You are here

YENİ YÖNETİM ANLAYIŞININ YEREL YÖNETİMLERE YANSIMALARI

REPERCUSSIONS OF THE NEW MANAGEMENT VISION ON LOCAL ADMINISTRATIONS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The neo-liberal policies that burgeoned in 1980s as well as the process of globalization that has been making an ever-growing impact since 1990s have ushered in a host of diverse perspectives, concepts and themes and changes in the administrative sphere as in other areas. In the administrative sphere, the pressures that have built upon the state have urged the reorganization of the state and public administration as its implementation tool. This process has led to a period when old and traditional approaches and methods are rejected and efforts are being made to redesign the state using the themes and concepts of management and economics. This new period has been making serious effects not only on central governments, but also on local governments which have been being reinforced around the world since 1980s. Concepts such as globalization, new public management and governance have influenced both central and local managements, paving way to the emergence of an atmosphere where a number of subject matters including indigenization, European Charter of Local Self-Government, principle of subsidiarity, relationship between the center and the periphery, revenue- and duty-sharing, and openness and accountability are discussed within the context of local administrations.
Abstract (Original Language): 
1980'lerde başlayan neo-liberal politikalar, 1990'lardan itibaren yoğun olarak hissedilmeye başlayan küreselleşme süreci ve etkileri; tüm alanlarda olduğu gibi yönetsel alanda da bir takım değişiklikleri, farklı bakış açılarını, yeni kavram ve konuları gündeme getirmiştir. Yönetsel alanda özellikle devletin üzerinde oluşan baskılar, devletin ve onun uygulama aygıtı olan kamu yönetimlerinin yeniden düzenlenmesi durumunu ortaya çıkarmıştır. Bu süreç, eski ve geleneksel anlayış ve yöntemlerin reddedildiği, yerine devletin işletme ve iktisat disiplinlerinin konu ve kavramlarıyla yeniden dizayn edilmeye çalışıldığı yeni bir dönemi beraberinde getirmiştir. Bu yeni dönem merkezi yönetimleri olduğu kadar, 1980'lerden itibaren tüm dünyada güçlendirilmeye çalışılan yerel yönetimler üzerinde de ciddi etkiler oluşturmaya başlamıştır. Küreselleşme, yeni kamu yönetimi ve yönetişim gibi kavramlar, sadece merkezi yönetimleri değil, yerel yönetimleri de etkilemiş; yerelleşme, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı, hizmette halka yakınlık ilkesi (Subsidiarite), merkez-yerel ilişkileri, gelir-görev paylaşımı, açıklık ve hesap verebilirlik gibi birçok konunun yerel yönetimler bünyesinde konuşulup değerlendirildiği bir ortamı oluşturmuştur.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Aktel, Mehmet ve Memişoğlu, Dilek (2005). Yerel Yönetim Reformlarının
Başarısızlık Nedenleri., Özgür, H. ve Köşecik, M. (Editörler), Yerel
Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar 1: Reform, Nobel Yayıncılık, Ankara.
Arar, A. Asım (2002). Yerel Gündem 21, Uluslararası Ekonomik Sorunlar
Dergisi, Dışişleri Bakanlığı Yayınları, Sayı 4, Ağustos,
http://www.mfa.gov.tr/uluslararasi-ekonomik-sorunlar-_agustos-2002_.tr.mfa
(Erişim: 10.04.2015).
Arıkboğat, Erbay (2007). Türk Yerel Yönetim Sisteminde Reform ve Yeni
Kamu Yönetimi, Eryılmaz, B., Eken, M. ve Şen, M. L. (Editörler), Kamu
Yönetimi Yazıları, Nobel Yayıncılık, Ankara.
Arslan, Nagehan Talat (2010). Klasik Neo-klasik Dönüşüm Süreci: Yeni Kamu
Yönetimi, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11,
Sayı 2.
Ataay, Faruk (2007). Neoliberalizm, Kamu Reformu, Demokrasi, Aksoy, Ş. ve
Üstüner, Y. (Editörler), Kamu Yönetimi Yöntem ve Sorunlar, Nobel
Yayıncılık, Ankara.
