You are here

TMS-2’ YE GÖRE SAĞLIK İŞLETMELERİNDE STOKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ (ÖZEL HASTANE ÖRNEĞİ)

ACCORDING TO TMS-2 EVALUATION OF STOCK IN HEALTH ADMINISTRATION (The Case of Private Hospital)

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
This research aims to inventory records in private hospitals TAS 2 "Inventories" is evaluated in terms of standard. The research was conducted at a private hospital. The data in the research conducted with qualitative research methods, through interviews with persons who are involved in working in hospitals and observation and working in the relevant departments was obtained by the researcher. Available data have been compared with TAS 2. The research results have determined that hospital to be critical of the stock and the high inventory costs. It was found to be different which the record of material purchase, the method to determine inventory costs, the record of service and in cost calculation methods between hospital procedures and TAS 2. In the current system, there are gaps in the determination, assessment and recognition of cost of inventories. Therefore, it is contemplated positive innovation will bring to the system by TAS.
Abstract (Original Language): 
Araştırmanın amacı özel hastanelerde stok kayıtlarının TMS 2 “Stoklar” standardı açısından değerlendirilmesidir. Araştırma bir özel hastanede yapılmıştır. Nitel araştırma yöntemi ile yapılan araştırmada veriler, çalışma yapılan hastanedeki ilgili kişilerle görüşme yoluyla ve araştırmacının ilgili birimlerdeki gözlem ve çalışmaları ile elde edilmiştir. Mevcut veriler ile TMS 2 karşılaştırılmıştır. Araştırma sonucunda hastanelerde stokların kritik öneme sahip olduğu ve stok maliyetlerinin yüksek olduğu tespit edilmiştir. Malzeme alım vade farkının kaydında, stok maliyetlerini belirleme yönteminde, hizmetlerin kaydında ve maliyet hesaplama yöntemlerinde hastane işlemleri ile TMS 2 arasında farklılıklar olduğu saptanmıştır. Stokların maliyetlerin belirlenmesinde, değerlendirilmesinde ve muhasebeleştirilmesinde mevcut sistemde boşluklar vardır. Bu sebeplerden, TMS 2’nin sisteme olumlu yenilikler getireceği düşünülmektedir.
FULL TEXT (PDF): 
87
108

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Acar, D., Bayri, O., Öztürk, M.S., "TMS-TFRS’ye Göre Stokların Raporlanmasındaki
Yenilikler ve Farklılıklar", International Conference on New Directions in Business,
Management, Finance and Economics (ICNDBM 2013), Famagusta, Northern Cyprus, 12-14
Eylül 2013, 285-307.
Aydın, D. “Sağlık İşletmelerinde Stoklarla İlgili Kontrol Sitemlerinin İncelenmesi”, Yüksek
Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006, Ankara.
Aytekin, S. “Hastane İşletmelerinde Finansal Açıdan Stok Yönetiminin Çalışma Sermayesi
Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006, İzmir.
Aytekin, S. “Tam Zamanında Stok Yönetimi (Just-In-Time) Felsefesinin Hastane İşletmelerine
Uygulanabilirliği ve Bir Üniversite Hastanesi Örneği”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi, 2009, 12 (21), 102-115.
Coşkun, A., Güngörmüş, A.H. “Hastanelerde Hizmet Üretim Maliyetlerinin TMS 2’ye Göre
Muhasebeleştirilmesi”, Mali Çözüm Dergisi, 2009, 95, 19-33.
Demir, M. H., Gümüşoğlu Ş. “Üretim Yönetimi”, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., 1998,
İstanbul, 539.
Demir, Ş. “Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları TMS TFRS” Seçkin
Yayıncılık, 2. Baskı, 2012, Ankara, 270.
Eren, B. Hastane Hizmetlerinde Malzeme Yönetimi, Ed: Hayran O., ve Sur, H., “Hastane
İşletmeciliği”, Alemdar Ofset, 1997, İstanbul. 185-186.
Güngörmüş, A.H., Boyar, E., “TMS- 2 Stoklar Standardına Göre, Standart Maliyet Yönteminin
Uygulanması” Mali Çözüm Dergisi, Sayı 102, Kasım-Aralık 2010, 109-127.
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Vol/Cilt:3, No/Sayı:7, 2016
106
Karagöz, M., Yıldız, M.S. “Hastane İşletmelerinde Stok Yönetimi İçin ABC ve VED
Analizlerinin Uygulanması”, Yönetim Ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 2015, 13 (2), 375-
396.
Keskin, Z. “Hastane İşletmelerinde Stok Maliyeti ve Optimum Stok Bulundurma Açısından
İncelenmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007, Ankara.
Kısakürek, M., Elden, S. “Hastanelerde En Uygun Stok Kontrol Yönteminin Analitik Hiyerarşi
Süreci İle Seçimi: Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesinde Bir
Uygulama”, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, 2011, 12 (2), 215-233.
Koçyiğit, S. Ç. “Hastanelerde Hizmet Üretim Maliyeti Olarak Stokların TMS 2’ye Göre
Muhasebeleştirilmesi”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 2011, 3(1), 69-88.
Küçük, O. “Stok Yönetimi”, Seçkin Yayıncılık, 2014, 3.Baskı, Ankara, 22-184.
Mert, H. “Hastane İşletmelerinde Maliyet Hesaplamaları ve Muhasebesi”, Türkmen Kitabevi,
2012, İstanbul, 92.
Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 19461 Sayılı Resmi Gazete, 15.05.1987, 6945.
Tengilimoğlu, D. “Hastanelerde Malzeme Yönetim Teknikleri”, SADER Yayını, 1996, Ankara,
49.
Tengilimoğlu, D., Yiğit, V. “Sağlık İşletmelerinde Tedarik Zinciri ve Malzeme Yönetimi,
Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık, 2. Baskı, 2013, Ankara, 163-181.
TMS 2 Stoklar Standardı, 25701 Sayılı Resmi Gazete, 15.01.2005.
Yanık, R. “Hizmet Maliyetlerinin Stoklar Hesap Grubunda Aktifleştirilmesi ve Sağlık
İşletmeleri Örneği”, Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, 2013, 27 (3), 81-
90.
Yarbaşı, E. (çev.) “Turkish Financial Reporting System”, Ayhan Matbaası, 2008, İstanbul, 132.
Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği, 17927 Sayılı Resmi Gazete, 13.01.1983, 1315.
Yeşilyurt, Ö., Sulak, H., Bayhan, M. “Sağlık Sektöründe Stok Kontrol Faaliyetlerinin ABC ve
VED Analizleriyle Değerlendirilmesi: Isparta Devlet Hastanesi Örneği”, Süleyman Demirel
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2015, 20 (1), 365-376.
Yıldırım Kaptanoğlu, A. “Sağlık İşletmelerinde maliyet, Depo, Stok ve Envanter Yönetimi”,
Kitap Matbaacılık, 2013, İstanbul, 21-25.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com