek Mensuplarının Bazı
Demografik Değişkenleri İle Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişki: Ankara
Örneği”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 44, 137-148.
Pavlova,, J, Afanasieva., L., Deliyska., B., (2011), “Economic Dimensions Of Burnout Among
Medical Professionals in Bulgaria”, Journal of Management & Marketing in Healthcare
Vol 4, No 4Volume 4 Issue 4 pp. 247-253.
Pines, A. M. & Aronson, E. (1988). “Career Bumout: Causes and Cures”, New York: Free
Press.
Polat., S, Ercengiz., M, ve Tetik., H, (2012), “Öğretmenlerin Mesleki Tükenmişliklerinin Farklı
Değişkenler Açısından İncelenmesi”, Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 1,
Sayı 1, ss. 152-173.
Sat., S ve Ay., Ü, (2010), “Banka Çalışanlarının İş Doyumu ve Tükenmişlik Düzeylerinin
İncelenmesi”, Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt, 14, sayı, 2, ss.47-66.
Stoyanova., R., Harizanova., S., (2013), “Economic losses caused by burnout syndrome
among prison personnel in Bulgaria”, International Journal of Health Economics, No. 3.
Uyar, S. ve Erdinç, S.B. (2011), “Muhasebe Personelinin İş Doyumu ve Tükenmişlik Düzeyi”,
Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 13(1), 213-232.
Ünal, S, Karlıdağ, R, ve Yoloğlu, S, (2001). “Hekimlerde Tükenmişlik ve İş Doyumu
Düzeylerinin Yaşam Doyumu Düzeyleri ile İlişkisi”, Klinik Psikiyatri Dergisi, Cilt: 4, Sayı:
2, ss. 113-118.
Yıldırım., S, (2008), “Muhasebe Öğretim Elemanları ve Meslek Mensuplarının Mesleki Stres
Düzeyi Üzerine Bir Araştırma”, muhasebe ve finansman Dergisi, sayı, 38, ss. 153-162.
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Vol/Cilt:2, No/Sayı:4, 2015
46
Zeytin., M, ve Gökgöz., A, (2011), “Muhasebe Meslek Mensuplarında Strese Neden Olan
Faktörlerin İncelenmesi: Yalova ve Bilecik İlleri Örneği”, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal
Bilimler Elektronik Dergisi, sayı, 3, ss.99-118.
http://sagliklibirey.com/tukenmislik-nedir-tukenmisligin-evreleri-tukenm...
gruplari/ Erişim Tarihi: 05.10.2014.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com