Bilgiç, Veysel (2003). Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı, Balcı, A., Nohutçu, A.,
Öztürk, N. K. Ve Coşkun, B. (Editörler), Kamu Yönetiminde Çağdaş
Yaklaşımlar, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 9 Ocak-Nisan 2017
128
Bilgiç, Veysel (2008). Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı, Balcı, A., Nohutçu, A.,
Öztürk, N. K. Ve Coşkun, B. (Editörler), Kamu Yönetiminde Çağdaş
Yaklaşımlar, İkinci Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
Bozlağan, Recep (2008). Geleneksel Kamu Yönetimi Yaklaşımı, Yeni Kamu
Yönetimi Yaklaşımı ve Yerel Yönetimlere Etkileri, Bozlağan, R. ve
Demirkaya, Y. (Editörler), Türkiye’de Yerel Yönetimler, Nobel Yayıncılık,
Ankara.
Çukurçayır, Akif (2003). Çok Boyutlu Bir Kavram Olarak Yönetişim, Acar, M.
ve Özgür, H. (Editörler), Çağdaş Kamu Yönetimi–1, Nobel Yayıncılık Ankara.
Dinçer, Ömer ve Yılmaz Cevdet (2003). Değişimin Yönetimi İçin Yönetimde
Değişim,
BaşbakanlıkYayınları,http://www.igb.gov.tr/Kutuphane/Kamu%20Y%C3%B6
netiminde%20Yeniden%20Yap%C4%B1lanma%201%20%20De%C4%9Fi%
C5%9Fimin%20Y%C3%B6netimi%20i%C3%A7in%20Y%C3%B6netimde%
20De%C4%9Fi%C5%9Fim.pdf(Erişim:10.04.2015)
DPT (2007). “Kamuda İyi Yönetişim”, Özel İhtisas Komisyonu Raporu,
Ankara. www.etik.gov.tr/dosyagoster.ashx?id=15&sayfaid=4 .
Eryılmaz, Bilal (2004). Kamu Yönetiminde Değişim, Ömürgülşen, U. ve
Öktem, M. K. (Editörler), II. Kamu Yönetimi Bildirileri Kitabı, Hacettepe
Üniversitesi, Ankara.
Eryılmaz, Bilal (2013). Kamu Yönetimi, Umuttepe Yayınları, Altıncı Baskı,
Ankara.
Genç, Fatma Neval (2007). Türkiye’nin Küreselleşme Politikası ve Kamu
Yönetimine Etkileri, Eryılmaz, B., Eken, M. ve Şen, M. L. (Editörler), Kamu
Yönetimi Yazıları, Nobel Yayıncılık, Ankara.
Gül, Hüseyin ve Özgür, Hüseyin (2004). Adem-i Merkeziyetçilik ve Merkezi
Yönetim- Yerel Yönetim İlişkileri, Acar, M. ve Özgür, H. (Editörler), Çağdaş
Kamu Yönetimi 2, Nobel Yayıncılık, Birinci Baskı, Ankara.
Güler, Birgül Ayman vd. (2009). Kamu Yönetimi Ülke İncelemeleri, İkinci
Baskı, İmge Yayınları, Ankara.
Güleç, Sertaç (2008). 1945 – 1980 Yılları Arasında Türkiye’de Refah Devleti,
Yerel Siyaset Dergisi, Sayı 31,
http://www.yerelsiyaset.com/v4/sayfalar.php?goster=ayrinti&id=1010
Güzelsarı, Selime (2004). Yeni Kamu İşletmeciliği ve Yönetişim Yaklaşımları,
yonetimbilimi.politics.ankara.edu.tr/files/2013/09/selime.doc.
Kazancı, Metin (2010). Türk Kamu Yönetimi ve Yönetişim, Prof. Dr. Kurthan
Fişek İçin Yönetim Üzerine, Sayan, İ. Ö., Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi Kamu Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ankara.
Köse, H. Ömer (2007). Küreselleşmenin Devlet ve Kamu Yönetimi Üzerindeki
Etkileri ve Türk Kamu Yönetimine Yansımaları, Nohutçu, A. ve Balcı, A.
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 9 Ocak-Nisan 2017
129
(Editörler), Bilgi Çağında Türk Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması
2, Beta Yayıncılık, Birinci Baskı, İstanbul.
Küp, Dilek (2012). “Yeni Sağ Politikalar Ekseninde Türk Kamu Yönetiminde
Yeniden Yapılanma Arayışları ve Bu Yeni Yapının Beklentilere Cevap
Verebilme Düzeyi”, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi,
http://sbe.kmu.edu.tr/userfiles/file/tezler/kamuyonetimi/dilekk%C3%BCp.pdf
Nebati, Nureddin (2010). Yeni Kamu İşletmeciliği, Yerel Siyaset Dergisi, Sayı
41, http://www.yerelsiyaset.com, (Erişim:10 Nisan 2015)
Ökmen, Mustafa (2005). Küreselleşme Sürecinde Yerelleşme Eğilimleri ve
Yerel Yönetimler, Özgür, H. ve Köşecik, M. (Editörler), Yerel Yönetimler
Üzerine Güncel Yazılar 1: Reform, Nobel Yayıncılık, Ankara.
Ökmen, Mustafa (2008). Türkiye’de Merkezi Yönetim- Yerel Yönetim
İlişkileri ve Yerel Yönetimlerin Yeniden Yapılandırılması, Bozlağan, R. ve
Demirkaya, Y. (Editörler), Türkiye’de Yerel Yönetimler, Nobel Yayıncılık
Ankara.
Ömürgönülşen, Uğur (2003). Kamu Sektörünün Yönetimi Sorununa Yeni Bir
Yaklaşım: Yeni Kamu İşletmeciliği, Acar, M. Ve Özgür, H. (Editörler), Çağdaş
Kamu Yönetimi I, Nobel Yayıncılık, Ankara.
Özer, Mehmet Akif (2012). Yeni Kamu Yönetimi, Barış Kitap, Ankara.
Özmen, Alper (2013). Kamuda Yönetim Kültürü, International Journal of
Social Science, Cilt 6, Sayı3,Mart.
http://www.jasstudies.com/Makaleler/862906837_49%C3%96zmenAlper_S
925-946.pdf
Parlak, Bekir (2011). Yönetim Bilimi ve Çağdaş Yönetim Teknikleri, Beta
Yayıncılık, Ankara.
Parlak, Bekir ve Sobacı, Zahid (2008). Kuram ve Uygulamalarda Kamu
Yönetimi, İkinci Baskı, Alfa Akademi Yayınları, İstanbul.
Pustu, Yusuf (2004). Türkiye’de Mahalli İdareleri Yeniden Yapılandırma
Çalışmaları, Yüksek Lisansa Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Ankara.
Sahillioğlu, Eliz Sinem (2005). Geleneksel Kamu Yönetimi ve Yeni Kamu
Yönetimi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Ankara.
Saran, Ulvi (2004). Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma, Atlas Yayıncılık,
Birinci Baskı, Ankara.
Sönmez, Ümit (2007). Bağımsız Düzenleyici Kurumların Kurumsal Altyapısı
ve Gelişimi, Aksoy, Ş. ve Üstüner, Y. (Editörler), Kamu Yönetimi Yöntem ve
Sorunlar, Nobel Yayıncılık, Ankara.
Toprak, Zerrin (2006). Yerel Yönetimler, Nobel Yayıncılık, Altıncı Baskı,
Ankara.
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 9 Ocak-Nisan 2017
130
Tortop, Nuri, Aykaç, Burhan, Yayman, Hüseyin ve Özer, Mehmet Akif (2008).
Mahalli İdareler, Nobel Yayıncılık, İkinci Baskı, Ankara.
Ulusoy, Ahmet ve Akdemir, Tekin (2012). Mahalli İdareler Teori, Uygulama,
Maliye, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
Yücetürk, E. Elif (2000). Yönetişim Kavramı ve Katılımı Örgütlemede Bir
Örnek: Bolu İl Kurultayı, Sabutkaya, A. ve Güler, B. A. (Editörler), Yerel
Yönetimler Sempozyumu Bildirileri, TODAİE Yayınları, Ankara.
http://habitatkalkinma.org/projelerimiz/katilimyonetisim/yg21/# (Erişim:
10.04.2015).
5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri
Hakkında Kanun

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com